Syn píše z prázdnin.


Vedoucí vý|ípravi|y nás pochvály|il a slí|ýby|il, že nám ještě promí|ýtne krátké fy|ilmy|i, na nichž jsou zachyceny ohrožené a mi|yzející krásy|i hor.Mi|yslí|ým, že to bi|yl dobrý ví|ýkon, i když ne příly|iš namáhavý|í.Nevy|iděli|y jsme kamzí|ýky, nesli|yšeli|y sviště, nad skalami nelétaly|i orly|i.Vy|išplhaly|i jsme po nich na cestu k chatě pod Rysy|i.Docházely|i jsme skupi|ynky cizí|ých turi|ystů.Na některých místech jsme šly|i mezi|y sněhový|ímy|i poly|i.Vi|ystupovali|y jsme střídavě mý|írnýmy|i i strmý|ímy|i tury|isty|ickýmy|i stezkamy|i.Vy|išli|y jsme, vy|ibaveni nepromokaví|ými|y pláštěnkamy|i a spacími|y py|itly|i.Nad Žabí|ým plesem jsme si odpočinuli|y pod řetězi|y, které vi|yseli|y ze skáli|y.Sli|yšely|i jsme mluvi|yt Poláky, ale také Itali|y a Španěly|i.Chtěly|i jsme nazý|ítří uvý|ítat vy|icházející slunce z neobvi|yklého mí|ýsta.Nesli|y jsme také nezby|itné zásobi|y potravi|y a obvazy|i.Li|y obvi|ykle vy|ijíždějí vi|ysutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nelí|ýbi|yla myšlenka, že bychom vý|íhled na nejvi|yšší vrcholi|y Tater zí|ýskaly|i jen zaplacenými|y penězy|i, nikoly|i vlastnímy|i si|ylami|y.Mi|ylí|ý rodiče, chtěl bi|ych Vám vi|ylý|íčit, jak jsme se vy|idali|y pod vrcholy|i Vy|isokých Tater.Fotografovali|y jsme na dvou mý|ístech vy|isokohorské rostli|yny, ale po zvý|ířatech, na která jsme se toli|yk těšili|y, neby|ilo ani stopy|i. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (111 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019

 

Syn píše z prázdnin. (klíč k řešení)


Vedoucí výípraviy nás pochvályil a slíýbyil, že nám ještě promíýtne krátké fyilmyi, na nichž jsou zachyceny ohrožené a miyzející krásyi hor.Miyslíým, že to biyl dobrý víýkon, i když ne přílyiš namáhavýí.Nevyiděliy jsme kamzíýky, nesliyšeliy sviště, nad skalami nelétalyi orlyi.Vyišplhalyi jsme po nich na cestu k chatě pod Rysyi.Docházelyi jsme skupiynky cizíých turiystů.Na některých místech jsme šlyi meziy sněhovýímyi polyi.Viystupovaliy jsme střídavě mýírnýmyi i strmýímyi turyistyickýmyi stezkamyi.Vyišliy jsme, vyibaveni nepromokavíýmiy pláštěnkamyi a spacímiy pyitlyi.Nad Žabíým plesem jsme si odpočinuliy pod řetěziy, které viyseliy ze skáliy.Sliyšelyi jsme mluviyt Poláky, ale také Italiy a Španělyi.Chtělyi jsme nazýítří uvýítat vyicházející slunce z neobviyklého míýsta.Nesliy jsme také nezbyitné zásobiy potraviy a obvazyi.Liy obviykle vyijíždějí viysutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nelíýbiyla myšlenka, že bychom výíhled na nejviyšší vrcholiy Tater zíýskalyi jen zaplacenýmiy penězyi, nikolyi vlastnímyi siylamiy.Miylíý rodiče, chtěl biych Vám viylýíčit, jak jsme se vyidaliy pod vrcholyi Vyisokých Tater.Fotografovaliy jsme na dvou mýístech vyisokohorské rostliyny, ale po zvýířatech, na která jsme se toliyk těšiliy, nebyilo ani stopyi. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019