Syn píše z prázdnin.


Mi|ylí|ý rodiče, chtěl by|ich Vám vy|ilí|ýčit, jak jsme se vi|ydali|y pod vrcholy|i Vy|isokých Tater.Chtěly|i jsme nazý|ítří uví|ýtat vy|icházející slunce z neobvy|iklého mí|ýsta.Vi|yšplhaly|i jsme po nich na cestu k chatě pod Rysi|y.Ly|i obvy|ikle vi|yjíždějí vi|ysutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nelí|ýbi|yla myšlenka, že bychom vý|íhled na nejvi|yšší vrcholi|y Tater zí|ýskaly|i jen zaplacenýmy|i penězi|y, nikoly|i vlastními|y si|ylami|y.Vi|yšli|y jsme, vi|ybaveni nepromokaví|ýmy|i pláštěnkami|y a spacímy|i pi|ytli|y.Sli|yšeli|y jsme mluvi|yt Poláky, ale také Itali|y a Španěli|y.Nesli|y jsme také nezbi|ytné zásoby|i potravy|i a obvazy|i.Nevy|iděly|i jsme kamzí|ýky, nesly|išely|i sviště, nad skalami nelétaly|i orli|y.Nad Žabý|ím plesem jsme si odpočinuly|i pod řetězy|i, které vi|yseli|y ze skáli|y.Mi|yslý|ím, že to bi|yl dobrý vý|íkon, i když ne příly|iš namáhavý|í.Fotografovaly|i jsme na dvou mí|ýstech vy|isokohorské rostly|iny, ale po zvý|ířatech, na která jsme se toly|ik těšily|i, nebi|ylo ani stopi|y.Docházely|i jsme skupy|inky cizí|ých tury|istů.Vedoucí ví|ýpravy|i nás pochvály|il a slí|ýbi|yl, že nám ještě promý|ítne krátké fi|ylmy|i, na nichž jsou zachyceny ohrožené a mi|yzející krási|y hor.Vy|istupovaly|i jsme střídavě mí|ýrnýmy|i i strmí|ými|y tury|isty|ickými|y stezkami|y.Na některých místech jsme šly|i mezi|y sněhoví|ýmy|i poly|i. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (111 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019

 

Syn píše z prázdnin. (klíč k řešení)


Miylíý rodiče, chtěl byich Vám vyilíýčit, jak jsme se viydaliy pod vrcholyi Vyisokých Tater.Chtělyi jsme nazýítří uvíýtat vyicházející slunce z neobvyiklého míýsta.Viyšplhalyi jsme po nich na cestu k chatě pod Rysiy.Lyi obvyikle viyjíždějí viysutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nelíýbiyla myšlenka, že bychom výíhled na nejviyšší vrcholiy Tater zíýskalyi jen zaplacenýmyi peněziy, nikolyi vlastnímiy siylamiy.Viyšliy jsme, viybaveni nepromokavíýmyi pláštěnkamiy a spacímyi piytliy.Sliyšeliy jsme mluviyt Poláky, ale také Italiy a Španěliy.Nesliy jsme také nezbiytné zásobyi potravyi a obvazyi.Nevyidělyi jsme kamzíýky, neslyišelyi sviště, nad skalami nelétalyi orliy.Nad Žabýím plesem jsme si odpočinulyi pod řetězyi, které viyseliy ze skáliy.Miyslýím, že to biyl dobrý výíkon, i když ne přílyiš namáhavýí.Fotografovalyi jsme na dvou míýstech vyisokohorské rostlyiny, ale po zvýířatech, na která jsme se tolyik těšilyi, nebiylo ani stopiy.Docházelyi jsme skupyinky cizíých turyistů.Vedoucí víýpravyi nás pochvályil a slíýbiyl, že nám ještě promýítne krátké fiylmyi, na nichž jsou zachyceny ohrožené a miyzející krásiy hor.Vyistupovalyi jsme střídavě míýrnýmyi i strmíýmiy turyistyickýmiy stezkamiy.Na některých místech jsme šlyi meziy sněhovíýmyi polyi. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019