Syn píše z prázdnin.


Nevi|yděly|i jsme kamzí|ýky, nesli|yšely|i sviště, nad skalami nelétali|y orly|i.Nad Žabý|ím plesem jsme si odpočinuly|i pod řetězi|y, které vy|iseli|y ze skály|i.Li|y obvi|ykle vi|yjíždějí vy|isutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nelý|íbi|yla myšlenka, že bychom vý|íhled na nejvy|išší vrcholy|i Tater zý|ískali|y jen zaplacenými|y penězi|y, nikoly|i vlastnímy|i si|ylami|y.Chtěly|i jsme nazý|ítří uví|ýtat vi|ycházející slunce z neobvy|iklého mý|ísta.Nesli|y jsme také nezby|itné zásobi|y potravi|y a obvazi|y.Na některých místech jsme šli|y mezy|i sněhoví|ýmy|i poly|i.My|islí|ým, že to bi|yl dobrý vý|íkon, i když ne příli|yš namáhaví|ý.Vy|istupovali|y jsme střídavě mý|írnýmy|i i strmí|ýmy|i tury|isti|yckýmy|i stezkami|y.Sli|yšely|i jsme mluvi|yt Poláky, ale také Itali|y a Španěli|y.Mi|ylý|í rodiče, chtěl bi|ych Vám vy|ilý|íčit, jak jsme se vi|ydali|y pod vrcholy|i Vi|ysokých Tater.Vi|yšly|i jsme, vi|ybaveni nepromokaví|ými|y pláštěnkami|y a spacími|y pi|ytly|i.Vi|yšplhali|y jsme po nich na cestu k chatě pod Rysy|i.Docházely|i jsme skupi|ynky cizí|ých turi|ystů.Fotografovaly|i jsme na dvou mý|ístech vy|isokohorské rostly|iny, ale po zvý|ířatech, na která jsme se toli|yk těšili|y, nebi|ylo ani stopi|y.Vedoucí vý|ípravy|i nás pochvály|il a slí|ýby|il, že nám ještě promí|ýtne krátké fi|ylmy|i, na nichž jsou zachyceny ohrožené a my|izející krási|y hor. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (111 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Syn píše z prázdnin. (klíč k řešení)


Neviydělyi jsme kamzíýky, nesliyšelyi sviště, nad skalami nelétaliy orlyi.Nad Žabýím plesem jsme si odpočinulyi pod řetěziy, které vyiseliy ze skályi.Liy obviykle viyjíždějí vyisutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nelýíbiyla myšlenka, že bychom výíhled na nejvyišší vrcholyi Tater zýískaliy jen zaplacenýmiy peněziy, nikolyi vlastnímyi siylamiy.Chtělyi jsme nazýítří uvíýtat viycházející slunce z neobvyiklého mýísta.Nesliy jsme také nezbyitné zásobiy potraviy a obvaziy.Na některých místech jsme šliy mezyi sněhovíýmyi polyi.Myislíým, že to biyl dobrý výíkon, i když ne příliyš namáhavíý.Vyistupovaliy jsme střídavě mýírnýmyi i strmíýmyi turyistiyckýmyi stezkamiy.Sliyšelyi jsme mluviyt Poláky, ale také Italiy a Španěliy.Miylýí rodiče, chtěl biych Vám vyilýíčit, jak jsme se viydaliy pod vrcholyi Viysokých Tater.Viyšlyi jsme, viybaveni nepromokavíýmiy pláštěnkamiy a spacímiy piytlyi.Viyšplhaliy jsme po nich na cestu k chatě pod Rysyi.Docházelyi jsme skupiynky cizíých turiystů.Fotografovalyi jsme na dvou mýístech vyisokohorské rostlyiny, ale po zvýířatech, na která jsme se toliyk těšiliy, nebiylo ani stopiy.Vedoucí výípravyi nás pochvályil a slíýbyil, že nám ještě promíýtne krátké fiylmyi, na nichž jsou zachyceny ohrožené a myizející krásiy hor. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019