Syn píše z prázdnin.


Vedoucí ví|ýpravy|i nás pochvály|il a slý|íby|il, že nám ještě promý|ítne krátké fy|ilmi|y, na nichž jsou zachyceny ohrožené a mi|yzející krásy|i hor.Nesli|y jsme také nezby|itné zásoby|i potravi|y a obvazy|i.Sly|išely|i jsme mluvy|it Poláky, ale také Italy|i a Španěli|y.Docházeli|y jsme skupi|ynky cizí|ých turi|ystů.Chtěly|i jsme nazí|ýtří uví|ýtat vy|icházející slunce z neobvi|yklého mý|ísta.Vi|yšly|i jsme, vy|ibaveni nepromokaví|ýmy|i pláštěnkamy|i a spacími|y py|itli|y.Nad Žabý|ím plesem jsme si odpočinuly|i pod řetězi|y, které vi|yseli|y ze skály|i.Fotografovali|y jsme na dvou mí|ýstech vi|ysokohorské rostli|yny, ale po zvý|ířatech, na která jsme se toli|yk těšily|i, nebi|ylo ani stopy|i.Ly|i obvi|ykle vi|yjíždějí vy|isutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nelý|íbi|yla myšlenka, že bychom ví|ýhled na nejvi|yšší vrcholi|y Tater zý|ískali|y jen zaplacenými|y penězi|y, nikoli|y vlastnímy|i sy|ilamy|i.Na některých místech jsme šli|y mezi|y sněhový|ími|y poly|i.My|islí|ým, že to by|il dobrý vý|íkon, i když ne příly|iš namáhaví|ý.Nevy|iděly|i jsme kamzý|íky, nesli|yšely|i sviště, nad skalami nelétali|y orly|i.Vy|išplhaly|i jsme po nich na cestu k chatě pod Rysi|y.My|ilý|í rodiče, chtěl by|ich Vám vi|ylí|ýčit, jak jsme se vi|ydali|y pod vrcholi|y Vi|ysokých Tater.Vy|istupovaly|i jsme střídavě mí|ýrnými|y i strmí|ýmy|i tury|isti|yckými|y stezkamy|i. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (111 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Syn píše z prázdnin. (klíč k řešení)


Vedoucí víýpravyi nás pochvályil a slýíbyil, že nám ještě promýítne krátké fyilmiy, na nichž jsou zachyceny ohrožené a miyzející krásyi hor.Nesliy jsme také nezbyitné zásobyi potraviy a obvazyi.Slyišelyi jsme mluvyit Poláky, ale také Italyi a Španěliy.Docházeliy jsme skupiynky cizíých turiystů.Chtělyi jsme nazíýtří uvíýtat vyicházející slunce z neobviyklého mýísta.Viyšlyi jsme, vyibaveni nepromokavíýmyi pláštěnkamyi a spacímiy pyitliy.Nad Žabýím plesem jsme si odpočinulyi pod řetěziy, které viyseliy ze skályi.Fotografovaliy jsme na dvou míýstech viysokohorské rostliyny, ale po zvýířatech, na která jsme se toliyk těšilyi, nebiylo ani stopyi.Lyi obviykle viyjíždějí vyisutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nelýíbiyla myšlenka, že bychom víýhled na nejviyšší vrcholiy Tater zýískaliy jen zaplacenýmiy peněziy, nikoliy vlastnímyi syilamyi.Na některých místech jsme šliy meziy sněhovýímiy polyi.Myislíým, že to byil dobrý výíkon, i když ne přílyiš namáhavíý.Nevyidělyi jsme kamzýíky, nesliyšelyi sviště, nad skalami nelétaliy orlyi.Vyišplhalyi jsme po nich na cestu k chatě pod Rysiy.Myilýí rodiče, chtěl byich Vám viylíýčit, jak jsme se viydaliy pod vrcholiy Viysokých Tater.Vyistupovalyi jsme střídavě míýrnýmiy i strmíýmyi turyistiyckýmiy stezkamyi. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019