Počátek jara v horách.


Dni se prodlužovaly|i a dolinu zalévali|y paprsky slunce.Vrstvy sněhu táli|y a zbyly|i už jen na odvrácených místech při úpatí skal.Okraje ledových polí v noci zledovatěli|y, ale přes den z nich odtékaly|i modré potůčky s vytrvalým šelestěním.Úbočim se táhli|y špinavé bílé valy, ale i ty se rychle zmenšovaly|i.V lavinových korytech začaly|i rašit chomáčky trávy, na kterou čekaly|i kamzíci a svišťové.Nejšťavnatější trsy rostly|i na ojedinělých a nesouvislých trávnících mezi skalními žebry.Uprostřed svahu se před ústím nor objevili|y vyhrabané ucpávky ze suché trávy, hlíny a drobného štěrku a hned potom se vynořili|y mezi velkými balvany svišťové.Zpočátku se jen lenivě a ospale vyhřívali|y na slunci, ale den ode dne byli|y více čilí a pohybliví.Kamzíci zaslechli|y jejich hvízdání až nahoře na úbočí, kde si vybíraly|i nejlepší trávu.Rozhlíželi|y se a pátrali|y po příčině náhlého poplachu.Obloha byla jako vymetená, orlové se ještě neukázali|y a ani ve svahu se neobjevili|y žádné nepřátelské bytosti.Za chvíli hvizdy utichly|i a svišťové zmizely|i hluboko v norách.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (23 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Počátek jara v horách. (klíč k řešení)


Dni se prodlužovalyi a dolinu zalévaliy paprsky slunce.Vrstvy sněhu táliy a zbylyi už jen na odvrácených místech při úpatí skal.Okraje ledových polí v noci zledovatěliy, ale přes den z nich odtékalyi modré potůčky s vytrvalým šelestěním.Úbočim se táhliy špinavé bílé valy, ale i ty se rychle zmenšovalyi.V lavinových korytech začalyi rašit chomáčky trávy, na kterou čekalyi kamzíci a svišťové.Nejšťavnatější trsy rostlyi na ojedinělých a nesouvislých trávnících mezi skalními žebry.Uprostřed svahu se před ústím nor objeviliy vyhrabané ucpávky ze suché trávy, hlíny a drobného štěrku a hned potom se vynořiliy mezi velkými balvany svišťové.Zpočátku se jen lenivě a ospale vyhřívaliy na slunci, ale den ode dne byliy více čilí a pohybliví.Kamzíci zaslechliy jejich hvízdání až nahoře na úbočí, kde si vybíralyi nejlepší trávu.Rozhlíželiy se a pátraliy po příčině náhlého poplachu.Obloha byla jako vymetená, orlové se ještě neukázaliy a ani ve svahu se neobjeviliy žádné nepřátelské bytosti.Za chvíli hvizdy utichlyi a svišťové zmizelyi hluboko v norách.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019