Počátek jara v horách.


Dni se prodlužovali|y a dolinu zalévali|y paprsky slunce.Vrstvy sněhu tály|i a zbyly|i už jen na odvrácených místech při úpatí skal.Okraje ledových polí v noci zledovatěly|i, ale přes den z nich odtékaly|i modré potůčky s vytrvalým šelestěním.Úbočim se táhly|i špinavé bílé valy, ale i ty se rychle zmenšovaly|i.V lavinových korytech začaly|i rašit chomáčky trávy, na kterou čekaly|i kamzíci a svišťové.Nejšťavnatější trsy rostli|y na ojedinělých a nesouvislých trávnících mezi skalními žebry.Uprostřed svahu se před ústím nor objevily|i vyhrabané ucpávky ze suché trávy, hlíny a drobného štěrku a hned potom se vynořili|y mezi velkými balvany svišťové.Zpočátku se jen lenivě a ospale vyhřívali|y na slunci, ale den ode dne byli|y více čilí a pohybliví.Kamzíci zaslechly|i jejich hvízdání až nahoře na úbočí, kde si vybírali|y nejlepší trávu.Rozhlížely|i se a pátrali|y po příčině náhlého poplachu.Obloha byla jako vymetená, orlové se ještě neukázali|y a ani ve svahu se neobjevili|y žádné nepřátelské bytosti.Za chvíli hvizdy utichly|i a svišťové zmizeli|y hluboko v norách.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (23 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Počátek jara v horách. (klíč k řešení)


Dni se prodlužovaliy a dolinu zalévaliy paprsky slunce.Vrstvy sněhu tályi a zbylyi už jen na odvrácených místech při úpatí skal.Okraje ledových polí v noci zledovatělyi, ale přes den z nich odtékalyi modré potůčky s vytrvalým šelestěním.Úbočim se táhlyi špinavé bílé valy, ale i ty se rychle zmenšovalyi.V lavinových korytech začalyi rašit chomáčky trávy, na kterou čekalyi kamzíci a svišťové.Nejšťavnatější trsy rostliy na ojedinělých a nesouvislých trávnících mezi skalními žebry.Uprostřed svahu se před ústím nor objevilyi vyhrabané ucpávky ze suché trávy, hlíny a drobného štěrku a hned potom se vynořiliy mezi velkými balvany svišťové.Zpočátku se jen lenivě a ospale vyhřívaliy na slunci, ale den ode dne byliy více čilí a pohybliví.Kamzíci zaslechlyi jejich hvízdání až nahoře na úbočí, kde si vybíraliy nejlepší trávu.Rozhlíželyi se a pátraliy po příčině náhlého poplachu.Obloha byla jako vymetená, orlové se ještě neukázaliy a ani ve svahu se neobjeviliy žádné nepřátelské bytosti.Za chvíli hvizdy utichlyi a svišťové zmizeliy hluboko v norách.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020