Horký červen ...


Nastaly|i horké čevnové dny.Po skalách se plazily|i bílé květy ostružin, v pšeničných lánech kvetli|y chrpy a planuli|y vlčí máky.Kosy už měly|i rolníci připraveny, visely|i naklepané ve stodolách.Po jeteli se poletovali|y čmeláci.Na návsi hráli|y chlapci na harmoniky a společně s děvčaty zpívali|y.Lidé se vracely|i z lomů, dřevaři vycházeli|y z lesa a chvátaly|i k večeři.Matky si hráli|y s dětmi a uspávali|y je.Odestlané postele voněly|i.Vozy vjížděli|y do vsi.Kolem chalup běhali|y děti, kolébali|y se husy, hrabaly|i slepice a vykračovali|y si kohouti.Dvorečky byli|y plné života.Obyvatelé skládaly|i obilí, ukládali|y náčiní, odnášeli|y vymlácenou slámu a naklepávaly|i kosy.Tu chvátali|y ženy, které nesli|y koše trávy, tam muži vezly|i na vozících jetel nebo směsku.Na návsi mečely|i kozy, které se vraceli|y domů.Pasáci hnali|y dobytek z pastvy.Krávy se zastavily|i u rybníčka, aby se ještě napojili|y.Lidé se mlčky navracely|i z polí.Na ramenou sekáčů se svítily|i vyleštěné kosy.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Horký červen ... (klíč k řešení)


Nastalyi horké čevnové dny.Po skalách se plazilyi bílé květy ostružin, v pšeničných lánech kvetliy chrpy a planuliy vlčí máky.Kosy už mělyi rolníci připraveny, viselyi naklepané ve stodolách.Po jeteli se poletovaliy čmeláci.Na návsi hráliy chlapci na harmoniky a společně s děvčaty zpívaliy.Lidé se vracelyi z lomů, dřevaři vycházeliy z lesa a chvátalyi k večeři.Matky si hráliy s dětmi a uspávaliy je.Odestlané postele vonělyi.Vozy vjížděliy do vsi.Kolem chalup běhaliy děti, kolébaliy se husy, hrabalyi slepice a vykračovaliy si kohouti.Dvorečky byliy plné života.Obyvatelé skládalyi obilí, ukládaliy náčiní, odnášeliy vymlácenou slámu a naklepávalyi kosy.Tu chvátaliy ženy, které nesliy koše trávy, tam muži vezlyi na vozících jetel nebo směsku.Na návsi mečelyi kozy, které se vraceliy domů.Pasáci hnaliy dobytek z pastvy.Krávy se zastavilyi u rybníčka, aby se ještě napojiliy.Lidé se mlčky navracelyi z polí.Na ramenou sekáčů se svítilyi vyleštěné kosy.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019