Horký červen ...


Nastaly|i horké čevnové dny.Po skalách se plazily|i bílé květy ostružin, v pšeničných lánech kvetli|y chrpy a planuly|i vlčí máky.Kosy už měli|y rolníci připraveny, viseli|y naklepané ve stodolách.Po jeteli se poletovali|y čmeláci.Na návsi hrály|i chlapci na harmoniky a společně s děvčaty zpívali|y.Lidé se vracely|i z lomů, dřevaři vycházely|i z lesa a chvátali|y k večeři.Matky si hráli|y s dětmi a uspávaly|i je.Odestlané postele voněli|y.Vozy vjížděly|i do vsi.Kolem chalup běhali|y děti, kolébaly|i se husy, hrabali|y slepice a vykračovaly|i si kohouti.Dvorečky byly|i plné života.Obyvatelé skládali|y obilí, ukládaly|i náčiní, odnášely|i vymlácenou slámu a naklepávali|y kosy.Tu chvátali|y ženy, které nesli|y koše trávy, tam muži vezli|y na vozících jetel nebo směsku.Na návsi mečeli|y kozy, které se vracely|i domů.Pasáci hnaly|i dobytek z pastvy.Krávy se zastavily|i u rybníčka, aby se ještě napojili|y.Lidé se mlčky navraceli|y z polí.Na ramenou sekáčů se svítily|i vyleštěné kosy.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Horký červen ... (klíč k řešení)


Nastalyi horké čevnové dny.Po skalách se plazilyi bílé květy ostružin, v pšeničných lánech kvetliy chrpy a planulyi vlčí máky.Kosy už měliy rolníci připraveny, viseliy naklepané ve stodolách.Po jeteli se poletovaliy čmeláci.Na návsi hrályi chlapci na harmoniky a společně s děvčaty zpívaliy.Lidé se vracelyi z lomů, dřevaři vycházelyi z lesa a chvátaliy k večeři.Matky si hráliy s dětmi a uspávalyi je.Odestlané postele voněliy.Vozy vjíždělyi do vsi.Kolem chalup běhaliy děti, kolébalyi se husy, hrabaliy slepice a vykračovalyi si kohouti.Dvorečky bylyi plné života.Obyvatelé skládaliy obilí, ukládalyi náčiní, odnášelyi vymlácenou slámu a naklepávaliy kosy.Tu chvátaliy ženy, které nesliy koše trávy, tam muži vezliy na vozících jetel nebo směsku.Na návsi mečeliy kozy, které se vracelyi domů.Pasáci hnalyi dobytek z pastvy.Krávy se zastavilyi u rybníčka, aby se ještě napojiliy.Lidé se mlčky navraceliy z polí.Na ramenou sekáčů se svítilyi vyleštěné kosy.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019