Příchod jara.


Tajemně a tiše se přiblížily|i jarní dni.Vlahý dech jara nejdříve ucítili|y stromy.Prameny vyplavovaly|i písek, prodírali|y se skálou, vrhali|y se přes balvany a s hlasitým zvukem pospíchali|y do širého světa.Hvězdy se skrývali|y za mraky, které rychle pluli|y po nebi.Ve stájích občas zařehtali|y vysokým hlasem koně a klisny, zabučeli|y krávy a zamečeli|y kozy.Ptáci se brzy probouzeli|y.Drozdi a kosi zvučně hvízdali|y, strnadi poskakovaly|i po silnici, v brázdách se ozývaly|i skřivani.Ve vsi vyzpěvovaly|i kohouti.V obou rybníčcích, které se leskli|y na návsi, koupali|y se husy a radovali|y se, že štastně přečkali|y zimu. Mlhy se vytratili|y, lesy vystoupily|i a na obzoru vynikly|i hory.Stromy se už chystaly|i rozkvést.Holubi odletěli|y do polí, havrani poletovali|y a prohlížely|i oranice, vrabci v hejnech frčeli|y ze stromu na strom.Rolníci vyháněli|y krávy do výběhů a na pastviny.V potocích hučeli|y proudy vod, ale brázdy už pomalu osychaly|i.Sluneční paprsky hřály|i a od východu vál mírný vítr.Zemědělci se chystaly|i sít.Ze vsi vyjely|i lehké traktory.Usmykovaly|i pole a připravili|y je k setí.Pak na lány vyjely|i veliké traktory s pásy, které za sebou táhli|y secí stroje.Lidé je naplnili|y jarní pšenicí.Traktory jezdily|i po polích od časného rána do pozdní noci.Všichni se snažily|i, aby bylo brzy zaseto.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (41 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Příchod jara. (klíč k řešení)


Tajemně a tiše se přiblížilyi jarní dni.Vlahý dech jara nejdříve ucítiliy stromy.Prameny vyplavovalyi písek, prodíraliy se skálou, vrhaliy se přes balvany a s hlasitým zvukem pospíchaliy do širého světa.Hvězdy se skrývaliy za mraky, které rychle pluliy po nebi.Ve stájích občas zařehtaliy vysokým hlasem koně a klisny, zabučeliy krávy a zamečeliy kozy.Ptáci se brzy probouzeliy.Drozdi a kosi zvučně hvízdaliy, strnadi poskakovalyi po silnici, v brázdách se ozývalyi skřivani.Ve vsi vyzpěvovalyi kohouti.V obou rybníčcích, které se leskliy na návsi, koupaliy se husy a radovaliy se, že štastně přečkaliy zimu. Mlhy se vytratiliy, lesy vystoupilyi a na obzoru vyniklyi hory.Stromy se už chystalyi rozkvést.Holubi odletěliy do polí, havrani poletovaliy a prohlíželyi oranice, vrabci v hejnech frčeliy ze stromu na strom.Rolníci vyháněliy krávy do výběhů a na pastviny.V potocích hučeliy proudy vod, ale brázdy už pomalu osychalyi.Sluneční paprsky hřályi a od východu vál mírný vítr.Zemědělci se chystalyi sít.Ze vsi vyjelyi lehké traktory.Usmykovalyi pole a připraviliy je k setí.Pak na lány vyjelyi veliké traktory s pásy, které za sebou táhliy secí stroje.Lidé je naplniliy jarní pšenicí.Traktory jezdilyi po polích od časného rána do pozdní noci.Všichni se snažilyi, aby bylo brzy zaseto.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019