Příchod jara.


Tajemně a tiše se přiblížily|i jarní dni.Vlahý dech jara nejdříve ucítily|i stromy.Prameny vyplavovali|y písek, prodíraly|i se skálou, vrhali|y se přes balvany a s hlasitým zvukem pospíchali|y do širého světa.Hvězdy se skrývali|y za mraky, které rychle pluli|y po nebi.Ve stájích občas zařehtaly|i vysokým hlasem koně a klisny, zabučeli|y krávy a zamečely|i kozy.Ptáci se brzy probouzely|i.Drozdi a kosi zvučně hvízdali|y, strnadi poskakovali|y po silnici, v brázdách se ozývaly|i skřivani.Ve vsi vyzpěvovali|y kohouti.V obou rybníčcích, které se leskly|i na návsi, koupali|y se husy a radovaly|i se, že štastně přečkali|y zimu. Mlhy se vytratily|i, lesy vystoupily|i a na obzoru vynikli|y hory.Stromy se už chystali|y rozkvést.Holubi odletěli|y do polí, havrani poletovaly|i a prohlíželi|y oranice, vrabci v hejnech frčeli|y ze stromu na strom.Rolníci vyháněli|y krávy do výběhů a na pastviny.V potocích hučeli|y proudy vod, ale brázdy už pomalu osychali|y.Sluneční paprsky hřály|i a od východu vál mírný vítr.Zemědělci se chystali|y sít.Ze vsi vyjeli|y lehké traktory.Usmykovali|y pole a připravili|y je k setí.Pak na lány vyjeli|y veliké traktory s pásy, které za sebou táhly|i secí stroje.Lidé je naplnili|y jarní pšenicí.Traktory jezdily|i po polích od časného rána do pozdní noci.Všichni se snažili|y, aby bylo brzy zaseto.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (41 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Příchod jara. (klíč k řešení)


Tajemně a tiše se přiblížilyi jarní dni.Vlahý dech jara nejdříve ucítilyi stromy.Prameny vyplavovaliy písek, prodíralyi se skálou, vrhaliy se přes balvany a s hlasitým zvukem pospíchaliy do širého světa.Hvězdy se skrývaliy za mraky, které rychle pluliy po nebi.Ve stájích občas zařehtalyi vysokým hlasem koně a klisny, zabučeliy krávy a zamečelyi kozy.Ptáci se brzy probouzelyi.Drozdi a kosi zvučně hvízdaliy, strnadi poskakovaliy po silnici, v brázdách se ozývalyi skřivani.Ve vsi vyzpěvovaliy kohouti.V obou rybníčcích, které se lesklyi na návsi, koupaliy se husy a radovalyi se, že štastně přečkaliy zimu. Mlhy se vytratilyi, lesy vystoupilyi a na obzoru vynikliy hory.Stromy se už chystaliy rozkvést.Holubi odletěliy do polí, havrani poletovalyi a prohlíželiy oranice, vrabci v hejnech frčeliy ze stromu na strom.Rolníci vyháněliy krávy do výběhů a na pastviny.V potocích hučeliy proudy vod, ale brázdy už pomalu osychaliy.Sluneční paprsky hřályi a od východu vál mírný vítr.Zemědělci se chystaliy sít.Ze vsi vyjeliy lehké traktory.Usmykovaliy pole a připraviliy je k setí.Pak na lány vyjeliy veliké traktory s pásy, které za sebou táhlyi secí stroje.Lidé je naplniliy jarní pšenicí.Traktory jezdilyi po polích od časného rána do pozdní noci.Všichni se snažiliy, aby bylo brzy zaseto.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019