Ledňáčci


Stavení u lesa se s|ztrácela v rann|ním oparu. Z|S hnízdišť u vody by|il sli|yšet křik hladového ptactva. Také rybaříkova holátka se již jemně| ozí|ývala pý|ípáním. Hlasy|i žadonila o každode|nní potravu. Za tí|ýden se jejich peříčka pestře zbarvy|ila. Tenkrát bylo starým l|Ledňáčkům nejhů|úře. Od rána do večera sháněly|i potravu. Celý|í den se pachtili|y, aby ukojili|y vě|ječný hlad nenasy|itných dětí. Mláďata povy|irostla. Učila se létat. Rodičům přibily|ili|yly starosti. Musely|i mláďata připravy|it na rů|úzná nebezpečí. Jednoho dne mláďata vi|ylétla z rodných hnízd a ví|ýce se nevrátila. Na rady sví|ých rodičů však nezapomně|la. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (29 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Ledňáčci (klíč k řešení)


Stavení u lesa se sztrácela v rannním oparu. ZS hnízdišť u vody byil sliyšet křik hladového ptactva. Také rybaříkova holátka se již jemně ozíývala pýípáním. Hlasyi žadonila o každodenní potravu. Za tíýden se jejich peříčka pestře zbarvyila. Tenkrát bylo starým lLedňáčkům nejhůúře. Od rána do večera shánělyi potravu. Celýí den se pachtiliy, aby ukojiliy věječný hlad nenasyitných dětí. Mláďata povyirostla. Učila se létat. Rodičům přibilyiliyly starosti. Muselyi mláďata připravyit na růúzná nebezpečí. Jednoho dne mláďata viylétla z rodných hnízd a víýce se nevrátila. Na rady svíých rodičů však nezapomněla. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020