Ledňáčci


Stavení u lesa se s|ztrácela v ran|nním oparu. S|Z hnízdišť u vody by|il sly|išet křik hladového ptactva. Také rybaříkova holátka se již je|mně ozí|ývala pý|ípáním. Hlasy|i žadonila o každode|nní potravu. Za tí|ýden se jejich peříčka pestře zbarvi|yla. Tenkrát bylo starým L|ledňáčkům nejhů|úře. Od rána do večera sháněli|y potravu. Celý|í den se pachtili|y, aby ukojily|i vě|ječný hlad nenasy|itných dětí. Mláďata povi|yrostla. Učila se létat. Rodičům přibyly|ily|ili starosti. Musely|i mláďata připravy|it na rů|úzná nebezpečí. Jednoho dne mláďata vi|ylétla z rodných hnízd a vý|íce se nevrátila. Na rady sví|ých rodičů však nezapomně|la. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (29 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Ledňáčci (klíč k řešení)


Stavení u lesa se sztrácela v rannním oparu. SZ hnízdišť u vody byil slyišet křik hladového ptactva. Také rybaříkova holátka se již jemně ozíývala pýípáním. Hlasyi žadonila o každodenní potravu. Za tíýden se jejich peříčka pestře zbarviyla. Tenkrát bylo starým Lledňáčkům nejhůúře. Od rána do večera sháněliy potravu. Celýí den se pachtiliy, aby ukojilyi věječný hlad nenasyitných dětí. Mláďata poviyrostla. Učila se létat. Rodičům přibylyilyili starosti. Muselyi mláďata připravyit na růúzná nebezpečí. Jednoho dne mláďata viylétla z rodných hnízd a výíce se nevrátila. Na rady svíých rodičů však nezapomněla. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019