M?ši a kočky


Kočky a my|iši žily|i na válečné noze. Vždy to dopadlo stejně. Kočky pár mi|yší pochi|ytaly a ostatní rozehnaly|i. Proto se jednou na poly|i sešel my|iší sněm. Jeden my|išák prohlásil, že je třeba kočky vi|ystrašit. Jmenoval se generálem a vy|ibral si několy|ik vely|itelů. Nasadily|i si na hlavu bý|íčí rohy. Jenže kočky se jich nepolekali|y. By|itva začala a skončila stejně. Myši se rozutekli|y. Našly|i si útočiště v dírách a skrí|ýších. Generál a veli|ytelé dopadli|y zle. Vchod do jejich doupátek by|il příliš úz|ský. Kvú|ůli rohů|úm se do děr nevešli|y. Hloupost znovu dostala za vy|iučenou. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (27 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

M?ši a kočky (klíč k řešení)


Kočky a myiši žilyi na válečné noze. Vždy to dopadlo stejně. Kočky pár miyší pochiytaly a ostatní rozehnalyi. Proto se jednou na polyi sešel myiší sněm. Jeden myišák prohlásil, že je třeba kočky viystrašit. Jmenoval se generálem a vyibral si několyik velyitelů. Nasadilyi si na hlavu býíčí rohy. Jenže kočky se jich nepolekaliy. Byitva začala a skončila stejně. Myši se rozutekliy. Našlyi si útočiště v dírách a skríýších. Generál a veliytelé dopadliy zle. Vchod do jejich doupátek byil příliš úzský. Kvúůli rohůúm se do děr nevešliy. Hloupost znovu dostala za vyiučenou. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019