M?ši a kočky


Kočky a mi|yši žili|y na válečné noze. Vždy to dopadlo stejně. Kočky pár mi|yší pochi|ytaly a ostatní rozehnali|y. Proto se jednou na poli|y sešel mi|yší sněm. Jeden mi|yšák prohlásil, že je třeba kočky vi|ystrašit. Jmenoval se generálem a vi|ybral si několy|ik vely|itelů. Nasadily|i si na hlavu bí|ýčí rohy. Jenže kočky se jich nepolekaly|i. By|itva začala a skončila stejně. Myši se rozutekly|i. Našli|y si útočiště v dírách a skrý|íších. Generál a veli|ytelé dopadli|y zle. Vchod do jejich doupátek bi|yl příliš ús|zký. Kvů|úli rohú|ům se do děr nevešly|i. Hloupost znovu dostala za vy|iučenou. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (27 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

M?ši a kočky (klíč k řešení)


Kočky a miyši žiliy na válečné noze. Vždy to dopadlo stejně. Kočky pár miyší pochiytaly a ostatní rozehnaliy. Proto se jednou na poliy sešel miyší sněm. Jeden miyšák prohlásil, že je třeba kočky viystrašit. Jmenoval se generálem a viybral si několyik velyitelů. Nasadilyi si na hlavu bíýčí rohy. Jenže kočky se jich nepolekalyi. Byitva začala a skončila stejně. Myši se rozuteklyi. Našliy si útočiště v dírách a skrýíších. Generál a veliytelé dopadliy zle. Vchod do jejich doupátek biyl příliš úszký. Kvůúli rohúům se do děr nevešlyi. Hloupost znovu dostala za vyiučenou. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019