Karlov? úspěchy


Pro tyhle honičky jsme nezměnily|i k|Karlovu karoséryi|ii|iy. Stačilo |Stačilo, aby se obě|jevil na silnici, |silnici a už se ho někdo snažil setřáz|st. Na ostatní vozy|i pú|ůsobil jako z|schromlá vrána na smečku hladových koček. Dráždil skvělé rodin|nné kočáry, aby ho předhonily|i. Dokonce i blahobi|ytní vousáči byli|y uchváceni neodbi|ytnou závodní ctižádostí, |ctižádostí když spatřily|i před sebou poskakovat klapající káru. Kdo také mohl tušit |tušit, že v tomto směšném tvoru by|ije vely|i srdce|srce závodního motoru! Lenz tvrdil |tvrdil, že prý Karel působí|ý významně| na ví|ýchovu řidičů. Učí ly|idi úctě před tvů|úrčím úsilí|ým, jež je obvi|ykle skromně| skryto v nenápadném rouše. To říkal Lenz, |Lenz který rovněž tvrdil, |tvrdil že je posledním z vy|imřelých romantiků |romantiků, a také prohlašoval, |prohlašoval že by Karla nikdy neprodal. Milovali|y jsme Karlovi|y schopnosti, milovali|y jsme společnou činn|nost na vylepšení jeho ví|ýkonu, milovali|y jsme tento prudce tepající, ale zatím bes|zstarostný život. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (42 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Karlov? úspěchy (klíč k řešení)


Pro tyhle honičky jsme nezměnilyi kKarlovu karoséryiiiiy. Stačilo Stačilo, aby se obějevil na silnici, silnici a už se ho někdo snažil setřázst. Na ostatní vozyi púůsobil jako zschromlá vrána na smečku hladových koček. Dráždil skvělé rodinnné kočáry, aby ho předhonilyi. Dokonce i blahobiytní vousáči byliy uchváceni neodbiytnou závodní ctižádostí, ctižádostí když spatřilyi před sebou poskakovat klapající káru. Kdo také mohl tušit tušit, že v tomto směšném tvoru byije velyi srdcesrce závodního motoru! Lenz tvrdil tvrdil, že prý Karel působíý významně na víýchovu řidičů. Učí lyidi úctě před tvůúrčím úsilíým, jež je obviykle skromně skryto v nenápadném rouše. To říkal Lenz, Lenz který rovněž tvrdil, tvrdil že je posledním z vyimřelých romantiků romantiků, a také prohlašoval, prohlašoval že by Karla nikdy neprodal. Milovaliy jsme Karloviy schopnosti, milovaliy jsme společnou činnnost na vylepšení jeho víýkonu, milovaliy jsme tento prudce tepající, ale zatím beszstarostný život. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019