Karlov? úspěchy


Pro tyhle honičky jsme nezměnily|i K|karlovu karoséryi|iy|ii. Stačilo |Stačilo, aby se obje|ěvil na silnici, |silnici a už se ho někdo snažil setřáz|st. Na ostatní vozy|i pú|ůsobil jako s|zchromlá vrána na smečku hladových koček. Dráždil skvělé rodinn|né kočáry, aby ho předhonily|i. Dokonce i blahoby|itní vousáči byly|i uchváceni neodbi|ytnou závodní ctižádostí, |ctižádostí když spatřily|i před sebou poskakovat klapající káru. Kdo také mohl tušit |tušit, že v tomto směšném tvoru bi|yje veli|y srdce|srce závodního motoru! Lenz tvrdil, |tvrdil že prý Karel působí|ý význa|mně na ví|ýchovu řidičů. Učí ly|idi úctě před tvů|úrčím úsilí|ým, jež je obvi|ykle skromně| skryto v nenápadném rouše. To říkal Lenz |Lenz, který rovněž tvrdil, |tvrdil že je posledním z vi|ymřelých romantiků, |romantiků a také prohlašoval |prohlašoval, že by Karla nikdy neprodal. Milovali|y jsme Karlovi|y schopnosti, milovaly|i jsme společnou čin|nnost na vylepšení jeho vý|íkonu, milovali|y jsme tento prudce tepající, ale zatím bes|zstarostný život. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (42 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Karlov? úspěchy (klíč k řešení)


Pro tyhle honičky jsme nezměnilyi Kkarlovu karoséryiiyii. Stačilo Stačilo, aby se objeěvil na silnici, silnici a už se ho někdo snažil setřázst. Na ostatní vozyi púůsobil jako szchromlá vrána na smečku hladových koček. Dráždil skvělé rodinnné kočáry, aby ho předhonilyi. Dokonce i blahobyitní vousáči bylyi uchváceni neodbiytnou závodní ctižádostí, ctižádostí když spatřilyi před sebou poskakovat klapající káru. Kdo také mohl tušit tušit, že v tomto směšném tvoru biyje veliy srdcesrce závodního motoru! Lenz tvrdil, tvrdil že prý Karel působíý významně na víýchovu řidičů. Učí lyidi úctě před tvůúrčím úsilíým, jež je obviykle skromně skryto v nenápadném rouše. To říkal Lenz Lenz, který rovněž tvrdil, tvrdil že je posledním z viymřelých romantiků, romantiků a také prohlašoval prohlašoval, že by Karla nikdy neprodal. Milovaliy jsme Karloviy schopnosti, milovalyi jsme společnou činnnost na vylepšení jeho výíkonu, milovaliy jsme tento prudce tepající, ale zatím beszstarostný život. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020