Karlov? úspěchy


Pro tyhle honičky jsme nezměnily|i k|Karlovu karosérii|iy|yi. Stačilo, |Stačilo aby se obje|ěvil na silnici, |silnici a už se ho někdo snažil setřáz|st. Na ostatní vozi|y pů|úsobil jako s|zchromlá vrána na smečku hladových koček. Dráždil skvělé rodin|nné kočáry, aby ho předhonili|y. Dokonce i blahoby|itní vousáči byli|y uchváceni neodbi|ytnou závodní ctižádostí, |ctižádostí když spatřili|y před sebou poskakovat klapající káru. Kdo také mohl tušit |tušit, že v tomto směšném tvoru bi|yje veli|y srce|srdce závodního motoru! Lenz tvrdil, |tvrdil že prý Karel působí|ý význa|mně na ví|ýchovu řidičů. Učí ly|idi úctě před tvů|úrčím úsilí|ým, jež je obvy|ikle skromně| skryto v nenápadném rouše. To říkal Lenz |Lenz, který rovněž tvrdil, |tvrdil že je posledním z vy|imřelých romantiků, |romantiků a také prohlašoval, |prohlašoval že by Karla nikdy neprodal. Milovali|y jsme Karlovy|i schopnosti, milovali|y jsme společnou činn|nost na vylepšení jeho vý|íkonu, milovali|y jsme tento prudce tepající, ale zatím bezs|starostný život. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (42 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Karlov? úspěchy (klíč k řešení)


Pro tyhle honičky jsme nezměnilyi kKarlovu karosériiiyyi. Stačilo, Stačilo aby se objeěvil na silnici, silnici a už se ho někdo snažil setřázst. Na ostatní voziy půúsobil jako szchromlá vrána na smečku hladových koček. Dráždil skvělé rodinnné kočáry, aby ho předhoniliy. Dokonce i blahobyitní vousáči byliy uchváceni neodbiytnou závodní ctižádostí, ctižádostí když spatřiliy před sebou poskakovat klapající káru. Kdo také mohl tušit tušit, že v tomto směšném tvoru biyje veliy srcesrdce závodního motoru! Lenz tvrdil, tvrdil že prý Karel působíý významně na víýchovu řidičů. Učí lyidi úctě před tvůúrčím úsilíým, jež je obvyikle skromně skryto v nenápadném rouše. To říkal Lenz Lenz, který rovněž tvrdil, tvrdil že je posledním z vyimřelých romantiků, romantiků a také prohlašoval, prohlašoval že by Karla nikdy neprodal. Milovaliy jsme Karlovyi schopnosti, milovaliy jsme společnou činnnost na vylepšení jeho výíkonu, milovaliy jsme tento prudce tepající, ale zatím bezsstarostný život. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019