Navrátilov? náměty


Malbu zátiší si oblíby|íbi|ýbyl Josef Navrátil až ve vyš|šším věku a zůstala jen jeho soukromou záli|ybou a čin|nností. Lákali|y jej barvi|y ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybý|ích tělech. Temně| modré švestky se odrážejí od je|mně zažloutlé bělobi|y talířů, jinde zpodobnili|y malířovy|i štětce orosený povrch broskví|ý, nad nimiž prosvý|ítají kmy|itavé sluneční paprsky. Hlavním oborem Navrátilovi|y činnosti byli|y nástěn|nné malbi|y. Právě jimy|i nabi|yl zvučného jména u svý|ích současníků a tyto malby|i zdobyly|ily|yli četné domy|i zbohatlý|ích měšťanů. V nich zpracovává podle námětú|ů z bájí a pově|jestí minulý|í život, ale zrcadlý|í se zde i život současný. Umělcovy|i schopnosti se tu postavili|y vědo|mně a s dokonalým porozu|mněním do služeb s|zpodobovatele společenského dění. Proslulí|ými se stali|y i jeho romantické A|alpské krajiny a výjevy|i z P|pražského života. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Navrátilov? náměty (klíč k řešení)


Malbu zátiší si oblíbyíbiýbyl Josef Navrátil až ve vyššším věku a zůstala jen jeho soukromou záliybou a činnností. Lákaliy jej barviy ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybýích tělech. Temně modré švestky se odrážejí od jemně zažloutlé bělobiy talířů, jinde zpodobniliy malířovyi štětce orosený povrch broskvíý, nad nimiž prosvýítají kmyitavé sluneční paprsky. Hlavním oborem Navrátiloviy činnosti byliy nástěnnné malbiy. Právě jimyi nabiyl zvučného jména u svýích současníků a tyto malbyi zdobylyilyyli četné domyi zbohatlýích měšťanů. V nich zpracovává podle námětúů z bájí a povějestí minulýí život, ale zrcadlýí se zde i život současný. Umělcovyi schopnosti se tu postaviliy vědomně a s dokonalým porozumněním do služeb szpodobovatele společenského dění. Proslulíými se staliy i jeho romantické Aalpské krajiny a výjevyi z Ppražského života. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020