Navrátilov? náměty


Malbu zátiší si oblýby|íby|íbil Josef Navrátil až ve vyšš|ším věku a zůstala jen jeho soukromou zály|ibou a čin|nností. Lákaly|i jej barvy|i ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybí|ých tělech. Temně| modré švestky se odrážejí od jemně| zažloutlé bělobi|y talířů, jinde zpodobnily|i malířovi|y štětce orosený povrch broskví|ý, nad nimiž prosvý|ítají kmy|itavé sluneční paprsky. Hlavním oborem Navrátilovy|i činnosti byly|i nástěnn|né malbi|y. Právě jimy|i naby|il zvučného jména u svý|ích současníků a tyto malby|i zdobily|yli|yly četné domi|y zbohatlí|ých měšťanů. V nich zpracovává podle námětů|ú z bájí a pově|jestí minulý|í život, ale zrcadlý|í se zde i život současný. Umělcovi|y schopnosti se tu postavili|y vědomně| a s dokonalým porozu|mněním do služeb s|zpodobovatele společenského dění. Proslulí|ými se stali|y i jeho romantické A|alpské krajiny a výjevy|i z p|Pražského života. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Navrátilov? náměty (klíč k řešení)


Malbu zátiší si oblýbyíbyíbil Josef Navrátil až ve vyššším věku a zůstala jen jeho soukromou zályibou a činnností. Lákalyi jej barvyi ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybíých tělech. Temně modré švestky se odrážejí od jemně zažloutlé bělobiy talířů, jinde zpodobnilyi malířoviy štětce orosený povrch broskvíý, nad nimiž prosvýítají kmyitavé sluneční paprsky. Hlavním oborem Navrátilovyi činnosti bylyi nástěnnné malbiy. Právě jimyi nabyil zvučného jména u svýích současníků a tyto malbyi zdobilyyliyly četné domiy zbohatlíých měšťanů. V nich zpracovává podle námětůú z bájí a povějestí minulýí život, ale zrcadlýí se zde i život současný. Umělcoviy schopnosti se tu postaviliy vědomně a s dokonalým porozumněním do služeb szpodobovatele společenského dění. Proslulíými se staliy i jeho romantické Aalpské krajiny a výjevyi z pPražského života. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019