Navrátilov? náměty


Malbu zátiší si oblýby|íby|íbil Josef Navrátil až ve vyšš|ším věku a zůstala jen jeho soukromou záli|ybou a čin|nností. Lákali|y jej barvy|i ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybý|ích tělech. Te|mně modré švestky se odrážejí od jemně| zažloutlé bělobi|y talířů, jinde zpodobnily|i malířovi|y štětce orosený povrch broskví|ý, nad nimiž prosví|ýtají kmi|ytavé sluneční paprsky. Hlavním oborem Navrátilovi|y činnosti byly|i nástěn|nné malby|i. Právě jimy|i naby|il zvučného jména u sví|ých současníků a tyto malby|i zdobyly|yli|ily četné domy|i zbohatlý|ích měšťanů. V nich zpracovává podle námětú|ů z bájí a povje|ěstí minulý|í život, ale zrcadlí|ý se zde i život současný. Umělcovy|i schopnosti se tu postavily|i vědo|mně a s dokonalým porozumně|ním do služeb s|zpodobovatele společenského dění. Proslulí|ými se staly|i i jeho romantické A|alpské krajiny a výjevy|i z p|Pražského života. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Navrátilov? náměty (klíč k řešení)


Malbu zátiší si oblýbyíbyíbil Josef Navrátil až ve vyššším věku a zůstala jen jeho soukromou záliybou a činnností. Lákaliy jej barvyi ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybýích tělech. Temně modré švestky se odrážejí od jemně zažloutlé bělobiy talířů, jinde zpodobnilyi malířoviy štětce orosený povrch broskvíý, nad nimiž prosvíýtají kmiytavé sluneční paprsky. Hlavním oborem Navrátiloviy činnosti bylyi nástěnnné malbyi. Právě jimyi nabyil zvučného jména u svíých současníků a tyto malbyi zdobylyyliily četné domyi zbohatlýích měšťanů. V nich zpracovává podle námětúů z bájí a povjeěstí minulýí život, ale zrcadlíý se zde i život současný. Umělcovyi schopnosti se tu postavilyi vědomně a s dokonalým porozumněním do služeb szpodobovatele společenského dění. Proslulíými se stalyi i jeho romantické Aalpské krajiny a výjevyi z pPražského života. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019