Gotthardský tunel


Každý, kdo chtěl v my|inulosti překročit a|Alpy, se musel připravy|it na nekonečnou a velmi|y často i nebes|zpečnou cestu nebo přinejmenším na vy|ičerpávající dřinu při vý|ístupu. Sedmapadesátikilometroví|ý Gotthardský tunel lehce pře|í padesátikilometroví|ý tunel pod průly|ivem La Manche, který spojuje A|anglii a F|francii. Jakmile bude noví|ý tunel v roce 2017 otevřen, Švý|ícarsko se z pohledu železniční dopravy|i promění v zemi|y stejně plochou, jako je N|nizozemsko. Vi|ysokorychlostní osobní vlaky mí|ýřící z C|curychu na jih pojedou po téměř rovné trase bez stoupání a klesání až do m|Milána. Budou se řítit krajinou rychlostí 250 kilometrů v hodině. Mi|yhnou se na jedné straně p|Pohoří a o několik desítek minut později se vy|inoří na druhé straně. Bude to jako by a|Alpy vú|ůbec neexistovaly|i. Cestovní doba mezi obje|ěma mý|ísty se z|skrátí ze čtyř hodin na něco málo přez|s dvě a pú|ůl hodiny.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (33 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Gotthardský tunel (klíč k řešení)


Každý, kdo chtěl v myinulosti překročit aAlpy, se musel připravyit na nekonečnou a velmiy často i nebeszpečnou cestu nebo přinejmenším na vyičerpávající dřinu při výístupu. Sedmapadesátikilometrovíý Gotthardský tunel lehce přeí padesátikilometrovíý tunel pod průlyivem La Manche, který spojuje Aanglii a Ffrancii. Jakmile bude novíý tunel v roce 2017 otevřen, Švýícarsko se z pohledu železniční dopravyi promění v zemiy stejně plochou, jako je Nnizozemsko. Viysokorychlostní osobní vlaky míýřící z Ccurychu na jih pojedou po téměř rovné trase bez stoupání a klesání až do mMilána. Budou se řítit krajinou rychlostí 250 kilometrů v hodině. Miyhnou se na jedné straně pPohoří a o několik desítek minut později se vyinoří na druhé straně. Bude to jako by aAlpy vúůbec neexistovalyi. Cestovní doba mezi objeěma mýísty se zskrátí ze čtyř hodin na něco málo přezs dvě a púůl hodiny.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019