Gotthardský tunel


Každý, kdo chtěl v mi|ynulosti překročit a|Alpy, se musel připravy|it na nekonečnou a velmi|y často i nebes|zpečnou cestu nebo přinejmenším na vy|ičerpávající dřinu při ví|ýstupu. Sedmapadesátikilometrový|í Gotthardský tunel lehce pře|í padesátikilometroví|ý tunel pod průli|yvem La Manche, který spojuje a|Anglii a f|Francii. Jakmile bude noví|ý tunel v roce 2017 otevřen, Švý|ícarsko se z pohledu železniční dopravy|i promění v zemi|y stejně plochou, jako je n|Nizozemsko. Vy|isokorychlostní osobní vlaky mí|ýřící z C|curychu na jih pojedou po téměř rovné trase bez stoupání a klesání až do M|milána. Budou se řítit krajinou rychlostí 250 kilometrů v hodině. My|ihnou se na jedné straně P|pohoří a o několik desítek minut později se vy|inoří na druhé straně. Bude to jako by A|alpy vú|ůbec neexistovali|y. Cestovní doba mezi obje|ěma mí|ýsty se s|zkrátí ze čtyř hodin na něco málo přes|z dvě a pů|úl hodiny.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (33 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Gotthardský tunel (klíč k řešení)


Každý, kdo chtěl v miynulosti překročit aAlpy, se musel připravyit na nekonečnou a velmiy často i nebeszpečnou cestu nebo přinejmenším na vyičerpávající dřinu při víýstupu. Sedmapadesátikilometrovýí Gotthardský tunel lehce přeí padesátikilometrovíý tunel pod průliyvem La Manche, který spojuje aAnglii a fFrancii. Jakmile bude novíý tunel v roce 2017 otevřen, Švýícarsko se z pohledu železniční dopravyi promění v zemiy stejně plochou, jako je nNizozemsko. Vyisokorychlostní osobní vlaky míýřící z Ccurychu na jih pojedou po téměř rovné trase bez stoupání a klesání až do Mmilána. Budou se řítit krajinou rychlostí 250 kilometrů v hodině. Myihnou se na jedné straně Ppohoří a o několik desítek minut později se vyinoří na druhé straně. Bude to jako by Aalpy vúůbec neexistovaliy. Cestovní doba mezi objeěma míýsty se szkrátí ze čtyř hodin na něco málo přesz dvě a půúl hodiny.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019