Gotthardský tunel


Každý, kdo chtěl v mi|ynulosti překročit a|Alpy, se musel připravi|yt na nekonečnou a velmi|y často i nebez|spečnou cestu nebo přinejmenším na vy|ičerpávající dřinu při ví|ýstupu. Sedmapadesátikilometrový|í Gotthardský tunel lehce pře|í padesátikilometroví|ý tunel pod průli|yvem La Manche, který spojuje A|anglii a f|Francii. Jakmile bude nový|í tunel v roce 2017 otevřen, Švý|ícarsko se z pohledu železniční dopravi|y promění v zemy|i stejně plochou, jako je N|nizozemsko. Vy|isokorychlostní osobní vlaky mý|ířící z c|Curychu na jih pojedou po téměř rovné trase bez stoupání a klesání až do M|milána. Budou se řítit krajinou rychlostí 250 kilometrů v hodině. Mi|yhnou se na jedné straně P|pohoří a o několik desítek minut později se vi|ynoří na druhé straně. Bude to jako by A|alpy vů|úbec neexistovali|y. Cestovní doba mezi obě|jema mý|ísty se s|zkrátí ze čtyř hodin na něco málo přes|z dvě a pů|úl hodiny.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (33 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Gotthardský tunel (klíč k řešení)


Každý, kdo chtěl v miynulosti překročit aAlpy, se musel připraviyt na nekonečnou a velmiy často i nebezspečnou cestu nebo přinejmenším na vyičerpávající dřinu při víýstupu. Sedmapadesátikilometrovýí Gotthardský tunel lehce přeí padesátikilometrovíý tunel pod průliyvem La Manche, který spojuje Aanglii a fFrancii. Jakmile bude novýí tunel v roce 2017 otevřen, Švýícarsko se z pohledu železniční dopraviy promění v zemyi stejně plochou, jako je Nnizozemsko. Vyisokorychlostní osobní vlaky mýířící z cCurychu na jih pojedou po téměř rovné trase bez stoupání a klesání až do Mmilána. Budou se řítit krajinou rychlostí 250 kilometrů v hodině. Miyhnou se na jedné straně Ppohoří a o několik desítek minut později se viynoří na druhé straně. Bude to jako by Aalpy vůúbec neexistovaliy. Cestovní doba mezi obějema mýísty se szkrátí ze čtyř hodin na něco málo přesz dvě a půúl hodiny.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020