Má veselá jitra


Mezi ohradou dílny a posledním činžákem se z jedné strany táhl strmí|ý břech|h zarostlý|í křový|ím. Z druhé se bě|jelal nízký dřevěn|nný plod|t s|zběrny železa. Proti poslednímu činžáku ú|ůstila do ulice opuštěnn|ná ulička, na jejímž konci parkoval kropicí vů|úz. Mohutný zadek, který vi|ystrkoval do ulice, svý|ítil čerství|ým oranžoví|ým nátěrem. Posadil jsem se na trávník hnet|d vedle ohrady. Očouzená omí|ýtka, několik továrních komínů|ú, které čněly|i za nejbližš|šími střechamy|i, nedaleká trať, odkud jsem sly|išel drnčivé posunování vagonú|ů, my|i připomínaly|inejrann|nější ts|ctví. V pů|úl deváté přiharašilo nákladní auto a visi|vysi|vysy|visypalo na chodník před s|zběrnu haldu plechovek. Ty plechovky nebyly|i kupodivu ani rezavé, ani pomalované, dokonce ani pomačkané.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019

 

Má veselá jitra (klíč k řešení)


Mezi ohradou dílny a posledním činžákem se z jedné strany táhl strmíý břechh zarostlýí křovýím. Z druhé se bějelal nízký dřevěnnný plodt szběrny železa. Proti poslednímu činžáku úůstila do ulice opuštěnnná ulička, na jejímž konci parkoval kropicí vůúz. Mohutný zadek, který viystrkoval do ulice, svýítil čerstvíým oranžovíým nátěrem. Posadil jsem se na trávník hnetd vedle ohrady. Očouzená omíýtka, několik továrních komínůú, které čnělyi za nejbližššími střechamyi, nedaleká trať, odkud jsem slyišel drnčivé posunování vagonúů, myi připomínalyinejrannnější tsctví. V půúl deváté přiharašilo nákladní auto a visivysivysyvisypalo na chodník před szběrnu haldu plechovek. Ty plechovky nebylyi kupodivu ani rezavé, ani pomalované, dokonce ani pomačkané.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019