Má veselá jitra


Mezi ohradou dílny a posledním činžákem se z jedné strany táhl strmí|ý břech|h zarostlý|í křový|ím. Z druhé se bje|ělal nízký dřevěn|nný plod|t s|zběrny železa. Proti poslednímu činžáku ů|ústila do ulice opuštěn|nná ulička, na jejímž konci parkoval kropicí vů|úz. Mohutný zadek, který vy|istrkoval do ulice, svý|ítil čerstvý|ím oranžový|ím nátěrem. Posadil jsem se na trávník hned|t vedle ohrady. Očouzená omí|ýtka, několik továrních komínú|ů, které čněly|i za nejbliš|žšími střechamy|i, nedaleká trať, odkud jsem sly|išel drnčivé posunování vagonú|ů, my|i připomínaly|inejrann|nější ts|ctví. V pů|úl deváté přiharašilo nákladní auto a vysi|visi|visy|vysypalo na chodník před s|zběrnu haldu plechovek. Ty plechovky nebyli|y kupodivu ani rezavé, ani pomalované, dokonce ani pomačkané.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Má veselá jitra (klíč k řešení)


Mezi ohradou dílny a posledním činžákem se z jedné strany táhl strmíý břechh zarostlýí křovýím. Z druhé se bjeělal nízký dřevěnnný plodt szběrny železa. Proti poslednímu činžáku ůústila do ulice opuštěnnná ulička, na jejímž konci parkoval kropicí vůúz. Mohutný zadek, který vyistrkoval do ulice, svýítil čerstvýím oranžovýím nátěrem. Posadil jsem se na trávník hnedt vedle ohrady. Očouzená omíýtka, několik továrních komínúů, které čnělyi za nejblišžšími střechamyi, nedaleká trať, odkud jsem slyišel drnčivé posunování vagonúů, myi připomínalyinejrannnější tsctví. V půúl deváté přiharašilo nákladní auto a vysivisivisyvysypalo na chodník před szběrnu haldu plechovek. Ty plechovky nebyliy kupodivu ani rezavé, ani pomalované, dokonce ani pomačkané.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019