Má veselá jitra


Mezi ohradou dílny a posledním činžákem se z jedné strany táhl strmí|ý břeh|ch zarostlí|ý křový|ím. Z druhé se bje|ělal nízký dřevěn|nný plot|d s|zběrny železa. Proti poslednímu činžáku ú|ůstila do ulice opuštěn|nná ulička, na jejímž konci parkoval kropicí vú|ůz. Mohutný zadek, který vi|ystrkoval do ulice, svý|ítil čerství|ým oranžoví|ým nátěrem. Posadil jsem se na trávník hnet|d vedle ohrady. Očouzená omý|ítka, několik továrních komínú|ů, které čněly|i za nejbližš|šími střechamy|i, nedaleká trať, odkud jsem sli|yšel drnčivé posunování vagonů|ú, mi|y připomínaly|inejran|nnější ts|ctví. V pů|úl deváté přiharašilo nákladní auto a vysy|vysi|visi|visypalo na chodník před s|zběrnu haldu plechovek. Ty plechovky nebyly|i kupodivu ani rezavé, ani pomalované, dokonce ani pomačkané.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Má veselá jitra (klíč k řešení)


Mezi ohradou dílny a posledním činžákem se z jedné strany táhl strmíý břehch zarostlíý křovýím. Z druhé se bjeělal nízký dřevěnnný plotd szběrny železa. Proti poslednímu činžáku úůstila do ulice opuštěnnná ulička, na jejímž konci parkoval kropicí vúůz. Mohutný zadek, který viystrkoval do ulice, svýítil čerstvíým oranžovíým nátěrem. Posadil jsem se na trávník hnetd vedle ohrady. Očouzená omýítka, několik továrních komínúů, které čnělyi za nejbližššími střechamyi, nedaleká trať, odkud jsem sliyšel drnčivé posunování vagonůú, miy připomínalyinejrannnější tsctví. V půúl deváté přiharašilo nákladní auto a vysyvysivisivisypalo na chodník před szběrnu haldu plechovek. Ty plechovky nebylyi kupodivu ani rezavé, ani pomalované, dokonce ani pomačkané.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019