Jak jsem k tomu přišel


Tatínek byl velký čtenář, od ts|c nás zásobi|yl knížkami|y, což nám nijak nevadilo abi|ychom více méně potají nepročítali|y celou jeho knihovnu od H|havlíčka a n|Nerudy po Soudní lékařstvý|í. Mimo to náš starý pán s|zkládal slavnostní proslovi|y a pak je pohnutým hlasem přet|dčítal rodině. Protože byl vely|i a sy|ilný, napodoby|ili jsme ho mi|y kluci s nadšením. Už od nějakých osmi|y let jsme skládaly|i veršované vi|ynše a jinou toho druhu příležitostnou poeziji|ii. Rád to vi|yděl a povz|vsbuzoval nás. A pak jsme měli babičku, paní mly|inářku z h|Hronova, z|sbožnou, moudrou a přitom veselou jako z|skřítek, plnou písniček, ů|úsloví, pořekadel a lidového humoru. Byla živí|ým s|ztělesněním lidového ducha i jazi|yka našeho kraje.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (29 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Jak jsem k tomu přišel (klíč k řešení)


Tatínek byl velký čtenář, od tsc nás zásobiyl knížkamiy, což nám nijak nevadilo abiychom více méně potají nepročítaliy celou jeho knihovnu od Hhavlíčka a nNerudy po Soudní lékařstvýí. Mimo to náš starý pán szkládal slavnostní prosloviy a pak je pohnutým hlasem přetdčítal rodině. Protože byl velyi a syilný, napodobyili jsme ho miy kluci s nadšením. Už od nějakých osmiy let jsme skládalyi veršované viynše a jinou toho druhu příležitostnou poezijiii. Rád to viyděl a povzvsbuzoval nás. A pak jsme měli babičku, paní mlyinářku z hHronova, zsbožnou, moudrou a přitom veselou jako zskřítek, plnou písniček, ůúsloví, pořekadel a lidového humoru. Byla živíým sztělesněním lidového ducha i jaziyka našeho kraje.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019