Jak jsem k tomu přišel


Tatínek byl velký čtenář, od ts|c nás zásoby|il knížkami|y, což nám nijak nevadilo abi|ychom více méně potají nepročítaly|i celou jeho knihovnu od H|havlíčka a n|Nerudy po Soudní lékařství|ý. Mimo to náš starý pán s|zkládal slavnostní proslovy|i a pak je pohnutým hlasem přet|dčítal rodině. Protože byl veli|y a sy|ilný, napodobi|yli jsme ho mi|y kluci s nadšením. Už od nějakých osmy|i let jsme skládaly|i veršované vy|inše a jinou toho druhu příležitostnou poezii|iji. Rád to vy|iděl a povs|vzbuzoval nás. A pak jsme měli babičku, paní mly|inářku z H|hronova, s|zbožnou, moudrou a přitom veselou jako z|skřítek, plnou písniček, ú|ůsloví, pořekadel a lidového humoru. Byla živí|ým z|stělesněním lidového ducha i jazi|yka našeho kraje.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (29 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Jak jsem k tomu přišel (klíč k řešení)


Tatínek byl velký čtenář, od tsc nás zásobyil knížkamiy, což nám nijak nevadilo abiychom více méně potají nepročítalyi celou jeho knihovnu od Hhavlíčka a nNerudy po Soudní lékařstvíý. Mimo to náš starý pán szkládal slavnostní proslovyi a pak je pohnutým hlasem přetdčítal rodině. Protože byl veliy a syilný, napodobiyli jsme ho miy kluci s nadšením. Už od nějakých osmyi let jsme skládalyi veršované vyinše a jinou toho druhu příležitostnou poeziiiji. Rád to vyiděl a povsvzbuzoval nás. A pak jsme měli babičku, paní mlyinářku z Hhronova, szbožnou, moudrou a přitom veselou jako zskřítek, plnou písniček, úůsloví, pořekadel a lidového humoru. Byla živíým zstělesněním lidového ducha i jaziyka našeho kraje.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019