Modelování ? hl?ny


Koupená hlý|ína bí|ý suchá, musíš ji nejdřív připravy|it ke z|spracování. Naly|ij vodu do větší|vjetší|větčí nádoby|i, zy|inkového vje|ědra nebo starého umyvadla a pak si|yp hlí|ýnu tak dlouho, dokut|d ji voda přijímá. Hustou hliněnou kaši dobře promí|ýchej dřevem nebo holí|ý, abi|y se v ní voda stejnoměrně roz|sptýlila. Potom ji nechej 5 až 10 dnů|ú tuhnout v tmavé mý|ístnosti. Ještě než|š začneš modelovat, musíš připravenou hlý|ínu důkladně vi|yválet a prohníst. Hrnčíři ji našlapávaly|i a natloukali|y dřevěnými|y pálkamy|i, dnes na to mají stroj. V hlí|ý jsou vzduchové bubli|yny a ty je třeba dostat pryč, jinak bi|y se vý|írobky při vi|ypalování roztrhly|i. Ví|ýš proč? Protože vzduch se teplem ros|ztahuje vý|íc než pevná hmota a v hrnčířské peci bý|í přez|s osm set stupňů c|Celsia. A teď se už můžeš dát do modelování. Pracuj na dřevě|je nebo umě|lohmotné podloš|žce. Začni nejprostšímy|i tvary, ovje|ěříš si na nich, co hlí|ýna snese. Ob|pčas si navlch|hči prsty hub|pkou nebo mokrým hadrem.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (46 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Modelování ? hl?ny (klíč k řešení)


Koupená hlýína bíý suchá, musíš ji nejdřív připravyit ke zspracování. Nalyij vodu do většívjetšívětčí nádobyi, zyinkového vjeědra nebo starého umyvadla a pak siyp hlíýnu tak dlouho, dokutd ji voda přijímá. Hustou hliněnou kaši dobře promíýchej dřevem nebo holíý, abiy se v ní voda stejnoměrně rozsptýlila. Potom ji nechej 5 až 10 dnůú tuhnout v tmavé mýístnosti. Ještě nežš začneš modelovat, musíš připravenou hlýínu důkladně viyválet a prohníst. Hrnčíři ji našlapávalyi a natloukaliy dřevěnýmiy pálkamyi, dnes na to mají stroj. V hlíý jsou vzduchové bubliyny a ty je třeba dostat pryč, jinak biy se výírobky při viypalování roztrhlyi. Víýš proč? Protože vzduch se teplem rosztahuje výíc než pevná hmota a v hrnčířské peci býí přezs osm set stupňů cCelsia. A teď se už můžeš dát do modelování. Pracuj na dřevěje nebo umělohmotné podlošžce. Začni nejprostšímyi tvary, ovjeěříš si na nich, co hlíýna snese. Obpčas si navlchhči prsty hubpkou nebo mokrým hadrem.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019