Modelování ? hl?ny


Koupená hlí|ýna bý|í suchá, musíš ji nejdřív připravy|it ke s|zpracování. Nali|yj vodu do větčí|větší|vjetší nádoby|i, zy|inkového vě|jedra nebo starého umyvadla a pak sy|ip hlý|ínu tak dlouho, dokud|t ji voda přijímá. Hustou hliněnou kaši dobře promý|íchej dřevem nebo holý|í, abi|y se v ní voda stejnoměrně roz|sptýlila. Potom ji nechej 5 až 10 dnů|ú tuhnout v tmavé mý|ístnosti. Ještě neš|ž začneš modelovat, musíš připravenou hlý|ínu důkladně vi|yválet a prohníst. Hrnčíři ji našlapávali|y a natloukaly|i dřevěnými|y pálkamy|i, dnes na to mají stroj. V hlí|ý jsou vzduchové bubly|iny a ty je třeba dostat pryč, jinak by|i se ví|ýrobky při vi|ypalování roztrhli|y. Vý|íš proč? Protože vzduch se teplem roz|stahuje ví|ýc než pevná hmota a v hrnčířské peci bý|í přez|s osm set stupňů C|celsia. A teď se už můžeš dát do modelování. Pracuj na dřevě|je nebo umě|lohmotné podlož|šce. Začni nejprostšímy|i tvary, ově|jeříš si na nich, co hlí|ýna snese. Op|bčas si navlch|hči prsty hub|pkou nebo mokrým hadrem.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (46 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Modelování ? hl?ny (klíč k řešení)


Koupená hlíýna býí suchá, musíš ji nejdřív připravyit ke szpracování. Naliyj vodu do větčívětšívjetší nádobyi, zyinkového vějedra nebo starého umyvadla a pak syip hlýínu tak dlouho, dokudt ji voda přijímá. Hustou hliněnou kaši dobře promýíchej dřevem nebo holýí, abiy se v ní voda stejnoměrně rozsptýlila. Potom ji nechej 5 až 10 dnůú tuhnout v tmavé mýístnosti. Ještě nešž začneš modelovat, musíš připravenou hlýínu důkladně viyválet a prohníst. Hrnčíři ji našlapávaliy a natloukalyi dřevěnýmiy pálkamyi, dnes na to mají stroj. V hlíý jsou vzduchové bublyiny a ty je třeba dostat pryč, jinak byi se víýrobky při viypalování roztrhliy. Výíš proč? Protože vzduch se teplem rozstahuje víýc než pevná hmota a v hrnčířské peci býí přezs osm set stupňů Ccelsia. A teď se už můžeš dát do modelování. Pracuj na dřevěje nebo umělohmotné podložšce. Začni nejprostšímyi tvary, ovějeříš si na nich, co hlíýna snese. Opbčas si navlchhči prsty hubpkou nebo mokrým hadrem.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019