Čerti na ?eštědu


Před dávnými|y časi|y žily|i na j|Ještědu tři čerti. Prostorná hluboká jeskyně v křemencový|ích skalách by|ila jejich domovem. Často za noci sestupovali|y do údolí|ý a navštěvovali|y jeho oby|ivatele. Zejména z|s obly|ibou vi|yhledávali|y samoty mysli|yven na kraji lesů|ú, mlí|ýny při potocích, kde bý|ívali pravy|idelnými hosty. Nepřicházeli|y mezy|i li|yd ve své pekelné podobje|ě, s š|žky na smolné kučeravé hlavje|ě a s|z koňským kopy|item na levé noze, ale přestrojeni za potulné mli|ynářské krajánky, za lesní oficíry nebo i za čeledíny hledající služ|šbu. Když|š měsíc nesvý|ítil a noční tma z|shoustla temnými|y mraky, strašívali|y údolí|ý zlomy|islnými s|ztřeštěnými kousky. Ďáblú|ům se radostí blýskaly|ýskali|ískaly oči. Z|Spouštěli hrů|úzu, a proto ly|i zů|ústávali v chalupách u kamen nebo zalezli|y pod peřinu a říkávali|y si: „Čerti se rojí!“  

V podtržených částech vyberte správné řešení (45 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Čerti na ?eštědu (klíč k řešení)


Před dávnýmiy časiy žilyi na jJeštědu tři čerti. Prostorná hluboká jeskyně v křemencovýích skalách byila jejich domovem. Často za noci sestupovaliy do údolíý a navštěvovaliy jeho obyivatele. Zejména zs oblyibou viyhledávaliy samoty mysliyven na kraji lesůú, mlíýny při potocích, kde býívali pravyidelnými hosty. Nepřicházeliy mezyi liyd ve své pekelné podobjeě, s šžky na smolné kučeravé hlavjeě a sz koňským kopyitem na levé noze, ale přestrojeni za potulné mliynářské krajánky, za lesní oficíry nebo i za čeledíny hledající služšbu. Kdyžš měsíc nesvýítil a noční tma zshoustla temnýmiy mraky, strašívaliy údolíý zlomyislnými sztřeštěnými kousky. Ďáblúům se radostí blýskalyýskaliískaly oči. ZSpouštěli hrůúzu, a proto lyi zůústávali v chalupách u kamen nebo zalezliy pod peřinu a říkávaliy si: „Čerti se rojí!“  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019