Čerti na ?eštědu


Před dávnými|y časy|i žily|i na j|Ještědu tři čerti. Prostorná hluboká jeskyně v křemencový|ích skalách by|ila jejich domovem. Často za noci sestupovaly|i do údolý|í a navštěvovali|y jeho obi|yvatele. Zejména z|s obli|ybou vy|ihledávali|y samoty mysli|yven na kraji lesů|ú, mlý|íny při potocích, kde bí|ývali pravy|idelnými hosty. Nepřicházeli|y mezy|i li|yd ve své pekelné podobje|ě, s š|žky na smolné kučeravé hlavje|ě a z|s koňským kopi|ytem na levé noze, ale přestrojeni za potulné mly|inářské krajánky, za lesní oficíry nebo i za čeledíny hledající sluš|žbu. Když|š měsíc nesví|ýtil a noční tma s|zhoustla temnýmy|i mraky, strašívaly|i údolí|ý zlomi|yslnými z|střeštěnými kousky. Ďáblů|úm se radostí blýskaly|ýskali|ískaly oči. S|Zpouštěli hrú|ůzu, a proto li|y zů|ústávali v chalupách u kamen nebo zalezli|y pod peřinu a říkávali|y si: „Čerti se rojí!“  

V podtržených částech vyberte správné řešení (45 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Čerti na ?eštědu (klíč k řešení)


Před dávnýmiy časyi žilyi na jJeštědu tři čerti. Prostorná hluboká jeskyně v křemencovýích skalách byila jejich domovem. Často za noci sestupovalyi do údolýí a navštěvovaliy jeho obiyvatele. Zejména zs obliybou vyihledávaliy samoty mysliyven na kraji lesůú, mlýíny při potocích, kde bíývali pravyidelnými hosty. Nepřicházeliy mezyi liyd ve své pekelné podobjeě, s šžky na smolné kučeravé hlavjeě a zs koňským kopiytem na levé noze, ale přestrojeni za potulné mlyinářské krajánky, za lesní oficíry nebo i za čeledíny hledající slušžbu. Kdyžš měsíc nesvíýtil a noční tma szhoustla temnýmyi mraky, strašívalyi údolíý zlomiyslnými zstřeštěnými kousky. Ďáblůúm se radostí blýskalyýskaliískaly oči. SZpouštěli hrúůzu, a proto liy zůústávali v chalupách u kamen nebo zalezliy pod peřinu a říkávaliy si: „Čerti se rojí!“  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019