Líná pohádka


By|ilo jednou jedno království|ý. Král měl několy|ik sy|inů, ale nevje|ěděl přesně koli|yk, protože bi|yl lý|í se zeptat královny. Mnohdy, kdyš|ž neby|il lý|í přemý|íšlet, se zamy|islil. Vzápě|je však zapo|mněl, kvůli čemu začal přemí|ýšlet, a neš|ž bi|y se namáhal si s|vzpomenout, dumal o něčem jiném, neš|ž původně chtěl. Několi|ykrát začal přemý|íšlet o tom, který z jeho sy|i bi|y měl bí|ýt po něm králem, ale vždycky se mu mi|yšlenky smekly|i k něčemu snadnějšímu, nebo s|z té námahy usnul. Jednou přikázal s|zvolat všechny své si|yny. Přišli|y tři sy|ilní mladíci. Král je vy|izval, aby|i se posadily|i. Chvy|ilku čekal, když|š však už|š žádný mladík nepřicházel, pravy|il: "Jste tu všichni, mý|í milí|ý sy|inové?" "Ano," odpověděly|i mladíci. S|Z toho král naby|il jistoty, že má tři si|yny, a jeho sebevje|ědomí náležitě stouplo. "Mám vás všechny stejně d|t," pravy|il se slzou v oku. Potom vi|ysvětlil chlapcům, že od|tkáže království|ý jen tomu z nich, který je nejvý|íce lí|ýný. Pak vi|yzval nejstaršího, abi|y promluvy|il. Chlapci se dívali|y jeden na druhého a čekali|y.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (59 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Líná pohádka (klíč k řešení)


Byilo jednou jedno královstvíý. Král měl několyik syinů, ale nevjeěděl přesně koliyk, protože biyl lýí se zeptat královny. Mnohdy, kdyšž nebyil lýí přemýíšlet, se zamyislil. Vzápěje však zapomněl, kvůli čemu začal přemíýšlet, a nešž biy se namáhal si svzpomenout, dumal o něčem jiném, nešž původně chtěl. Několiykrát začal přemýíšlet o tom, který z jeho syi biy měl bíýt po něm králem, ale vždycky se mu miyšlenky smeklyi k něčemu snadnějšímu, nebo sz té námahy usnul. Jednou přikázal szvolat všechny své siyny. Přišliy tři syilní mladíci. Král je vyizval, abyi se posadilyi. Chvyilku čekal, kdyžš však užš žádný mladík nepřicházel, pravyil: "Jste tu všichni, mýí milíý syinové?" "Ano," odpovědělyi mladíci. SZ toho král nabyil jistoty, že má tři siyny, a jeho sebevjeědomí náležitě stouplo. "Mám vás všechny stejně dt," pravyil se slzou v oku. Potom viysvětlil chlapcům, že odtkáže královstvíý jen tomu z nich, který je nejvýíce líýný. Pak viyzval nejstaršího, abiy promluvyil. Chlapci se dívaliy jeden na druhého a čekaliy.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019