Líná pohádka


Bi|ylo jednou jedno království|ý. Král měl několi|yk sy|inů, ale nevě|jeděl přesně koli|yk, protože bi|yl lí|ý se zeptat královny. Mnohdy, kdyš|ž neby|il lí|ý přemí|ýšlet, se zami|yslil. Vzápě|je však zapomně|l, kvůli čemu začal přemí|ýšlet, a než|š by|i se namáhal si vz|spomenout, dumal o něčem jiném, neš|ž původně chtěl. Několi|ykrát začal přemý|íšlet o tom, který z jeho sy|i by|i měl bí|ýt po něm králem, ale vždycky se mu mi|yšlenky smekly|i k něčemu snadnějšímu, nebo s|z té námahy usnul. Jednou přikázal s|zvolat všechny své sy|iny. Přišli|y tři sy|ilní mladíci. Král je vi|yzval, abi|y se posadily|i. Chvy|ilku čekal, kdyš|ž však uš|ž žádný mladík nepřicházel, pravy|il: "Jste tu všichni, mý|í milý|í sy|inové?" "Ano," odpověděly|i mladíci. S|Z toho král nabi|yl jistoty, že má tři si|yny, a jeho sebevě|jedomí náležitě stouplo. "Mám vás všechny stejně t|d," pravi|yl se slzou v oku. Potom vi|ysvětlil chlapcům, že ot|dkáže království|ý jen tomu z nich, který je nejví|ýce lí|ýný. Pak vi|yzval nejstaršího, abi|y promluvi|yl. Chlapci se dívaly|i jeden na druhého a čekaly|i.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (59 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Líná pohádka (klíč k řešení)


Biylo jednou jedno královstvíý. Král měl několiyk syinů, ale nevějeděl přesně koliyk, protože biyl líý se zeptat královny. Mnohdy, kdyšž nebyil líý přemíýšlet, se zamiyslil. Vzápěje však zapomněl, kvůli čemu začal přemíýšlet, a nežš byi se namáhal si vzspomenout, dumal o něčem jiném, nešž původně chtěl. Několiykrát začal přemýíšlet o tom, který z jeho syi byi měl bíýt po něm králem, ale vždycky se mu miyšlenky smeklyi k něčemu snadnějšímu, nebo sz té námahy usnul. Jednou přikázal szvolat všechny své syiny. Přišliy tři syilní mladíci. Král je viyzval, abiy se posadilyi. Chvyilku čekal, kdyšž však ušž žádný mladík nepřicházel, pravyil: "Jste tu všichni, mýí milýí syinové?" "Ano," odpovědělyi mladíci. SZ toho král nabiyl jistoty, že má tři siyny, a jeho sebevějedomí náležitě stouplo. "Mám vás všechny stejně td," praviyl se slzou v oku. Potom viysvětlil chlapcům, že otdkáže královstvíý jen tomu z nich, který je nejvíýce líýný. Pak viyzval nejstaršího, abiy promluviyl. Chlapci se dívalyi jeden na druhého a čekalyi.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019