O dvou mlsounech


Bi|yl jednou jeden mudrc, jehoš|ž sláva obletěla svje|ět. Říkalo se, že není otás|zky, kterou by|i neumě|l zodpovědět, že není sporu, který by|i neusmí|ýřil, a není žáka, který by|i od něj neodešel moudřejší. Jednoho dne ho navštívy|ila žena s malý|ím chlapcem a z|stěžovala si: „My|istře! Mám velké trápení se svý|ím si|ynkem. Vý|íš, je hodný, šikovný a by|istrý, ale má strašnou chybu. Vě|ječně musí mlsat. Sní všechno slat|dké, co mu přijde pod ruku!“ „Dobře,“ pravi|yl učenec, „odejděte, vraťte se příští týden a já si váš problém zatím promi|yslím.“ Ženu to si|yce udivi|ylo, že na tak prostou radu musí čekat, ale samozřejm|ě poslechla. Za týden přivedla chlapce znovu. „Ještě jsem otáz|sku nevy|iřešil,“ vs|vzdychl mudrc. „Odejdi a vrať se za týden.“ To celé se stalo ještě jednou. Teprf|v po třech týdnech mudrc chlapce přivolal: „Posly|iš,“ řekl mu vážně, „nemlsej toli|yk. Věř mi|y, človje|ěk se bes|z toho obejde.“ S tím chtěl oba propustit. Ale ženě to nedalo a s|zklamaně ho oslovy|ila: „Odpusť mi|y mou smě|lost, ale to je všechno? To jsem přece synkovi|y řekla už stokrát! O tom jsi potřeboval přemí|ýšlet tři týdny?“  

V podtržených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

O dvou mlsounech (klíč k řešení)


Biyl jednou jeden mudrc, jehošž sláva obletěla svjeět. Říkalo se, že není otászky, kterou byi neuměl zodpovědět, že není sporu, který byi neusmíýřil, a není žáka, který byi od něj neodešel moudřejší. Jednoho dne ho navštívyila žena s malýím chlapcem a zstěžovala si: „Myistře! Mám velké trápení se svýím siynkem. Výíš, je hodný, šikovný a byistrý, ale má strašnou chybu. Věječně musí mlsat. Sní všechno slatdké, co mu přijde pod ruku!“ „Dobře,“ praviyl učenec, „odejděte, vraťte se příští týden a já si váš problém zatím promiyslím.“ Ženu to siyce udiviylo, že na tak prostou radu musí čekat, ale samozřejmě poslechla. Za týden přivedla chlapce znovu. „Ještě jsem otázsku nevyiřešil,“ vsvzdychl mudrc. „Odejdi a vrať se za týden.“ To celé se stalo ještě jednou. Teprfv po třech týdnech mudrc chlapce přivolal: „Poslyiš,“ řekl mu vážně, „nemlsej toliyk. Věř miy, človjeěk se besz toho obejde.“ S tím chtěl oba propustit. Ale ženě to nedalo a szklamaně ho oslovyila: „Odpusť miy mou smělost, ale to je všechno? To jsem přece synkoviy řekla už stokrát! O tom jsi potřeboval přemíýšlet tři týdny?“  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019