O dvou mlsounech


By|il jednou jeden mudrc, jehoš|ž sláva obletěla svě|jet. Říkalo se, že není otáz|sky, kterou by|i neumě|l zodpovědět, že není sporu, který bi|y neusmí|ýřil, a není žáka, který by|i od něj neodešel moudřejší. Jednoho dne ho navštívy|ila žena s malí|ým chlapcem a s|ztěžovala si: „My|istře! Mám velké trápení se svý|ím si|ynkem. Vý|íš, je hodný, šikovný a bi|ystrý, ale má strašnou chybu. Vje|ěčně musí mlsat. Sní všechno slad|tké, co mu přijde pod ruku!“ „Dobře,“ pravy|il učenec, „odejděte, vraťte se příští týden a já si váš problém zatím promy|islím.“ Ženu to sy|ice udivy|ilo, že na tak prostou radu musí čekat, ale samozřejm|ě poslechla. Za týden přivedla chlapce znovu. „Ještě jsem otáz|sku nevi|yřešil,“ vz|vsdychl mudrc. „Odejdi a vrať se za týden.“ To celé se stalo ještě jednou. Teprv|f po třech týdnech mudrc chlapce přivolal: „Posli|yš,“ řekl mu vážně, „nemlsej toli|yk. Věř my|i, člově|jek se bes|z toho obejde.“ S tím chtěl oba propustit. Ale ženě to nedalo a s|zklamaně ho oslovi|yla: „Odpusť my|i mou sm|ělost, ale to je všechno? To jsem přece synkovy|i řekla už stokrát! O tom jsi potřeboval přemý|íšlet tři týdny?“  

V podtržených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

O dvou mlsounech (klíč k řešení)


Byil jednou jeden mudrc, jehošž sláva obletěla svějet. Říkalo se, že není otázsky, kterou byi neuměl zodpovědět, že není sporu, který biy neusmíýřil, a není žáka, který byi od něj neodešel moudřejší. Jednoho dne ho navštívyila žena s malíým chlapcem a sztěžovala si: „Myistře! Mám velké trápení se svýím siynkem. Výíš, je hodný, šikovný a biystrý, ale má strašnou chybu. Vjeěčně musí mlsat. Sní všechno sladtké, co mu přijde pod ruku!“ „Dobře,“ pravyil učenec, „odejděte, vraťte se příští týden a já si váš problém zatím promyislím.“ Ženu to syice udivyilo, že na tak prostou radu musí čekat, ale samozřejmě poslechla. Za týden přivedla chlapce znovu. „Ještě jsem otázsku neviyřešil,“ vzvsdychl mudrc. „Odejdi a vrať se za týden.“ To celé se stalo ještě jednou. Teprvf po třech týdnech mudrc chlapce přivolal: „Posliyš,“ řekl mu vážně, „nemlsej toliyk. Věř myi, človějek se besz toho obejde.“ S tím chtěl oba propustit. Ale ženě to nedalo a szklamaně ho osloviyla: „Odpusť myi mou smělost, ale to je všechno? To jsem přece synkovyi řekla už stokrát! O tom jsi potřeboval přemýíšlet tři týdny?“  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020