O dvou mlsounech


Bi|yl jednou jeden mudrc, jehož|š sláva obletěla svje|ět. Říkalo se, že není otáz|sky, kterou bi|y neumě|l zodpovědět, že není sporu, který by|i neusmí|ýřil, a není žáka, který by|i od něj neodešel moudřejší. Jednoho dne ho navštívi|yla žena s malý|ím chlapcem a s|ztěžovala si: „Mi|ystře! Mám velké trápení se sví|ým si|ynkem. Vý|íš, je hodný, šikovný a bi|ystrý, ale má strašnou chybu. Vje|ěčně musí mlsat. Sní všechno slat|dké, co mu přijde pod ruku!“ „Dobře,“ pravi|yl učenec, „odejděte, vraťte se příští týden a já si váš problém zatím promi|yslím.“ Ženu to si|yce udivy|ilo, že na tak prostou radu musí čekat, ale samozřejmě| poslechla. Za týden přivedla chlapce znovu. „Ještě jsem otáz|sku nevi|yřešil,“ vz|vsdychl mudrc. „Odejdi a vrať se za týden.“ To celé se stalo ještě jednou. Teprv|f po třech týdnech mudrc chlapce přivolal: „Posli|yš,“ řekl mu vážně, „nemlsej toli|yk. Věř my|i, človje|ěk se bez|s toho obejde.“ S tím chtěl oba propustit. Ale ženě to nedalo a s|zklamaně ho oslovy|ila: „Odpusť my|i mou sm|ělost, ale to je všechno? To jsem přece synkovi|y řekla už stokrát! O tom jsi potřeboval přemý|íšlet tři týdny?“  

V podtržených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

O dvou mlsounech (klíč k řešení)


Biyl jednou jeden mudrc, jehožš sláva obletěla svjeět. Říkalo se, že není otázsky, kterou biy neuměl zodpovědět, že není sporu, který byi neusmíýřil, a není žáka, který byi od něj neodešel moudřejší. Jednoho dne ho navštíviyla žena s malýím chlapcem a sztěžovala si: „Miystře! Mám velké trápení se svíým siynkem. Výíš, je hodný, šikovný a biystrý, ale má strašnou chybu. Vjeěčně musí mlsat. Sní všechno slatdké, co mu přijde pod ruku!“ „Dobře,“ praviyl učenec, „odejděte, vraťte se příští týden a já si váš problém zatím promiyslím.“ Ženu to siyce udivyilo, že na tak prostou radu musí čekat, ale samozřejmě poslechla. Za týden přivedla chlapce znovu. „Ještě jsem otázsku neviyřešil,“ vzvsdychl mudrc. „Odejdi a vrať se za týden.“ To celé se stalo ještě jednou. Teprvf po třech týdnech mudrc chlapce přivolal: „Posliyš,“ řekl mu vážně, „nemlsej toliyk. Věř myi, človjeěk se bezs toho obejde.“ S tím chtěl oba propustit. Ale ženě to nedalo a szklamaně ho oslovyila: „Odpusť myi mou smělost, ale to je všechno? To jsem přece synkoviy řekla už stokrát! O tom jsi potřeboval přemýíšlet tři týdny?“  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019