Z Krakonošov? mošny


Bi|yl jednou jeden sedlák a ten mněl|měl vely|ice marnivou ženu. Pořád by|bi se jen parádila. A protože se v ní muž zhlý|ížel, dopřával |ji. Dával |ji všechny peníze, co utržil za obilí|ý, ale žena všechno ros|zházela a přišla za mužem, aby ji| sehnal další peníze. Jenomže kde je s|zplašit? A tak sedlák ot|dprodal kus pole, prodal louku i les a nez|skončil dřív, dokut|d nebyli|y na mizi|yně. Když|š to žena vy|iděla, odstěhovala se s|zpátky ke sví|ým rodičům. Co tet|ď? Bude nejlí|ýp zoufalstvý|í utopi|yt v kořalce. A | sedí sedlák v hospodě a šenkýř mu nalí|ývá. Vtom přijde na půlly|itr pi|yva do hospody jeho nejbližš|š|šší soused: „Hej, kmotře, co je s vámi|y?„Nechtějte, abi|ych pový|ídal. Zby|il my|i všeho všudy jeden kousek pole. A ten mně| nevy|itrhne. Nemám dočista nic, co bych na něj zasel.“ „A právje|ě o tom chci s vámy|i hovořit. Dám vám půl věrtele hrachu a hrách hned zí|ýtra zasejete. Půjčím vám k tomu i svého koně.“ Ubožák sousedovi|y ze srdc|ce děkoval. Ráno zapřáhly|i koně a sedlák vy|ijel na pole. Bi|yl krásný jarní den, sluníčko sví|ýtilo, skřivánek z|spíval a sedlákovi|y se najednou ulevy|ilo.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (48 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Z Krakonošov? mošny (klíč k řešení)


Biyl jednou jeden sedlák a ten mnělměl velyice marnivou ženu. Pořád bybi se jen parádila. A protože se v ní muž zhlýížel, dopřával ji. Dával ji všechny peníze, co utržil za obilíý, ale žena všechno roszházela a přišla za mužem, aby ji sehnal další peníze. Jenomže kde je szplašit? A tak sedlák otdprodal kus pole, prodal louku i les a nezskončil dřív, dokutd nebyliy na miziyně. Kdyžš to žena vyiděla, odstěhovala se szpátky ke svíým rodičům. Co tetď? Bude nejlíýp zoufalstvýí utopiyt v kořalce. A sedí sedlák v hospodě a šenkýř mu nalíývá. Vtom přijde na půllyitr piyva do hospody jeho nejbližšššší soused: „Hej, kmotře, co je s vámiy?„Nechtějte, abiych povýídal. Zbyil myi všeho všudy jeden kousek pole. A ten mně nevyitrhne. Nemám dočista nic, co bych na něj zasel.“ „A právjeě o tom chci s vámyi hovořit. Dám vám půl věrtele hrachu a hrách hned zíýtra zasejete. Půjčím vám k tomu i svého koně.“ Ubožák sousedoviy ze srdcce děkoval. Ráno zapřáhlyi koně a sedlák vyijel na pole. Biyl krásný jarní den, sluníčko svíýtilo, skřivánek zspíval a sedlákoviy se najednou ulevyilo.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019