Z Krakonošov? mošny


Bi|yl jednou jeden sedlák a ten měl|mněl vely|ice marnivou ženu. Pořád by|bi se jen parádila. A protože se v ní muž zhlý|ížel, dopřával |ji. Dával ji| všechny peníze, co utržil za obilý|í, ale žena všechno roz|sházela a přišla za mužem, aby |ji sehnal další peníze. Jenomže kde je z|splašit? A tak sedlák od|tprodal kus pole, prodal louku i les a nes|zkončil dřív, dokut|d nebyli|y na mizy|ině. Kdyš|ž to žena vy|iděla, odstěhovala se z|spátky ke sví|ým rodičům. Co teď|t? Bude nejlý|íp zoufalství|ý utopy|it v kořalce. A | sedí sedlák v hospodě a šenkýř mu nalí|ývá. Vtom přijde na půlly|itr py|iva do hospody jeho nejbližš|šš|ší soused: „Hej, kmotře, co je s vámi|y?„Nechtějte, abi|ych poví|ýdal. Zby|il my|i všeho všudy jeden kousek pole. A ten |mně nevy|itrhne. Nemám dočista nic, co bych na něj zasel.“ „A právje|ě o tom chci s vámy|i hovořit. Dám vám půl věrtele hrachu a hrách hned zí|ýtra zasejete. Půjčím vám k tomu i svého koně.“ Ubožák sousedovy|i ze src|dce děkoval. Ráno zapřáhly|i koně a sedlák vi|yjel na pole. By|il krásný jarní den, sluníčko svý|ítilo, skřivánek s|zpíval a sedlákovy|i se najednou ulevy|ilo.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (48 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Z Krakonošov? mošny (klíč k řešení)


Biyl jednou jeden sedlák a ten mělmněl velyice marnivou ženu. Pořád bybi se jen parádila. A protože se v ní muž zhlýížel, dopřával ji. Dával ji všechny peníze, co utržil za obilýí, ale žena všechno rozsházela a přišla za mužem, aby ji sehnal další peníze. Jenomže kde je zsplašit? A tak sedlák odtprodal kus pole, prodal louku i les a neszkončil dřív, dokutd nebyliy na mizyině. Kdyšž to žena vyiděla, odstěhovala se zspátky ke svíým rodičům. Co teďt? Bude nejlýíp zoufalstvíý utopyit v kořalce. A sedí sedlák v hospodě a šenkýř mu nalíývá. Vtom přijde na půllyitr pyiva do hospody jeho nejbližšššší soused: „Hej, kmotře, co je s vámiy?„Nechtějte, abiych povíýdal. Zbyil myi všeho všudy jeden kousek pole. A ten mně nevyitrhne. Nemám dočista nic, co bych na něj zasel.“ „A právjeě o tom chci s vámyi hovořit. Dám vám půl věrtele hrachu a hrách hned zíýtra zasejete. Půjčím vám k tomu i svého koně.“ Ubožák sousedovyi ze srcdce děkoval. Ráno zapřáhlyi koně a sedlák viyjel na pole. Byil krásný jarní den, sluníčko svýítilo, skřivánek szpíval a sedlákovyi se najednou ulevyilo.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019