Brok


Vašek s Brokem mířili|y k úz|s pje|ěšině, která vedla ú|ůdolím kolem potoka. Náhle se chlapec zarazi|yl. U tů|úňky spatřil vely|ikého ptáka, na první pohlet|d čápa, jenže tenhle bi|yl celý|í černý, jako pomazaný sazemy|i. Vašek si sedl tam, kde právje|ě stál, a Broka si přitáhl k sobě. Cítil, jak se pes vi|ypjal a te|mně zavrčel. Pohladil ho, z|sklonil se k němu a pošeptal mu, abi|y s|ztichl. Černý čáp sekl zobanem do vody, okamžitě ho vi|ymrštil a bi|ylo vi|ydět, že něco polkl. Pak s|zklonil hlavu a váhavě|je vi|ykročil proti proudu. Zřej|mně k další tú|ůňce. Vašek počkal, až se vz|vsdálil, a pak opatrně, abi|y ptáka nevy|irušil, kradli|y se s Brokem strání a k potoku sešli|y | o kus dál. Černého čápa Vašek ještě nikdy nevi|yděl. Tiše o tom hovořil k Brokovy|i a nakázal mu, abi|y mu v hájence připomně|l zeptat se na čápa dědy. Ale Brok mněl|měl jiné starosti. Čichem se přesvěč|il, že v díře pod kamenem se ukrývá my|iš, a rozhodl se, že ji vi|yhrabe. Předními|y tlapkamy|i odhazoval zem tak, že vi|ystřikovala v hroudách daleko za něj.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (42 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Brok (klíč k řešení)


Vašek s Brokem mířiliy k úzs pjeěšině, která vedla úůdolím kolem potoka. Náhle se chlapec zaraziyl. U tůúňky spatřil velyikého ptáka, na první pohletd čápa, jenže tenhle biyl celýí černý, jako pomazaný sazemyi. Vašek si sedl tam, kde právjeě stál, a Broka si přitáhl k sobě. Cítil, jak se pes viypjal a temně zavrčel. Pohladil ho, zsklonil se k němu a pošeptal mu, abiy sztichl. Černý čáp sekl zobanem do vody, okamžitě ho viymrštil a biylo viydět, že něco polkl. Pak szklonil hlavu a váhavěje viykročil proti proudu. Zřejmně k další túůňce. Vašek počkal, až se vzvsdálil, a pak opatrně, abiy ptáka nevyirušil, kradliy se s Brokem strání a k potoku sešliy o kus dál. Černého čápa Vašek ještě nikdy neviyděl. Tiše o tom hovořil k Brokovyi a nakázal mu, abiy mu v hájence připomněl zeptat se na čápa dědy. Ale Brok mnělměl jiné starosti. Čichem se přesvěčil, že v díře pod kamenem se ukrývá myiš, a rozhodl se, že ji viyhrabe. Přednímiy tlapkamyi odhazoval zem tak, že viystřikovala v hroudách daleko za něj.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019