Brok


Vašek s Brokem mířili|y k úz|s pě|ješině, která vedla ů|údolím kolem potoka. Náhle se chlapec zarazi|yl. U tú|ůňky spatřil veli|ykého ptáka, na první pohlet|d čápa, jenže tenhle by|il celí|ý černý, jako pomazaný sazemi|y. Vašek si sedl tam, kde právě|je stál, a Broka si přitáhl k sobě. Cítil, jak se pes vi|ypjal a temně| zavrčel. Pohladil ho, s|zklonil se k němu a pošeptal mu, aby|i s|ztichl. Černý čáp sekl zobanem do vody, okamžitě ho vi|ymrštil a by|ilo vi|ydět, že něco polkl. Pak s|zklonil hlavu a váhavje|ě vy|ikročil proti proudu. Zřejmně| k další tú|ůňce. Vašek počkal, až se vs|vzdálil, a pak opatrně, aby|i ptáka nevy|irušil, kradli|y se s Brokem strání a k potoku sešli|y | o kus dál. Černého čápa Vašek ještě nikdy nevy|iděl. Tiše o tom hovořil k Brokovi|y a nakázal mu, abi|y mu v hájence připo|mněl zeptat se na čápa dědy. Ale Brok mněl|měl jiné starosti. Čichem se přesvě|čil, že v díře pod kamenem se ukrývá mi|yš, a rozhodl se, že ji vy|ihrabe. Přednímy|i tlapkamy|i odhazoval zem tak, že vy|istřikovala v hroudách daleko za něj.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (42 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  13.11.2019

 

Brok (klíč k řešení)


Vašek s Brokem mířiliy k úzs pěješině, která vedla ůúdolím kolem potoka. Náhle se chlapec zaraziyl. U túůňky spatřil veliykého ptáka, na první pohletd čápa, jenže tenhle byil celíý černý, jako pomazaný sazemiy. Vašek si sedl tam, kde právěje stál, a Broka si přitáhl k sobě. Cítil, jak se pes viypjal a temně zavrčel. Pohladil ho, szklonil se k němu a pošeptal mu, abyi sztichl. Černý čáp sekl zobanem do vody, okamžitě ho viymrštil a byilo viydět, že něco polkl. Pak szklonil hlavu a váhavjeě vyikročil proti proudu. Zřejmně k další túůňce. Vašek počkal, až se vsvzdálil, a pak opatrně, abyi ptáka nevyirušil, kradliy se s Brokem strání a k potoku sešliy o kus dál. Černého čápa Vašek ještě nikdy nevyiděl. Tiše o tom hovořil k Brokoviy a nakázal mu, abiy mu v hájence připomněl zeptat se na čápa dědy. Ale Brok mnělměl jiné starosti. Čichem se přesvěčil, že v díře pod kamenem se ukrývá miyš, a rozhodl se, že ji vyihrabe. Přednímyi tlapkamyi odhazoval zem tak, že vyistřikovala v hroudách daleko za něj.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  13.11.2019