Brok


Vašek s Brokem mířili|y k ús|z pě|ješině, která vedla ú|ůdolím kolem potoka. Náhle se chlapec zarazy|il. U tů|úňky spatřil veli|ykého ptáka, na první pohled|t čápa, jenže tenhle by|il celý|í černý, jako pomazaný sazemy|i. Vašek si sedl tam, kde právje|ě stál, a Broka si přitáhl k sobě. Cítil, jak se pes vy|ipjal a te|mně zavrčel. Pohladil ho, z|sklonil se k němu a pošeptal mu, abi|y z|stichl. Černý čáp sekl zobanem do vody, okamžitě ho vi|ymrštil a bi|ylo vy|idět, že něco polkl. Pak z|sklonil hlavu a váhavě|je vy|ikročil proti proudu. Zřej|mně k další tů|úňce. Vašek počkal, až se vs|vzdálil, a pak opatrně, abi|y ptáka nevy|irušil, kradli|y se s Brokem strání a k potoku sešli|y | o kus dál. Černého čápa Vašek ještě nikdy nevy|iděl. Tiše o tom hovořil k Brokovi|y a nakázal mu, abi|y mu v hájence připomně|l zeptat se na čápa dědy. Ale Brok mněl|měl jiné starosti. Čichem se přesvě|čil, že v díře pod kamenem se ukrývá my|iš, a rozhodl se, že ji vy|ihrabe. Předními|y tlapkami|y odhazoval zem tak, že vi|ystřikovala v hroudách daleko za něj.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (42 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  08.12.2019

 

Brok (klíč k řešení)


Vašek s Brokem mířiliy k úsz pěješině, která vedla úůdolím kolem potoka. Náhle se chlapec zarazyil. U tůúňky spatřil veliykého ptáka, na první pohledt čápa, jenže tenhle byil celýí černý, jako pomazaný sazemyi. Vašek si sedl tam, kde právjeě stál, a Broka si přitáhl k sobě. Cítil, jak se pes vyipjal a temně zavrčel. Pohladil ho, zsklonil se k němu a pošeptal mu, abiy zstichl. Černý čáp sekl zobanem do vody, okamžitě ho viymrštil a biylo vyidět, že něco polkl. Pak zsklonil hlavu a váhavěje vyikročil proti proudu. Zřejmně k další tůúňce. Vašek počkal, až se vsvzdálil, a pak opatrně, abiy ptáka nevyirušil, kradliy se s Brokem strání a k potoku sešliy o kus dál. Černého čápa Vašek ještě nikdy nevyiděl. Tiše o tom hovořil k Brokoviy a nakázal mu, abiy mu v hájence připomněl zeptat se na čápa dědy. Ale Brok mnělměl jiné starosti. Čichem se přesvěčil, že v díře pod kamenem se ukrývá myiš, a rozhodl se, že ji vyihrabe. Přednímiy tlapkamiy odhazoval zem tak, že viystřikovala v hroudách daleko za něj.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  08.12.2019