Brok


Vašek s Brokem mířily|i k úz|s pě|ješině, která vedla ú|ůdolím kolem potoka. Náhle se chlapec zarazy|il. U tů|úňky spatřil vely|ikého ptáka, na první pohled|t čápa, jenže tenhle bi|yl celý|í černý, jako pomazaný sazemi|y. Vašek si sedl tam, kde právě|je stál, a Broka si přitáhl k sobě. Cítil, jak se pes vy|ipjal a te|mně zavrčel. Pohladil ho, z|sklonil se k němu a pošeptal mu, aby|i s|ztichl. Černý čáp sekl zobanem do vody, okamžitě ho vy|imrštil a bi|ylo vi|ydět, že něco polkl. Pak s|zklonil hlavu a váhavě|je vy|ikročil proti proudu. Zřejmně| k další tů|úňce. Vašek počkal, až se vz|vsdálil, a pak opatrně, abi|y ptáka nevy|irušil, kradli|y se s Brokem strání a k potoku sešly|i | o kus dál. Černého čápa Vašek ještě nikdy nevy|iděl. Tiše o tom hovořil k Brokovi|y a nakázal mu, abi|y mu v hájence připomně|l zeptat se na čápa dědy. Ale Brok mněl|měl jiné starosti. Čichem se přesvě|čil, že v díře pod kamenem se ukrývá mi|yš, a rozhodl se, že ji vy|ihrabe. Přednímy|i tlapkamy|i odhazoval zem tak, že vy|istřikovala v hroudách daleko za něj.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (42 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.01.2020

 

Brok (klíč k řešení)


Vašek s Brokem mířilyi k úzs pěješině, která vedla úůdolím kolem potoka. Náhle se chlapec zarazyil. U tůúňky spatřil velyikého ptáka, na první pohledt čápa, jenže tenhle biyl celýí černý, jako pomazaný sazemiy. Vašek si sedl tam, kde právěje stál, a Broka si přitáhl k sobě. Cítil, jak se pes vyipjal a temně zavrčel. Pohladil ho, zsklonil se k němu a pošeptal mu, abyi sztichl. Černý čáp sekl zobanem do vody, okamžitě ho vyimrštil a biylo viydět, že něco polkl. Pak szklonil hlavu a váhavěje vyikročil proti proudu. Zřejmně k další tůúňce. Vašek počkal, až se vzvsdálil, a pak opatrně, abiy ptáka nevyirušil, kradliy se s Brokem strání a k potoku sešlyi o kus dál. Černého čápa Vašek ještě nikdy nevyiděl. Tiše o tom hovořil k Brokoviy a nakázal mu, abiy mu v hájence připomněl zeptat se na čápa dědy. Ale Brok mnělměl jiné starosti. Čichem se přesvěčil, že v díře pod kamenem se ukrývá miyš, a rozhodl se, že ji vyihrabe. Přednímyi tlapkamyi odhazoval zem tak, že vyistřikovala v hroudách daleko za něj.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.01.2020