Vesnice


Vesnice v ů|úodolí|ý se probouzý|í. Drúbež|ůbeš|úbeš|ůbež si | odkokrhala a odkdákala své ráno, |ráno ze dvora se ohlásy|il dobi|ytek hlubokými|y tóny, lidi ještě není sli|yšet. | kdyš|ž na kostele rann|ní zvon ukončí svou poví|ýdku, oběvý|jeví|ěví|jevý se první známky lids|ic|ydského života. Bledý kouř začne stoupat nad jedním komý|ínem, nad druhým, třetím | na konec všech padesát nebo šedesát komínů|mínú|mýnů celé vsy|i posí|ý svú|ůj dech k svě|ketle modré obloze. Kouř se zvedá nevy|isoko nad střechy, je řídk|tký, takže se brzy|i rozplý|í v čisté vzdušné báni nad vsý|í. Nemů|úže bý|ít na světě nic mý|írnějšího a mý|íruplnějšího než toto dýchání jitřních lids|ických ohnišť. Stojíš nad vsí|ý, vi|ydiš průsvy|itné stuž|šky a vlajky kouře, jsou tak bez tíhy a tak nehmotné, že nemy|islíš ani na hrnečky na plotnách, na kávu, mléko, polév|fky, ohřívané placky, zdá se ti jenom, že jsou to kouře rann|ního obě|jetního obřadu, kterým se pokorní li|č tvorové připomínají nebesů|úm, a znamení, která podávají jeden druhému a celému svke|ětu, že přečkali|y noc a že v mí|ýru a kly|idu se započal jejich noví|ý den. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (48 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Vesnice (klíč k řešení)


Vesnice v ůúodolíý se probouzýí. Drúbežůbešúbešůbež si odkokrhala a odkdákala své ráno, ráno ze dvora se ohlásyil dobiytek hlubokýmiy tóny, lidi ještě není sliyšet. kdyšž na kostele rannní zvon ukončí svou povíýdku, oběvýjevíěvíjevý se první známky lidsicydského života. Bledý kouř začne stoupat nad jedním komýínem, nad druhým, třetím na konec všech padesát nebo šedesát komínůmínúmýnů celé vsyi posíý svúůj dech k svěketle modré obloze. Kouř se zvedá nevyisoko nad střechy, je řídktký, takže se brzyi rozplýí v čisté vzdušné báni nad vsýí. Nemůúže býít na světě nic mýírnějšího a mýíruplnějšího než toto dýchání jitřních lidsických ohnišť. Stojíš nad vsíý, viydiš průsvyitné stužšky a vlajky kouře, jsou tak bez tíhy a tak nehmotné, že nemyislíš ani na hrnečky na plotnách, na kávu, mléko, polévfky, ohřívané placky, zdá se ti jenom, že jsou to kouře rannního obějetního obřadu, kterým se pokorní lič tvorové připomínají nebesůúm, a znamení, která podávají jeden druhému a celému svkeětu, že přečkaliy noc a že v míýru a klyidu se započal jejich novíý den. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019