Vesnice


Vesnice v ú|ůodolí|ý se probouzý|í. Drúbež|ůbež|ůbeš|úbeš si | odkokrhala a odkdákala své ráno, |ráno ze dvora se ohlási|yl dobi|ytek hlubokými|y tóny, lidi ještě není sli|yšet. | když|š na kostele rann|ní zvon ukončí svou pový|ídku, oběvý|ěví|jeví|jevý se první známky lyds|ic|idského života. Bledý kouř začne stoupat nad jedním komý|ínem, nad druhým, třetím | na konec všech padesát nebo šedesát kommínú|mýnů|ínů celé vsi|y posí|ý svů|új dech k svke|ětle modré obloze. Kouř se zvedá nevi|ysoko nad střechy, je řídk|tký, takže se brzi|y rozplý|í v čisté vzdušné báni nad vsí|ý. Nemů|úže bý|ít na světě nic mý|írnějšího a mý|íruplnějšího než toto dýchání jitřních lic|idských ohnišť. Stojíš nad vsý|í, vy|idiš průsvy|itné stuš|žky a vlajky kouře, jsou tak bez tíhy a tak nehmotné, že nemi|yslíš ani na hrnečky na plotnách, na kávu, mléko, poléf|vky, ohřívané placky, zdá se ti jenom, že jsou to kouře ran|nního obje|ětního obřadu, kterým se pokorní li|č tvorové připomínají nebesú|ům, a znamení, která podávají jeden druhému a celému svě|ketu, že přečkali|y noc a že v mý|íru a kli|ydu se započal jejich nový|í den. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (48 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Vesnice (klíč k řešení)


Vesnice v úůodolíý se probouzýí. Drúbežůbežůbešúbeš si odkokrhala a odkdákala své ráno, ráno ze dvora se ohlásiyl dobiytek hlubokýmiy tóny, lidi ještě není sliyšet. kdyžš na kostele rannní zvon ukončí svou povýídku, oběvýěvíjevíjevý se první známky lydsicidského života. Bledý kouř začne stoupat nad jedním komýínem, nad druhým, třetím na konec všech padesát nebo šedesát kommínúmýnůínů celé vsiy posíý svůúj dech k svkeětle modré obloze. Kouř se zvedá neviysoko nad střechy, je řídktký, takže se brziy rozplýí v čisté vzdušné báni nad vsíý. Nemůúže býít na světě nic mýírnějšího a mýíruplnějšího než toto dýchání jitřních licidských ohnišť. Stojíš nad vsýí, vyidiš průsvyitné stušžky a vlajky kouře, jsou tak bez tíhy a tak nehmotné, že nemiyslíš ani na hrnečky na plotnách, na kávu, mléko, poléfvky, ohřívané placky, zdá se ti jenom, že jsou to kouře rannního objeětního obřadu, kterým se pokorní lič tvorové připomínají nebesúům, a znamení, která podávají jeden druhému a celému svěketu, že přečkaliy noc a že v mýíru a kliydu se započal jejich novýí den. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019