Ra?í kázání


Probý|íhající únorový li|yžařský vý|ícvik sekundy gymnázia se chýlil ke konci. Promrzlí|ý učitelé dali|y znamení k návratu zpět na chatu b|Barborka v P|peci p|Pod s|Sněžkou. Děti se těšily|i na poslední večeři, a|večeři a slý|íbený zmrzli|ynový pohár. Zý|ítřejší sobotu už budou doma v T|trutnově se sví|ými rodiči. Dvě židle zůstaly|i prázdné. Kdo to chybí? Vzpomněli|y si že|si, že se Luděk a Pavel zdržovali|y vzadu. Hví|ýzdající ví|ýtr se měnil ve vy|ichřici a sněhové vločky naráželi|y na oken|nní skla. Týdenn|ní pohoda se rozpli|ynula. Všichni pocítily|i obavy|i o své dva kamarády. Skupi|yny záchranářů pročesávali|y mí|ýsta okolo trasy |trasi |trasi, |trasy, kde by hoši mohli|y být. Kuželi|y svý|ítilen nahradily|i denn|ní světlo protože|světlo, protože skrze bí|ý ví|ýření a tmu už záchranáři neviděli|y. Nakonec je objevil m|Mirek, který se stal minulý|minulí|mynulý týden nejmladším krkonošs|kým záchranářem. Prozkoumával blís|ýz|ýs|íz údolí|ý a našel je schoulené pod nejvišším|nejvyším|nejvyšším smrkem. Jeho obje|ětavost zachránila L|luďkovi a P|pavlovi život, když se nerozu|mně rozhodli|y neposlechnout své učitele. Ran|nní kázaní bylo nepříjemné |nepříjemné, ale i mně| se ulevilo od ús|úz|ůzkosti mi|ynulé noci |noci, protože jsem si vzpo|mněl na mnoho špatně skončených podobných příběhů. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (60 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Ra?í kázání (klíč k řešení)


Probýíhající únorový liyžařský výícvik sekundy gymnázia se chýlil ke konci. Promrzlíý učitelé daliy znamení k návratu zpět na chatu bBarborka v Ppeci pPod sSněžkou. Děti se těšilyi na poslední večeři, avečeři a slýíbený zmrzliynový pohár. Zýítřejší sobotu už budou doma v Ttrutnově se svíými rodiči. Dvě židle zůstalyi prázdné. Kdo to chybí? Vzpomněliy si žesi, že se Luděk a Pavel zdržovaliy vzadu. Hvíýzdající víýtr se měnil ve vyichřici a sněhové vločky naráželiy na okennní skla. Týdennní pohoda se rozpliynula. Všichni pocítilyi obavyi o své dva kamarády. Skupiyny záchranářů pročesávaliy míýsta okolo trasy trasi trasi, trasy, kde by hoši mohliy být. Kuželiy svýítilen nahradilyi dennní světlo protožesvětlo, protože skrze bíý víýření a tmu už záchranáři neviděliy. Nakonec je objevil mMirek, který se stal minulýminulímynulý týden nejmladším krkonošským záchranářem. Prozkoumával blísýzýsíz údolíý a našel je schoulené pod nejviššímnejvyšímnejvyšším smrkem. Jeho objeětavost zachránila Lluďkovi a Ppavlovi život, když se nerozumně rozhodliy neposlechnout své učitele. Rannní kázaní bylo nepříjemné nepříjemné, ale i mně se ulevilo od úsúzůzkosti miynulé noci noci, protože jsem si vzpomněl na mnoho špatně skončených podobných příběhů. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019