Ra?í kázání


Probý|íhající únorový ly|ižařský ví|ýcvik sekundy gymnázia se chýlil ke konci. Promrzlý|í učitelé dali|y znamení k návratu zpět na chatu B|barborka v P|peci p|Pod s|Sněžkou. Děti se těšily|i na poslední večeři, a|večeři a slí|ýbený zmrzli|ynový pohár. Zí|ýtřejší sobotu už budou doma v T|trutnově se svý|ími rodiči. Dvě židle zůstaly|i prázdné. Kdo to chybí? Vzpomněly|i si že|si, že se Luděk a Pavel zdržovaly|i vzadu. Hvý|ízdající ví|ýtr se měnil ve vy|ichřici a sněhové vločky narážely|i na okenn|ní skla. Týdenn|ní pohoda se rozply|inula. Všichni pocítily|i obavi|y o své dva kamarády. Skupi|yny záchranářů pročesávali|y mý|ísta okolo trasy, |trasy |trasi |trasi, kde by hoši mohli|y být. Kužely|i svý|ítilen nahradili|y denn|ní světlo protože|světlo, protože skrze bý|í ví|ýření a tmu už záchranáři neviděli|y. Nakonec je objevil m|Mirek, který se stal minulí|mynulý|minulý týden nejmladším krkonošs|kým záchranářem. Prozkoumával blíz|ýs|ýz|ís údolí|ý a našel je schoulené pod nejvišším|nejvyšším|nejvyším smrkem. Jeho obě|jetavost zachránila l|Luďkovi a p|Pavlovi život, když se nerozu|mně rozhodly|i neposlechnout své učitele. Ran|nní kázaní bylo nepříjemné, |nepříjemné ale i mně| se ulevilo od úz|ús|ůzkosti my|inulé noci |noci, protože jsem si vzpo|mněl na mnoho špatně skončených podobných příběhů. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (60 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Ra?í kázání (klíč k řešení)


Probýíhající únorový lyižařský víýcvik sekundy gymnázia se chýlil ke konci. Promrzlýí učitelé daliy znamení k návratu zpět na chatu Bbarborka v Ppeci pPod sSněžkou. Děti se těšilyi na poslední večeři, avečeři a slíýbený zmrzliynový pohár. Zíýtřejší sobotu už budou doma v Ttrutnově se svýími rodiči. Dvě židle zůstalyi prázdné. Kdo to chybí? Vzpomnělyi si žesi, že se Luděk a Pavel zdržovalyi vzadu. Hvýízdající víýtr se měnil ve vyichřici a sněhové vločky naráželyi na okennní skla. Týdennní pohoda se rozplyinula. Všichni pocítilyi obaviy o své dva kamarády. Skupiyny záchranářů pročesávaliy mýísta okolo trasy, trasy trasi trasi, kde by hoši mohliy být. Kuželyi svýítilen nahradiliy dennní světlo protožesvětlo, protože skrze býí víýření a tmu už záchranáři neviděliy. Nakonec je objevil mMirek, který se stal minulímynulýminulý týden nejmladším krkonošským záchranářem. Prozkoumával blízýsýzís údolíý a našel je schoulené pod nejviššímnejvyššímnejvyším smrkem. Jeho obějetavost zachránila lLuďkovi a pPavlovi život, když se nerozumně rozhodlyi neposlechnout své učitele. Rannní kázaní bylo nepříjemné, nepříjemné ale i mně se ulevilo od úzúsůzkosti myinulé noci noci, protože jsem si vzpomněl na mnoho špatně skončených podobných příběhů. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020