Ra?í kázání


Probý|íhající únorový li|yžařský ví|ýcvik sekundy gymnázia se chýlil ke konci. Promrzlí|ý učitelé dali|y znamení k návratu zpět na chatu b|Barborka v p|Peci P|pod s|Sněžkou. Děti se těšily|i na poslední večeři, a|večeři a slí|ýbený zmrzli|ynový pohár. Zý|ítřejší sobotu už budou doma v t|Trutnově se sví|ými rodiči. Dvě židle zůstali|y prázdné. Kdo to chybí? Vzpomněli|y si, že|si že se Luděk a Pavel zdržovaly|i vzadu. Hvý|ízdající ví|ýtr se měnil ve vy|ichřici a sněhové vločky naráželi|y na oken|nní skla. Týdenn|ní pohoda se rozpli|ynula. Všichni pocítili|y obavy|i o své dva kamarády. Skupi|yny záchranářů pročesávali|y mý|ísta okolo trasi |trasi, |trasy |trasy, kde by hoši mohli|y být. Kužely|i svý|ítilen nahradily|i den|nní světlo protože|světlo, protože skrze bý|í ví|ýření a tmu už záchranáři neviděli|y. Nakonec je objevil m|Mirek, který se stal mynulý|minulí|minulý týden nejmladším krkono|šským záchranářem. Prozkoumával blíz|ís|ýz|ýs údolí|ý a našel je schoulené pod nejvyšším|nejvyším|nejvišším smrkem. Jeho obje|ětavost zachránila L|luďkovi a P|pavlovi život, když se nerozumně| rozhodly|i neposlechnout své učitele. Rann|ní kázaní bylo nepříjemné |nepříjemné, ale i mně| se ulevilo od úz|ůz|úskosti mi|ynulé noci |noci, protože jsem si vzpo|mněl na mnoho špatně skončených podobných příběhů. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (60 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Ra?í kázání (klíč k řešení)


Probýíhající únorový liyžařský víýcvik sekundy gymnázia se chýlil ke konci. Promrzlíý učitelé daliy znamení k návratu zpět na chatu bBarborka v pPeci Ppod sSněžkou. Děti se těšilyi na poslední večeři, avečeři a slíýbený zmrzliynový pohár. Zýítřejší sobotu už budou doma v tTrutnově se svíými rodiči. Dvě židle zůstaliy prázdné. Kdo to chybí? Vzpomněliy si, žesi že se Luděk a Pavel zdržovalyi vzadu. Hvýízdající víýtr se měnil ve vyichřici a sněhové vločky naráželiy na okennní skla. Týdennní pohoda se rozpliynula. Všichni pocítiliy obavyi o své dva kamarády. Skupiyny záchranářů pročesávaliy mýísta okolo trasi trasi, trasy trasy, kde by hoši mohliy být. Kuželyi svýítilen nahradilyi dennní světlo protožesvětlo, protože skrze býí víýření a tmu už záchranáři neviděliy. Nakonec je objevil mMirek, který se stal mynulýminulíminulý týden nejmladším krkonošským záchranářem. Prozkoumával blízísýzýs údolíý a našel je schoulené pod nejvyššímnejvyšímnejvišším smrkem. Jeho objeětavost zachránila Lluďkovi a Ppavlovi život, když se nerozumně rozhodlyi neposlechnout své učitele. Rannní kázaní bylo nepříjemné nepříjemné, ale i mně se ulevilo od úzůzúskosti miynulé noci noci, protože jsem si vzpomněl na mnoho špatně skončených podobných příběhů. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019