U prarodičů


Po dlouhé a si|ychravé zimě se děti dočkali|y prvních zvěstovatelů|ú jara. S rann|ním roz|sbřeskem spustily|i své cvrly|ikání kosi|y a pěnkavy|i. Jiní ptáčci se obratně pustili|y do stavění hnízd z rákosí|ý. Na j|Jihu e|Evropy se houfi|y stěhovavý|ích ptáků chystaly|i na dalekou cestu domú|ů. V zahradách roztály|i poslední zbytky s|zhnědlého sněhu a objevili|y se třpi|ytivé květy sněženek a bledulí|ý. Brzi|yčko zřejmně| zkrášlí|ý zašedlou trávu pomně|nky a fy|ialky s kapkami|y rosi|y na listech. Na kú|ůře lý|ípy a břízi|y jsme spatřili|y oživlý|í hmi|yz. I včelky pojednou začali|y sbý|írat pi|ylně py|il. Ale to nejhez|sčí a nejpříjemně|jší překvapení představovali|y roztomilí|ý králí|ýčci pokrytí tím nejje|mnějším chmýřím. Proto se děti každý vý|íkend nesmírně těšily|i k dědečkovi|y a babičce na M|moravský venkov. U prarodičů se totiž nejlépe zapomý|í na ubíjející školní povinn|nosti. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (51 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.09.2019

 

U prarodičů (klíč k řešení)


Po dlouhé a siychravé zimě se děti dočkaliy prvních zvěstovatelůú jara. S rannním rozsbřeskem spustilyi své cvrlyikání kosiy a pěnkavyi. Jiní ptáčci se obratně pustiliy do stavění hnízd z rákosíý. Na jJihu eEvropy se houfiy stěhovavýích ptáků chystalyi na dalekou cestu domúů. V zahradách roztályi poslední zbytky szhnědlého sněhu a objeviliy se třpiytivé květy sněženek a bledulíý. Brziyčko zřejmně zkrášlíý zašedlou trávu pomněnky a fyialky s kapkamiy rosiy na listech. Na kúůře lýípy a bříziy jsme spatřiliy oživlýí hmiyz. I včelky pojednou začaliy sbýírat piylně pyil. Ale to nejhezsčí a nejpříjemnější překvapení představovaliy roztomilíý králíýčci pokrytí tím nejjemnějším chmýřím. Proto se děti každý výíkend nesmírně těšilyi k dědečkoviy a babičce na Mmoravský venkov. U prarodičů se totiž nejlépe zapomýí na ubíjející školní povinnnosti. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.09.2019