U prarodičů


Po dlouhé a sy|ichravé zimě se děti dočkaly|i prvních zvěstovatelú|ů jara. S ran|nním ros|zbřeskem spustily|i své cvrli|ykání kosi|y a pěnkavy|i. Jiní ptáčci se obratně pustili|y do stavění hnízd z rákosý|í. Na j|Jihu e|Evropy se houfi|y stěhovaví|ých ptáků chystaly|i na dalekou cestu domů|ú. V zahradách roztáli|y poslední zbytky s|zhnědlého sněhu a objevili|y se třpi|ytivé květy sněženek a bledulí|ý. Brzi|yčko zřej|mně zkrášlý|í zašedlou trávu pomně|nky a fy|ialky s kapkamy|i rosi|y na listech. Na ků|úře lí|ýpy a břízi|y jsme spatřili|y oživlí|ý hmi|yz. I včelky pojednou začali|y sbý|írat py|ilně py|il. Ale to nejhes|zčí a nejpříjemně|jší překvapení představovaly|i roztomilí|ý králý|íčci pokrytí tím nejje|mnějším chmýřím. Proto se děti každý ví|ýkend nesmírně těšili|y k dědečkovi|y a babičce na M|moravský venkov. U prarodičů se totiž nejlépe zapomý|í na ubíjející školní povin|nnosti. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (51 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

U prarodičů (klíč k řešení)


Po dlouhé a syichravé zimě se děti dočkalyi prvních zvěstovatelúů jara. S rannním roszbřeskem spustilyi své cvrliykání kosiy a pěnkavyi. Jiní ptáčci se obratně pustiliy do stavění hnízd z rákosýí. Na jJihu eEvropy se houfiy stěhovavíých ptáků chystalyi na dalekou cestu domůú. V zahradách roztáliy poslední zbytky szhnědlého sněhu a objeviliy se třpiytivé květy sněženek a bledulíý. Brziyčko zřejmně zkrášlýí zašedlou trávu pomněnky a fyialky s kapkamyi rosiy na listech. Na kůúře líýpy a bříziy jsme spatřiliy oživlíý hmiyz. I včelky pojednou začaliy sbýírat pyilně pyil. Ale to nejheszčí a nejpříjemnější překvapení představovalyi roztomilíý králýíčci pokrytí tím nejjemnějším chmýřím. Proto se děti každý víýkend nesmírně těšiliy k dědečkoviy a babičce na Mmoravský venkov. U prarodičů se totiž nejlépe zapomýí na ubíjející školní povinnnosti. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019