Mal?chernost


V jednom malyly|lilinkém království|ý žily|i hloupí|ý mly|inář a py|išný rybář. Jejich rodiny bydleli|y pochopi|ytelně blí|ýzko u řeky. Oba dva se neustále přely|i a popi|ychovali|y. Přitom vodu potřebovaly|i k živobi|ytí. Život tak rybářovy|i i mlynářovy|i nepříje|mně ply|inul v nesmi|yslných hádkách o vodu. Přes višší|vyšší|vyší a vyšší|vyší|višší soudy nakonec doputovali|y až k ta|mnějšímu králi|y. Král byl milí, |milý |milí |milý, přívětivý. Uměl|Umněl však být i přísný a neúprosný. Ptal se rozu|mně a nestra|nně, aby sporu správně porozumně|l. Obě z|snesvářené strany byli|y tedy králem pozorně vysli|yšeny. Maly|ichernost a titěrnost hádky mezi|y oběma muži králi|y připomněly|i lids|lyds|lickou hloupost.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (37 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Mal?chernost (klíč k řešení)


V jednom malylylilinkém královstvíý žilyi hloupíý mlyinář a pyišný rybář. Jejich rodiny bydleliy pochopiytelně blíýzko u řeky. Oba dva se neustále přelyi a popiychovaliy. Přitom vodu potřebovalyi k živobiytí. Život tak rybářovyi i mlynářovyi nepříjemně plyinul v nesmiyslných hádkách o vodu. Přes viššívyššívyší a vyššívyšívišší soudy nakonec doputovaliy až k tamnějšímu králiy. Král byl milí, milý milí milý, přívětivý. UmělUmněl však být i přísný a neúprosný. Ptal se rozumně a nestranně, aby sporu správně porozumněl. Obě zsnesvářené strany byliy tedy králem pozorně vysliyšeny. Malyichernost a titěrnost hádky meziy oběma muži králiy připomnělyi lidslydslickou hloupost.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019