Mal?chernost


V jednom malyly|lilinkém královstvý|í žily|i hloupý|í mli|ynář a py|išný rybář. Jejich rodiny bydlely|i pochopi|ytelně blý|ízko u řeky. Oba dva se neustále přeli|y a popi|ychovali|y. Přitom vodu potřebovali|y k živobi|ytí. Život tak rybářovi|y i mlynářovy|i nepříjemně| pli|ynul v nesmi|yslných hádkách o vodu. Přes vyší|višší|vyšší a vyší|višší|vyšší soudy nakonec doputovali|y až k ta|mnějšímu králi|y. Král byl milý |milý, |milí |milí, přívětivý. Umněl|Uměl však být i přísný a neúprosný. Ptal se rozu|mně a nestra|nně, aby sporu správně porozu|mněl. Obě s|znesvářené strany byly|i tedy králem pozorně vysly|išeny. Mali|ychernost a titěrnost hádky mezi|y oběma muži králi|y připomněli|y llic|lyds|idskou hloupost.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (37 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Mal?chernost (klíč k řešení)


V jednom malylylilinkém královstvýí žilyi hloupýí mliynář a pyišný rybář. Jejich rodiny bydlelyi pochopiytelně blýízko u řeky. Oba dva se neustále přeliy a popiychovaliy. Přitom vodu potřebovaliy k živobiytí. Život tak rybářoviy i mlynářovyi nepříjemně pliynul v nesmiyslných hádkách o vodu. Přes vyšíviššívyšší a vyšíviššívyšší soudy nakonec doputovaliy až k tamnějšímu králiy. Král byl milý milý, milí milí, přívětivý. UmnělUměl však být i přísný a neúprosný. Ptal se rozumně a nestranně, aby sporu správně porozumněl. Obě sznesvářené strany bylyi tedy králem pozorně vyslyišeny. Maliychernost a titěrnost hádky meziy oběma muži králiy připomněliy lliclydsidskou hloupost.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019