Daidalos


Daidalos vimyslil|vymyslil|vymislil nevý|ídanou stavbu. Zástupi|y otroků lámali|y kámen, |kámen přitesávali|y trámi|y a vztyčovali|y zdi. Otroci stavěli|y od časného rána do noci na ostrově k|Kréta veli|y bludiště. V něm se chodbi|y křižovali |y, |y |i, zahýbali, |y |y, |i stáčely |y, |i |i, a rozvíjely|i jako klup|bko hadů. Uprostřed těchto ztemně|lých a klikatých cest měl bí|ýt uzavřen netvor s lids|ic|yckým tělem a bí|ýčí hlavou. Poslední se do spleti chodeb vydal Daidalos, |Daidalos aby odstranil značky, |značky podle nichž mohl člověk nalézt z labyry|yri|iryntu východ. Kréts|c král vystrojil na počest stavitele ú|ůchvatnou slavnost. Ale ani královi|y dary nepotlačily|i v Daidalovi touhu vrátit se do vlasti. Den|nně vy|icházel se svý|ím sy|inem I|ikarem zvečera na pobřeží |pobřeží, a toužebně pohlí|ýžel přes moře směrem k rodné zemi. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Daidalos (klíč k řešení)


Daidalos vimyslilvymyslilvymislil nevýídanou stavbu. Zástupiy otroků lámaliy kámen, kámen přitesávaliy trámiy a vztyčovaliy zdi. Otroci stavěliy od časného rána do noci na ostrově kKréta veliy bludiště. V něm se chodbiy křižovali y, y i, zahýbali, y y, i stáčely y, i i, a rozvíjelyi jako klupbko hadů. Uprostřed těchto ztemnělých a klikatých cest měl bíýt uzavřen netvor s lidsicyckým tělem a bíýčí hlavou. Poslední se do spleti chodeb vydal Daidalos, Daidalos aby odstranil značky, značky podle nichž mohl člověk nalézt z labyryyriiryntu východ. Krétsc král vystrojil na počest stavitele úůchvatnou slavnost. Ale ani královiy dary nepotlačilyi v Daidalovi touhu vrátit se do vlasti. Dennně vyicházel se svýím syinem Iikarem zvečera na pobřeží pobřeží, a toužebně pohlíýžel přes moře směrem k rodné zemi. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019