Daidalos


Daidalos vymyslil|vimyslil|vymislil nevý|ídanou stavbu. Zástupi|y otroků lámaly|i kámen, |kámen přitesávaly|i trámi|y a vztyčovaly|i zdi. Otroci stavěly|i od časného rána do noci na ostrově K|kréta vely|i bludiště. V něm se chodbi|y křižovaly, |y |i |i, zahýbaly |i, |i |y, stáčely |i |y, |i, a rozvíjely|i jako klup|bko hadů. Uprostřed těchto ztemně|lých a klikatých cest měl bí|ýt uzavřen netvor s lids|yc|ickým tělem a bý|íčí hlavou. Poslední se do spleti chodeb vydal Daidalos |Daidalos, aby odstranil značky |značky, podle nichž mohl člověk nalézt z labyri|yry|iryntu východ. Kréts|c král vystrojil na počest stavitele ú|ůchvatnou slavnost. Ale ani královi|y dary nepotlačily|i v Daidalovi touhu vrátit se do vlasti. Den|nně vy|icházel se sví|ým sy|inem i|Ikarem zvečera na pobřeží, |pobřeží a toužebně pohlí|ýžel přes moře směrem k rodné zemi. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Daidalos (klíč k řešení)


Daidalos vymyslilvimyslilvymislil nevýídanou stavbu. Zástupiy otroků lámalyi kámen, kámen přitesávalyi trámiy a vztyčovalyi zdi. Otroci stavělyi od časného rána do noci na ostrově Kkréta velyi bludiště. V něm se chodbiy křižovaly, y i i, zahýbaly i, i y, stáčely i y, i, a rozvíjelyi jako klupbko hadů. Uprostřed těchto ztemnělých a klikatých cest měl bíýt uzavřen netvor s lidsycickým tělem a býíčí hlavou. Poslední se do spleti chodeb vydal Daidalos Daidalos, aby odstranil značky značky, podle nichž mohl člověk nalézt z labyriyryiryntu východ. Krétsc král vystrojil na počest stavitele úůchvatnou slavnost. Ale ani královiy dary nepotlačilyi v Daidalovi touhu vrátit se do vlasti. Dennně vyicházel se svíým syinem iIkarem zvečera na pobřeží, pobřeží a toužebně pohlíýžel přes moře směrem k rodné zemi. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019