Harry potter


V knihovně byla tma jako v hrobě|je a Harryho jímala hrů|úza. Rozžehl si svý|ítilnu, aby mezi řadami|y knih vi|yděl na cestu. Svy|it lampy|i jakoby|jako by se vznášel ve vzduchu. Odd|dělení s omezeným přístupem bylo ů|úplně vzadu. Harry opatrně překročil provaz který|provaz, který ony knihy od|dděloval od zby|itku knihovny, |knihovny zdvi|yhl lampu a začal číst jejich názvi|y. Příliš mu toho neřekly|i. Vybledlý|ím zlatým pýsmem, |písmem, |písmem které se už odlupovalo, |odlupovalo tam stála slova v jazycích |jazycích, jimž nerozu|mněl. Některé knihy ani žádný název neměly|i. Na jedné z nich byla tmavá skvrna, |skvrna která mu připomně|la krev. Harrymu se zježili|y vlasy na hlavě. Z knih vycházel tichý šepot, |šepot jako by|jakoby věděly|i, že je tu někdo|někdo, kdo tu nemá, |nemá co pohledávat. V tu chvíly|i ticho protrhli|y pronikavé skřeky |skřeky, při nichž Harrymu sty|idla krev v žilách. Kniha křičela. Spě|ješně ji zaklapl a dal se na útěk. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (36 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Harry potter (klíč k řešení)


V knihovně byla tma jako v hroběje a Harryho jímala hrůúza. Rozžehl si svýítilnu, aby mezi řadamiy knih viyděl na cestu. Svyit lampyi jakobyjako by se vznášel ve vzduchu. Odddělení s omezeným přístupem bylo ůúplně vzadu. Harry opatrně překročil provaz kterýprovaz, který ony knihy oddděloval od zbyitku knihovny, knihovny zdviyhl lampu a začal číst jejich názviy. Příliš mu toho neřeklyi. Vybledlýím zlatým pýsmem, písmem, písmem které se už odlupovalo, odlupovalo tam stála slova v jazycích jazycích, jimž nerozumněl. Některé knihy ani žádný název nemělyi. Na jedné z nich byla tmavá skvrna, skvrna která mu připomněla krev. Harrymu se zježiliy vlasy na hlavě. Z knih vycházel tichý šepot, šepot jako byjakoby vědělyi, že je tu někdoněkdo, kdo tu nemá, nemá co pohledávat. V tu chvílyi ticho protrhliy pronikavé skřeky skřeky, při nichž Harrymu styidla krev v žilách. Kniha křičela. Spěješně ji zaklapl a dal se na útěk. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019