O čem b?chom mel? přem?šlet


Martinovi|y rodiče s|zkusili|y hodně. Sy|in se zapletl s partou. A právě tehdy začali|y jeho problémy|i s drogami|y. Odešel z domova |domova, našel si by|idlení u kamarádů, |kamarádů a čas od času se zoufalým rodičům vracel vyhladovělí, |vyhladovělý |vyhladovělý, špinaví|ý a nemocný. Matce a otci nedalo, |nedalo aby mu neposkytli|y útočiště. Jeho opakované pokusy|i léčit se ambulantně |ambulantně, nebo ústavně nebyly|i zpočátku ůčinné |účinné, |účiné, ale zby|itečné také nebyly|i. Stalo se totiž něco v|něco, v co Martinův táta přece jen doufal. Si|yn se rozešel s bývalí|ými kamarády |kamarády, a byl rozhodnut s drogami přestat. Včas ros|zpoznal ten bludný kruh |kruh, jenž končí buď smrtí, |smrtí nebo obrovským vzepje|ětím vů|úle vyléčit se. Každodenní rizyko|riziko|ryzyko nakažení vi|yrem HIV či předávkování utvrdilo jeho rozhodnutí. Další |Další, nový|í život chlapce nebude bez problémů. Ve škole má mnoho zameškaných hodin |hodin, látku bude stěží dohánět, |dohánět ale především bude muset dokázat své odhodlání |odhodlání, a osobní statečnost. Obětaví|ý Martinovi|y rodiče si uvědomily|i, že správně rozpoznaly|i své možnosti, |možnosti a jejich hranice. Namísto vyčítání byli|y ochotni synovi pomoci, |pomoci když projevi|yl snahu léčit se v psychiatrickém|psychyatrickém|psichyatrickém zařízení. Uvědomme si však |však, že mezi silně návy|ikové látky patří i tabák. Ten je mezi mladiství|ými hojně rozšířený. Tabákový kouř obsahuje množstvý|í karcynogeních|karcinogenních|karcinogeních látek a většina těch |těch, kteří tomuto zlozvy|iku propadnou, |propadnou toho později lituje. Podle brytstkých|Britských|britských odhadů umírá denn|ně v Č|české r|Republice na následky kouření šedesát tři lidí. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (57 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

O čem b?chom mel? přem?šlet (klíč k řešení)


Martinoviy rodiče szkusiliy hodně. Syin se zapletl s partou. A právě tehdy začaliy jeho problémyi s drogamiy. Odešel z domova domova, našel si byidlení u kamarádů, kamarádů a čas od času se zoufalým rodičům vracel vyhladovělí, vyhladovělý vyhladovělý, špinavíý a nemocný. Matce a otci nedalo, nedalo aby mu neposkytliy útočiště. Jeho opakované pokusyi léčit se ambulantně ambulantně, nebo ústavně nebylyi zpočátku ůčinné účinné, účiné, ale zbyitečné také nebylyi. Stalo se totiž něco vněco, v co Martinův táta přece jen doufal. Siyn se rozešel s bývalíými kamarády kamarády, a byl rozhodnut s drogami přestat. Včas roszpoznal ten bludný kruh kruh, jenž končí buď smrtí, smrtí nebo obrovským vzepjeětím vůúle vyléčit se. Každodenní rizykorizikoryzyko nakažení viyrem HIV či předávkování utvrdilo jeho rozhodnutí. Další Další, novýí život chlapce nebude bez problémů. Ve škole má mnoho zameškaných hodin hodin, látku bude stěží dohánět, dohánět ale především bude muset dokázat své odhodlání odhodlání, a osobní statečnost. Obětavíý Martinoviy rodiče si uvědomilyi, že správně rozpoznalyi své možnosti, možnosti a jejich hranice. Namísto vyčítání byliy ochotni synovi pomoci, pomoci když projeviyl snahu léčit se v psychiatrickémpsychyatrickémpsichyatrickém zařízení. Uvědomme si však však, že mezi silně návyikové látky patří i tabák. Ten je mezi mladistvíými hojně rozšířený. Tabákový kouř obsahuje množstvýí karcynogeníchkarcinogenníchkarcinogeních látek a většina těch těch, kteří tomuto zlozvyiku propadnou, propadnou toho později lituje. Podle brytstkýchBritskýchbritských odhadů umírá dennně v Ččeské rRepublice na následky kouření šedesát tři lidí. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019