O čem b?chom mel? přem?šlet


Martinovy|i rodiče z|skusily|i hodně. Sy|in se zapletl s partou. A právě tehdy začaly|i jeho problémy|i s drogami|y. Odešel z domova |domova, našel si by|idlení u kamarádů |kamarádů, a čas od času se zoufalým rodičům vracel vyhladovělý, |vyhladovělý |vyhladovělí, špinaví|ý a nemocný. Matce a otci nedalo, |nedalo aby mu neposkytli|y útočiště. Jeho opakované pokusi|y léčit se ambulantně, |ambulantně nebo ústavně nebyly|i zpočátku účiné, |ůčinné |účinné, ale zbi|ytečné také nebyly|i. Stalo se totiž něco v|něco, v co Martinův táta přece jen doufal. Sy|in se rozešel s bývalý|ími kamarády |kamarády, a byl rozhodnut s drogami přestat. Včas roz|spoznal ten bludný kruh |kruh, jenž končí buď smrtí |smrtí, nebo obrovským vzepje|ětím vú|ůle vyléčit se. Každodenní rizyko|ryzyko|riziko nakažení vy|irem HIV či předávkování utvrdilo jeho rozhodnutí. Další, |Další nový|í život chlapce nebude bez problémů. Ve škole má mnoho zameškaných hodin |hodin, látku bude stěží dohánět |dohánět, ale především bude muset dokázat své odhodlání, |odhodlání a osobní statečnost. Obětaví|ý Martinovi|y rodiče si uvědomili|y, že správně rozpoznali|y své možnosti, |možnosti a jejich hranice. Namísto vyčítání byly|i ochotni synovi pomoci |pomoci, když projevy|il snahu léčit se v psychyatrickém|psychiatrickém|psichyatrickém zařízení. Uvědomme si však, |však že mezi silně návy|ikové látky patří i tabák. Ten je mezi mladistvý|ími hojně rozšířený. Tabákový kouř obsahuje množstvý|í karcynogeních|karcinogeních|karcinogenních látek a většina těch, |těch kteří tomuto zlozvi|yku propadnou |propadnou, toho později lituje. Podle Britských|brytstkých|britských odhadů umírá den|nně v č|České R|republice na následky kouření šedesát tři lidí. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (57 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

O čem b?chom mel? přem?šlet (klíč k řešení)


Martinovyi rodiče zskusilyi hodně. Syin se zapletl s partou. A právě tehdy začalyi jeho problémyi s drogamiy. Odešel z domova domova, našel si byidlení u kamarádů kamarádů, a čas od času se zoufalým rodičům vracel vyhladovělý, vyhladovělý vyhladovělí, špinavíý a nemocný. Matce a otci nedalo, nedalo aby mu neposkytliy útočiště. Jeho opakované pokusiy léčit se ambulantně, ambulantně nebo ústavně nebylyi zpočátku účiné, ůčinné účinné, ale zbiytečné také nebylyi. Stalo se totiž něco vněco, v co Martinův táta přece jen doufal. Syin se rozešel s bývalýími kamarády kamarády, a byl rozhodnut s drogami přestat. Včas rozspoznal ten bludný kruh kruh, jenž končí buď smrtí smrtí, nebo obrovským vzepjeětím vúůle vyléčit se. Každodenní rizykoryzykoriziko nakažení vyirem HIV či předávkování utvrdilo jeho rozhodnutí. Další, Další novýí život chlapce nebude bez problémů. Ve škole má mnoho zameškaných hodin hodin, látku bude stěží dohánět dohánět, ale především bude muset dokázat své odhodlání, odhodlání a osobní statečnost. Obětavíý Martinoviy rodiče si uvědomiliy, že správně rozpoznaliy své možnosti, možnosti a jejich hranice. Namísto vyčítání bylyi ochotni synovi pomoci pomoci, když projevyil snahu léčit se v psychyatrickémpsychiatrickémpsichyatrickém zařízení. Uvědomme si však, však že mezi silně návyikové látky patří i tabák. Ten je mezi mladistvýími hojně rozšířený. Tabákový kouř obsahuje množstvýí karcynogeníchkarcinogeníchkarcinogenních látek a většina těch, těch kteří tomuto zlozviyku propadnou propadnou, toho později lituje. Podle Britskýchbrytstkýchbritských odhadů umírá dennně v čČeské Rrepublice na následky kouření šedesát tři lidí. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019