Nedávno


Nedávno byla v denn|ním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v š|Šumavských lesích. Připomně|la čtenářům i známé s|Sládkovy|i verše a vybýdla|vybídla|vibídla k zamy|išlení nad našimi V|vodními zdroji. V mynulých|minulích|minulých dobách pohlížely|i li|y na vodu jako na nebezpečný živel, |živel před nímž se musí chránit. Jejich obavi|y vyplí|ývaly ze zkušeností s povodněmy, |povodněmi, |povodněmi které přicházeli|y zvlášť na jaře, |jaře když v horách tálo |tálo, a způsobovali|y velké škody. Proudům vod |vod, jež se řítili|y jako lavina |lavina, |lavyna, neodolaly|i mnohdy ani si|ylné stromy|i a li|ydská obi|ydlí. Rozvoj vědy a techni|yky ve 20 |20. století umožnil z|spoutat nez|skrotný živel, |živel a přinutit ho, |ho aby li|ydem prospí|ýval. Dnes jsme si dobře vědomy|i, že py|itná voda je pro člověka nejcenn|nější kapaly|inou. Na dostatečném množství vody závysí|závisí|závisý také zemědělská a průmy|islová výroba. Proto je třeba vodu chránit a ú|ůsporně vy|iužívat všech jejích zdrojú|ů. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (44 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Nedávno (klíč k řešení)


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šŠumavských lesích. Připomněla čtenářům i známé sSládkovyi verše a vybýdlavybídlavibídla k zamyišlení nad našimi Vvodními zdroji. V mynulýchminulíchminulých dobách pohlíželyi liy na vodu jako na nebezpečný živel, živel před nímž se musí chránit. Jejich obaviy vyplíývaly ze zkušeností s povodněmy, povodněmi, povodněmi které přicházeliy zvlášť na jaře, jaře když v horách tálo tálo, a způsobovaliy velké škody. Proudům vod vod, jež se řítiliy jako lavina lavina, lavyna, neodolalyi mnohdy ani siylné stromyi a liydská obiydlí. Rozvoj vědy a techniyky ve 20 20. století umožnil zspoutat nezskrotný živel, živel a přinutit ho, ho aby liydem prospíýval. Dnes jsme si dobře vědomyi, že pyitná voda je pro člověka nejcennnější kapalyinou. Na dostatečném množství vody závysízávisízávisý také zemědělská a průmyislová výroba. Proto je třeba vodu chránit a úůsporně vyiužívat všech jejích zdrojúů. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020