Nedávno


Nedávno byla v denn|ním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v š|Šumavských lesích. Připomně|la čtenářům i známé s|Sládkovi|y verše a vibídla|vybídla|vybýdla k zami|yšlení nad našimi V|vodními zdroji. V minulých|mynulých|minulích dobách pohlížely|i li|y na vodu jako na nebezpečný živel |živel, před nímž se musí chránit. Jejich obavi|y vyplí|ývaly ze zkušeností s povodněmy, |povodněmi |povodněmi, které přicházely|i zvlášť na jaře |jaře, když v horách tálo, |tálo a způsobovali|y velké škody. Proudům vod |vod, jež se řítily|i jako lavyna, |lavina, |lavina neodolaly|i mnohdy ani si|ylné stromy|i a ly|idská obi|ydlí. Rozvoj vědy a techni|yky ve 20.|20 století umožnil z|spoutat nez|skrotný živel, |živel a přinutit ho, |ho aby ly|idem prospý|íval. Dnes jsme si dobře vědomi|y, že pi|ytná voda je pro člověka nejcen|nnější kapaly|inou. Na dostatečném množství vody závisí|závisý|závysí také zemědělská a průmi|yslová výroba. Proto je třeba vodu chránit a ú|ůsporně vy|iužívat všech jejích zdrojú|ů. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (44 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019

 

Nedávno (klíč k řešení)


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šŠumavských lesích. Připomněla čtenářům i známé sSládkoviy verše a vibídlavybídlavybýdla k zamiyšlení nad našimi Vvodními zdroji. V minulýchmynulýchminulích dobách pohlíželyi liy na vodu jako na nebezpečný živel živel, před nímž se musí chránit. Jejich obaviy vyplíývaly ze zkušeností s povodněmy, povodněmi povodněmi, které přicházelyi zvlášť na jaře jaře, když v horách tálo, tálo a způsobovaliy velké škody. Proudům vod vod, jež se řítilyi jako lavyna, lavina, lavina neodolalyi mnohdy ani siylné stromyi a lyidská obiydlí. Rozvoj vědy a techniyky ve 20.20 století umožnil zspoutat nezskrotný živel, živel a přinutit ho, ho aby lyidem prospýíval. Dnes jsme si dobře vědomiy, že piytná voda je pro člověka nejcennnější kapalyinou. Na dostatečném množství vody závisízávisýzávysí také zemědělská a průmiyslová výroba. Proto je třeba vodu chránit a úůsporně vyiužívat všech jejích zdrojúů. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019