Nedávno


Nedávno byla v den|nním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v š|Šumavských lesích. Připo|mněla čtenářům i známé S|sládkovi|y verše a vybídla|vybýdla|vibídla k zamy|išlení nad našimi V|vodními zdroji. V minulých|minulích|mynulých dobách pohlížely|i li|y na vodu jako na nebezpečný živel, |živel před nímž se musí chránit. Jejich obavi|y vyplý|ívaly ze zkušeností s povodněmy, |povodněmi |povodněmi, které přicházeli|y zvlášť na jaře, |jaře když v horách tálo, |tálo a způsobovaly|i velké škody. Proudům vod, |vod jež se řítili|y jako lavina |lavyna, |lavina, neodolali|y mnohdy ani si|ylné stromi|y a ly|idská oby|idlí. Rozvoj vědy a techny|iky ve 20 |20. století umožnil s|zpoutat nes|zkrotný živel, |živel a přinutit ho, |ho aby ly|idem prospý|íval. Dnes jsme si dobře vědomi|y, že py|itná voda je pro člověka nejcenn|nější kapali|ynou. Na dostatečném množství vody závisí|závisý|závysí také zemědělská a průmi|yslová výroba. Proto je třeba vodu chránit a ů|úsporně vy|iužívat všech jejích zdrojů|ú. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (44 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Nedávno (klíč k řešení)


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šŠumavských lesích. Připomněla čtenářům i známé Ssládkoviy verše a vybídlavybýdlavibídla k zamyišlení nad našimi Vvodními zdroji. V minulýchminulíchmynulých dobách pohlíželyi liy na vodu jako na nebezpečný živel, živel před nímž se musí chránit. Jejich obaviy vyplýívaly ze zkušeností s povodněmy, povodněmi povodněmi, které přicházeliy zvlášť na jaře, jaře když v horách tálo, tálo a způsobovalyi velké škody. Proudům vod, vod jež se řítiliy jako lavina lavyna, lavina, neodolaliy mnohdy ani siylné stromiy a lyidská obyidlí. Rozvoj vědy a technyiky ve 20 20. století umožnil szpoutat neszkrotný živel, živel a přinutit ho, ho aby lyidem prospýíval. Dnes jsme si dobře vědomiy, že pyitná voda je pro člověka nejcennnější kapaliynou. Na dostatečném množství vody závisízávisýzávysí také zemědělská a průmiyslová výroba. Proto je třeba vodu chránit a ůúsporně vyiužívat všech jejích zdrojůú. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019