Nedávno


Nedávno byla v denn|ním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v š|Šumavských lesích. Připomně|la čtenářům i známé s|Sládkovy|i verše a vibídla|vybídla|vybýdla k zamy|išlení nad našimi V|vodními zdroji. V minulých|minulích|mynulých dobách pohlížely|i li|y na vodu jako na nebezpečný živel |živel, před nímž se musí chránit. Jejich obavi|y vyplí|ývaly ze zkušeností s povodněmi, |povodněmi |povodněmy, které přicházely|i zvlášť na jaře, |jaře když v horách tálo |tálo, a způsobovaly|i velké škody. Proudům vod, |vod jež se řítily|i jako lavina, |lavina |lavyna, neodolali|y mnohdy ani si|ylné stromy|i a ly|idská obi|ydlí. Rozvoj vědy a techni|yky ve 20.|20 století umožnil s|zpoutat nes|zkrotný živel |živel, a přinutit ho |ho, aby ly|idem prospý|íval. Dnes jsme si dobře vědomi|y, že py|itná voda je pro člověka nejcen|nnější kapali|ynou. Na dostatečném množství vody závisí|závisý|závysí také zemědělská a průmy|islová výroba. Proto je třeba vodu chránit a ú|ůsporně vy|iužívat všech jejích zdrojů|ú. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (44 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Nedávno (klíč k řešení)


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šŠumavských lesích. Připomněla čtenářům i známé sSládkovyi verše a vibídlavybídlavybýdla k zamyišlení nad našimi Vvodními zdroji. V minulýchminulíchmynulých dobách pohlíželyi liy na vodu jako na nebezpečný živel živel, před nímž se musí chránit. Jejich obaviy vyplíývaly ze zkušeností s povodněmi, povodněmi povodněmy, které přicházelyi zvlášť na jaře, jaře když v horách tálo tálo, a způsobovalyi velké škody. Proudům vod, vod jež se řítilyi jako lavina, lavina lavyna, neodolaliy mnohdy ani siylné stromyi a lyidská obiydlí. Rozvoj vědy a techniyky ve 20.20 století umožnil szpoutat neszkrotný živel živel, a přinutit ho ho, aby lyidem prospýíval. Dnes jsme si dobře vědomiy, že pyitná voda je pro člověka nejcennnější kapaliynou. Na dostatečném množství vody závisízávisýzávysí také zemědělská a průmyislová výroba. Proto je třeba vodu chránit a úůsporně vyiužívat všech jejích zdrojůú. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019