?arlov? ?ary


Jistě víte |víte, že jedním z nejznámně|jších měst naší č|České r|Republiky jsou Karlovy|Karlovi|karlovy V|vary. Vznik l|Lázní je spjat Karlem IV.|Karlem IV., |Karlem IV který vy|idal řadu nařízení, |nařízení aby tamně|jší obi|yvatelé pečovali|y o prameny a l|Lázeňské hosty. Od doby|i Karlovi|y prodělali|y tyto nejvýznamně|jší Č|české L|lázně zajímaví|ý vý|ívoj. V 18.|18 století se staly|i skutečně světovýmy|ými|ími. Přijížděli|y sem tisíce návštěvníků, |návštěvníků kteří nešetřili|y penězy|i, aby zde z|strávily|i několik drahocen|nných chvil a|chvil, a aby nabi|yli z|straceného zdraví|ý.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (36 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

?arlov? ?ary (klíč k řešení)


Jistě víte víte, že jedním z nejznámnějších měst naší čČeské rRepubliky jsou KarlovyKarlovikarlovy Vvary. Vznik lLázní je spjat Karlem IV.Karlem IV., Karlem IV který vyidal řadu nařízení, nařízení aby tamnější obiyvatelé pečovaliy o prameny a lLázeňské hosty. Od dobyi Karloviy prodělaliy tyto nejvýznamnější Ččeské Llázně zajímavíý výívoj. V 18.18 století se stalyi skutečně světovýmyýmiími. Přijížděliy sem tisíce návštěvníků, návštěvníků kteří nešetřiliy penězyi, aby zde zstrávilyi několik drahocennných chvil achvil, a aby nabiyli zstraceného zdravíý.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019