?arlov? ?ary


Jistě víte |víte, že jedním z nejzná|mnějších měst naší Č|české r|Republiky jsou karlovy|Karlovy|Karlovi V|vary. Vznik L|lázní je spjat Karlem IV |Karlem IV.|Karlem IV., který vy|idal řadu nařízení, |nařízení aby tamně|jší oby|ivatelé pečovali|y o prameny a l|Lázeňské hosty. Od doby|i Karlovy|i prodělali|y tyto nejvýzna|mnější Č|české l|Lázně zajímavý|í vý|ívoj. V 18|18. století se staly|i skutečně světovýmy|ími|ými. Přijížděly|i sem tisíce návštěvníků, |návštěvníků kteří nešetřili|y penězi|y, aby zde z|strávili|y několik drahocenn|ných chvil, a|chvil a aby naby|ili s|ztraceného zdraví|ý.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (36 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.09.2019

 

?arlov? ?ary (klíč k řešení)


Jistě víte víte, že jedním z nejznámnějších měst naší Ččeské rRepubliky jsou karlovyKarlovyKarlovi Vvary. Vznik Llázní je spjat Karlem IV Karlem IV.Karlem IV., který vyidal řadu nařízení, nařízení aby tamnější obyivatelé pečovaliy o prameny a lLázeňské hosty. Od dobyi Karlovyi prodělaliy tyto nejvýznamnější Ččeské lLázně zajímavýí výívoj. V 1818. století se stalyi skutečně světovýmyímiými. Přijíždělyi sem tisíce návštěvníků, návštěvníků kteří nešetřiliy peněziy, aby zde zstráviliy několik drahocennných chvil, achvil a aby nabyili sztraceného zdravíý.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.09.2019