Kapři


Kapři se už před lety doslechly|i, že o Š|štědrém V|večeru někdy promluví|ý i němá tvář. Misleli|Mysleli|Myslely si pak mezi|y sebou, že ta nejně|mnější ze všech tváří jsou oni. Krávi|y si zabučí, kozy|zabučí kozy si zamečí, ovce|zamečí ovce si zabečí, myška|zabečí miška|zabečí myška si zapi|yští. Ale co kapři.|? Kapři mlčí. Když jsou krávy a kozy němé tváře co|tváře, cojsou potom kapři? A hned potom se kapři prohlížely|i ve vodní hladině a litovaly|i jeden druhého. Tlami|yčky mají růžové a vypadá to že|to, že hnedpromluví, ceknou, špitnou|promluví ceknou špitnou. Ale ono nic. Tak se od té dobi|y těší na v|Vánoce. Řeknu aspoň dobrou chuť myslí|chuť, myslí si kapr. Špitnu, že|Špitnu že k v|Vánočnímu stolu je prostřeno. Pak mohu odejít z tohoto světa řekl|světa, řekl jsem své. Zú|ůstalo po |mně aspoň slovo. Nejdůležitější je když|je, když zů|ústane aspoň slovo. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (29 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Kapři (klíč k řešení)


Kapři se už před lety doslechlyi, že o Šštědrém Vvečeru někdy promluvíý i němá tvář. MisleliMysleliMyslely si pak meziy sebou, že ta nejněmnější ze všech tváří jsou oni. Kráviy si zabučí, kozyzabučí kozy si zamečí, ovcezamečí ovce si zabečí, myškazabečí miškazabečí myška si zapiyští. Ale co kapři.? Kapři mlčí. Když jsou krávy a kozy němé tváře cotváře, cojsou potom kapři? A hned potom se kapři prohlíželyi ve vodní hladině a litovalyi jeden druhého. Tlamiyčky mají růžové a vypadá to žeto, že hnedpromluví, ceknou, špitnoupromluví ceknou špitnou. Ale ono nic. Tak se od té dobiy těší na vVánoce. Řeknu aspoň dobrou chuť myslíchuť, myslí si kapr. Špitnu, žeŠpitnu že k vVánočnímu stolu je prostřeno. Pak mohu odejít z tohoto světa řeklsvěta, řekl jsem své. Zúůstalo po mně aspoň slovo. Nejdůležitější je kdyžje, když zůústane aspoň slovo. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019