V?učování


Vi|yučování z|skončilo v pú|ůl dvanácté. Zbý|ívalo dojít si na obě|jed, přibě|jehnout domů, rozu|mně z|sbalit několi|yk nejnutnějších vě|je a mohly|i jsme vi|yrazit do přírody. Pražské uli|yce byly|bili|byli|bily přeplněny spje|ěchajícími lidmy|lydmy|lidmi a automobily|i. Ve vlaku se hned všechny děti uvelebili|y na sedadlech a pustily|i se do vy|ipravování. Cesta rychle ubí|ýhala. Před námy|i byli|bily|byly dva krásné dny školního ví|ýletu. Sportovní soutěže a z|spěv u táboráku se všem líbyly|líbili|líbily. Celý|í vý|ílet září v našich myslích|mislých|mislích ještě dnes jako nejcen|nnější drahokami|y. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

V?učování (klíč k řešení)


Viyučování zskončilo v púůl dvanácté. Zbýívalo dojít si na obějed, přibějehnout domů, rozumně zsbalit několiyk nejnutnějších věje a mohlyi jsme viyrazit do přírody. Pražské uliyce bylybilibylibily přeplněny spjeěchajícími lidmylydmylidmi a automobilyi. Ve vlaku se hned všechny děti uvelebiliy na sedadlech a pustilyi se do vyipravování. Cesta rychle ubíýhala. Před námyi bylibilybyly dva krásné dny školního víýletu. Sportovní soutěže a zspěv u táboráku se všem líbylylíbililíbily. Celýí výílet září v našich myslíchmislýchmislích ještě dnes jako nejcennnější drahokamiy. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019