V?učování


Vy|iučování z|skončilo v pú|ůl dvanácté. Zbí|ývalo dojít si na obje|ěd, přibje|ěhnout domů, rozumně| s|zbalit několi|yk nejnutnějších vě|je a mohli|y jsme vi|yrazit do přírody. Pražské uli|yce bily|bili|byli|byly přeplněny spě|jechajícími lidmy|lidmi|lydmy a automobily|i. Ve vlaku se hned všechny děti uvelebili|y na sedadlech a pustili|y se do vi|ypravování. Cesta rychle ubí|ýhala. Před námi|y byli|byly|bily dva krásné dny školního vý|íletu. Sportovní soutěže a s|zpěv u táboráku se všem líbili|líbyly|líbily. Celí|ý ví|ýlet září v našich myslích|mislých|mislích ještě dnes jako nejcen|nnější drahokamy|i. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

V?učování (klíč k řešení)


Vyiučování zskončilo v púůl dvanácté. Zbíývalo dojít si na objeěd, přibjeěhnout domů, rozumně szbalit několiyk nejnutnějších věje a mohliy jsme viyrazit do přírody. Pražské uliyce bilybilibylibyly přeplněny spějechajícími lidmylidmilydmy a automobilyi. Ve vlaku se hned všechny děti uvelebiliy na sedadlech a pustiliy se do viypravování. Cesta rychle ubíýhala. Před námiy bylibylybily dva krásné dny školního výíletu. Sportovní soutěže a szpěv u táboráku se všem líbililíbylylíbily. Celíý víýlet září v našich myslíchmislýchmislích ještě dnes jako nejcennnější drahokamyi. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019