Vontové


Velkého v|Vonta obvy|ikle volily|volili tak, že|tak že už před konáním volbi|y se vědělo, kdo|vědělo kdo se asi stane novým vládcem s|Stínadel. Musel to bý|ít chlapí|ýk všestranně| zdatný aby|zdatný, aby ho celá s|Stínadla dokázala mý|ít ráda aby|ráda, aby ho uznávala za svého náčelníka a poslechla|náčelníka, a poslechla vždy na slovo. Musel být silný, chytrý|silný chytrý a odvážný. Nes|mněl se dát zastrašit překážkamy|i. Všechno musel u|mnět. On řídil nejdú|ůležitější utkání v rozli|yčných sportech mezi jednotlivýmy|ivými|yvými okrsky a také rozs|ssuzoval rů|úzné nes|zhody mezi celí|ými uly|icemi. Podle tradi|yce jmenoval náčelníky jednotlivý|ích ulic a potom|ulyc a potom|ulic, a potom od nich přijímal zprávy. Velký V|vont ostatní chválil, káral, rozhodoval|chválil káral rozhodoval o jejich trestech. Byl hy|ibnou si|ylou celých S|stínadel. Na některé z obi|yčejných V|vontů se usmálo štěstí aspoň tak že|tak, že se staly|i náčelníky ve své ulici nebo byly|byli|bili za zásluhy povoláni do šestičlen|nné rady.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (41 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Vontové (klíč k řešení)


Velkého vVonta obvyikle volilyvolili tak, žetak že už před konáním volbiy se vědělo, kdovědělo kdo se asi stane novým vládcem sStínadel. Musel to býít chlapíýk všestranně zdatný abyzdatný, aby ho celá sStínadla dokázala mýít ráda abyráda, aby ho uznávala za svého náčelníka a poslechlanáčelníka, a poslechla vždy na slovo. Musel být silný, chytrýsilný chytrý a odvážný. Nesmněl se dát zastrašit překážkamyi. Všechno musel umnět. On řídil nejdúůležitější utkání v rozliyčných sportech mezi jednotlivýmyivýmiyvými okrsky a také rozsssuzoval růúzné neszhody mezi celíými ulyicemi. Podle tradiyce jmenoval náčelníky jednotlivýích ulic a potomulyc a potomulic, a potom od nich přijímal zprávy. Velký Vvont ostatní chválil, káral, rozhodovalchválil káral rozhodoval o jejich trestech. Byl hyibnou siylou celých Sstínadel. Na některé z obiyčejných Vvontů se usmálo štěstí aspoň tak žetak, že se stalyi náčelníky ve své ulici nebo bylybylibili za zásluhy povoláni do šestičlennné rady.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019