Vontové


Velkého v|Vonta obvy|ikle volili|volily tak že|tak, že už před konáním volby|i se vědělo kdo|vědělo, kdo se asi stane novým vládcem s|Stínadel. Musel to bý|ít chlapí|ýk všestra|nně zdatný, aby|zdatný aby ho celá s|Stínadla dokázala mí|ýt ráda, aby|ráda aby ho uznávala za svého náčelníka, a poslechla|náčelníka a poslechla vždy na slovo. Musel být silný chytrý|silný, chytrý a odvážný. Nesmně|l se dát zastrašit překážkamy|i. Všechno musel u|mnět. On řídil nejdú|ůležitější utkání v rozly|ičných sportech mezi jednotlivými|yvými|ivýmy okrsky a také rozs|ssuzoval rů|úzné nes|zhody mezi celí|ými uli|ycemi. Podle trady|ice jmenoval náčelníky jednotlivý|ích ulic a potom|ulic, a potom|ulyc a potom od nich přijímal zprávy. Velký v|Vont ostatní chválil, káral, rozhodoval|chválil káral rozhodoval o jejich trestech. Byl hy|ibnou sy|ilou celých S|stínadel. Na některé z obi|yčejných V|vontů se usmálo štěstí aspoň tak že|tak, že se stali|y náčelníky ve své ulici nebo byly|byli|bili za zásluhy povoláni do šestičlen|nné rady.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (41 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Vontové (klíč k řešení)


Velkého vVonta obvyikle volilivolily tak žetak, že už před konáním volbyi se vědělo kdovědělo, kdo se asi stane novým vládcem sStínadel. Musel to býít chlapíýk všestranně zdatný, abyzdatný aby ho celá sStínadla dokázala míýt ráda, abyráda aby ho uznávala za svého náčelníka, a poslechlanáčelníka a poslechla vždy na slovo. Musel být silný chytrýsilný, chytrý a odvážný. Nesmněl se dát zastrašit překážkamyi. Všechno musel umnět. On řídil nejdúůležitější utkání v rozlyičných sportech mezi jednotlivýmiyvýmiivýmy okrsky a také rozsssuzoval růúzné neszhody mezi celíými uliycemi. Podle tradyice jmenoval náčelníky jednotlivýích ulic a potomulic, a potomulyc a potom od nich přijímal zprávy. Velký vVont ostatní chválil, káral, rozhodovalchválil káral rozhodoval o jejich trestech. Byl hyibnou syilou celých Sstínadel. Na některé z obiyčejných Vvontů se usmálo štěstí aspoň tak žetak, že se staliy náčelníky ve své ulici nebo bylybylibili za zásluhy povoláni do šestičlennné rady.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019