Malý princ


Kvě|jetinu malého pry|ince jsem záhy poznal lépe. Na jeho planetě rostly|i jen zcela prosté kvje|ětiny s jedinou řadou okvě|jetních plátkú|ů. Nezabírali|y |mněř žádné mí|ýsto a nikoho nerušily|i. Vždy se jednoho rána objevili|y v trávje|ě a následující večer uvadali|y. Tahle kvě|jetina ovšem jednou vi|yklíčila ze semene přivátého neznámo odkud. Malý pry|inc velmy|i pozorně sledoval výhonek který|výhonek, který se v ničem nepodobal jiným kvě|jetinám. Obával se že|se, že bi|by to mohl bí|ýt nějaký nový druh baobabu. Ale keřík náhle přestal rů|úst a začal nabý|írat do kvje|ětu. Malý pri|ync byl při tom, když|tom když vy|irašil obrovskí|ý pupen. Dobře tušil, že|tušil že z něho vypučí cosi|y zázračného, ale|zázračného ale květina se ve svém zeleném příby|itku s|zkrášlovala nekonečně dlouho. Z knihy Malý princ Antoine de Saint Exupéry.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Malý princ (klíč k řešení)


Kvějetinu malého pryince jsem záhy poznal lépe. Na jeho planetě rostlyi jen zcela prosté kvjeětiny s jedinou řadou okvějetních plátkúů. Nezabíraliy mněř žádné míýsto a nikoho nerušilyi. Vždy se jednoho rána objeviliy v trávjeě a následující večer uvadaliy. Tahle kvějetina ovšem jednou viyklíčila ze semene přivátého neznámo odkud. Malý pryinc velmyi pozorně sledoval výhonek kterývýhonek, který se v ničem nepodobal jiným kvějetinám. Obával se žese, že biby to mohl bíýt nějaký nový druh baobabu. Ale keřík náhle přestal růúst a začal nabýírat do kvjeětu. Malý priync byl při tom, kdyžtom když vyirašil obrovskíý pupen. Dobře tušil, žetušil že z něho vypučí cosiy zázračného, alezázračného ale květina se ve svém zeleném příbyitku szkrášlovala nekonečně dlouho. Z knihy Malý princ Antoine de Saint Exupéry.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019