Malý princ


Kvě|jetinu malého pry|ince jsem záhy poznal lépe. Na jeho planetě rostli|y jen zcela prosté kvě|jetiny s jedinou řadou okvje|ětních plátkú|ů. Nezabíraly|i |mněř žádné mý|ísto a nikoho nerušily|i. Vždy se jednoho rána objevily|i v trávě|je a následující večer uvadali|y. Tahle kvje|ětina ovšem jednou vi|yklíčila ze semene přivátého neznámo odkud. Malý pri|ync velmi|y pozorně sledoval výhonek který|výhonek, který se v ničem nepodobal jiným kvje|ětinám. Obával se, že|se že by|bi to mohl bý|ít nějaký nový druh baobabu. Ale keřík náhle přestal rú|ůst a začal nabí|ýrat do kvje|ětu. Malý pry|inc byl při tom, když|tom když vy|irašil obrovský|í pupen. Dobře tušil, že|tušil že z něho vypučí cosi|y zázračného, ale|zázračného ale květina se ve svém zeleném příby|itku z|skrášlovala nekonečně dlouho. Z knihy Malý princ Antoine de Saint Exupéry.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Malý princ (klíč k řešení)


Kvějetinu malého pryince jsem záhy poznal lépe. Na jeho planetě rostliy jen zcela prosté kvějetiny s jedinou řadou okvjeětních plátkúů. Nezabíralyi mněř žádné mýísto a nikoho nerušilyi. Vždy se jednoho rána objevilyi v trávěje a následující večer uvadaliy. Tahle kvjeětina ovšem jednou viyklíčila ze semene přivátého neznámo odkud. Malý priync velmiy pozorně sledoval výhonek kterývýhonek, který se v ničem nepodobal jiným kvjeětinám. Obával se, žese že bybi to mohl býít nějaký nový druh baobabu. Ale keřík náhle přestal rúůst a začal nabíýrat do kvjeětu. Malý pryinc byl při tom, kdyžtom když vyirašil obrovskýí pupen. Dobře tušil, žetušil že z něho vypučí cosiy zázračného, alezázračného ale květina se ve svém zeleném příbyitku zskrášlovala nekonečně dlouho. Z knihy Malý princ Antoine de Saint Exupéry.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019