Kní?žka


V ulici, kde|ulici kde bydlím, bylo|bydlím bylo v loni|vloni otevřeno nové knihkupectví. Jeho vý|íloha je plná lákavý|ích knich, visi|knih visí|knih, vysí|knih, visí v ní i portréty nejznámně|jších spisovatelů a|spisovatelů, a tak není divu že|divu, že vi|yvolává zájem kolemjdoucích. Každodenn|ně před ní postávají skupinky dětí a dospělý|ích, aby se seznámily|i s nabí|ýdkou nových knih. Kdo se rozhodne ke koupi vejde|koupy, vejde|koupi, vejde dovnitř. I já jsem tady chtěl koupy|it V|vánoční dárky pro své mladší sourozence. Bratrovy|i a sestřiny úsměvi|y při rozbalování dárků mně| přesvědčily|i, že jsem koupy|il rozu|mně. Sestru zaujaly|i Erbenovi|y pohádky, protože|pohádky protože jsou plné fantazije, a|fantazie a|fantazie, a bratrovy|i se velmi|y lýbily|líbyly|líbily|líbili příběhy hrdinný|nch I|indiánských náčelníků. |Mně darovaly|i rodiče velmi pěkný obrás|zkový atlas světa. Z|Spůsobil mi radost a proto|radost, a proto jsem si jej hned začal z|s bratrem prohlí|ýžet. Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví, dívám se, jaké|dívám se jaké novinky se tam zase objevili|y. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (41 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Kní?žka (klíč k řešení)


V ulici, kdeulici kde bydlím, bylobydlím bylo v lonivloni otevřeno nové knihkupectví. Jeho výíloha je plná lákavýích knich, visiknih visíknih, vysíknih, visí v ní i portréty nejznámnějších spisovatelů aspisovatelů, a tak není divu žedivu, že viyvolává zájem kolemjdoucích. Každodennně před ní postávají skupinky dětí a dospělýích, aby se seznámilyi s nabíýdkou nových knih. Kdo se rozhodne ke koupi vejdekoupy, vejdekoupi, vejde dovnitř. I já jsem tady chtěl koupyit Vvánoční dárky pro své mladší sourozence. Bratrovyi a sestřiny úsměviy při rozbalování dárků mně přesvědčilyi, že jsem koupyil rozumně. Sestru zaujalyi Erbenoviy pohádky, protožepohádky protože jsou plné fantazije, afantazie afantazie, a bratrovyi se velmiy lýbilylíbylylíbilylíbili příběhy hrdinnýnch Iindiánských náčelníků. Mně darovalyi rodiče velmi pěkný obrászkový atlas světa. ZSpůsobil mi radost a protoradost, a proto jsem si jej hned začal zs bratrem prohlíýžet. Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví, dívám se, jakédívám se jaké novinky se tam zase objeviliy. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019