Kní?žka


V ulici, kde|ulici kde bydlím, bylo|bydlím bylo vloni|v loni otevřeno nové knihkupectví. Jeho ví|ýloha je plná lákaví|ých knih, visí|knih, vysí|knich, visi|knih visí v ní i portréty nejznámně|jších spisovatelů a|spisovatelů, a tak není divu, že|divu že vi|yvolává zájem kolemjdoucích. Každodenn|ně před ní postávají skupinky dětí a dospělí|ých, aby se seznámili|y s nabí|ýdkou nových knih. Kdo se rozhodne ke koupy, vejde|koupi, vejde|koupi vejde dovnitř. I já jsem tady chtěl koupi|yt v|Vánoční dárky pro své mladší sourozence. Bratrovy|i a sestřiny úsměvy|i při rozbalování dárků mně| přesvědčily|i, že jsem koupi|yl rozumně|. Sestru zaujali|y Erbenovi|y pohádky, protože|pohádky protože jsou plné fantazije, a|fantazie, a|fantazie a bratrovy|i se velmi|y lýbily|líbily|líbili|líbyly příběhy hrdin|nných i|Indiánských náčelníků. |Mně darovali|y rodiče velmi pěkný obrás|zkový atlas světa. Z|Spůsobil mi radost, a proto|radost a proto jsem si jej hned začal z|s bratrem prohlí|ýžet. Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví, dívám se, jaké|dívám se jaké novinky se tam zase objevily|i. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (41 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Kní?žka (klíč k řešení)


V ulici, kdeulici kde bydlím, bylobydlím bylo vloniv loni otevřeno nové knihkupectví. Jeho víýloha je plná lákavíých knih, visíknih, vysíknich, visiknih visí v ní i portréty nejznámnějších spisovatelů aspisovatelů, a tak není divu, žedivu že viyvolává zájem kolemjdoucích. Každodennně před ní postávají skupinky dětí a dospělíých, aby se seznámiliy s nabíýdkou nových knih. Kdo se rozhodne ke koupy, vejdekoupi, vejdekoupi vejde dovnitř. I já jsem tady chtěl koupiyt vVánoční dárky pro své mladší sourozence. Bratrovyi a sestřiny úsměvyi při rozbalování dárků mně přesvědčilyi, že jsem koupiyl rozumně. Sestru zaujaliy Erbenoviy pohádky, protožepohádky protože jsou plné fantazije, afantazie, afantazie a bratrovyi se velmiy lýbilylíbilylíbililíbyly příběhy hrdinnných iIndiánských náčelníků. Mně darovaliy rodiče velmi pěkný obrászkový atlas světa. ZSpůsobil mi radost, a protoradost a proto jsem si jej hned začal zs bratrem prohlíýžet. Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví, dívám se, jakédívám se jaké novinky se tam zase objevilyi. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019