Letos přišla ..


Letos přišla zi|yma pozdě. Ještě o V|vánocích nemrzlo a po sněhu nebi|ylo ani památky. Ale v pů|úlce ledna se vše ví|ýrazně z|mněnilo. Nejdřív se přihnal si|ylný ví|ýtr. Ten kácel stromy|i, bral střechy a porážel automobyly|bily|byli. Když se vy|ichřice ukly|idnila, napadl bílý, třpytivý|bílí, třpytivý|bílý třpytivý sníh. Z něho měly|i radost hlavně děti. Hned vytáhli|y ly|iže, boby a sáňky a vydali|vidali|vydaly se na zasněžené kopce a stráně. Před domem jsme objevyly|ily|ili bílé sněhuláky s černými uhlí|ýky místo očí. Kluci se pustily|i do bi|ytvy se sněhovými koulemy|i. Zimní radovánky začaly|i. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (23 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Letos přišla .. (klíč k řešení)


Letos přišla ziyma pozdě. Ještě o Vvánocích nemrzlo a po sněhu nebiylo ani památky. Ale v půúlce ledna se vše víýrazně zmněnilo. Nejdřív se přihnal siylný víýtr. Ten kácel stromyi, bral střechy a porážel automobylybilybyli. Když se vyichřice uklyidnila, napadl bílý, třpytivýbílí, třpytivýbílý třpytivý sníh. Z něho mělyi radost hlavně děti. Hned vytáhliy lyiže, boby a sáňky a vydalividalivydaly se na zasněžené kopce a stráně. Před domem jsme objevylyilyili bílé sněhuláky s černými uhlíýky místo očí. Kluci se pustilyi do biytvy se sněhovými koulemyi. Zimní radovánky začalyi. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020