Letos přišla ..


Letos přišla zy|ima pozdě. Ještě o V|vánocích nemrzlo a po sněhu neby|ilo ani památky. Ale v pů|úlce ledna se vše vý|írazně z|mněnilo. Nejdřív se přihnal si|ylný ví|ýtr. Ten kácel stromi|y, bral střechy a porážel automobily|byli|byly. Když se vi|ychřice ukly|idnila, napadl bílý třpytivý|bílí, třpytivý|bílý, třpytivý sníh. Z něho měly|i radost hlavně děti. Hned vytáhly|i li|yže, boby a sáňky a vidali|vydaly|vydali se na zasněžené kopce a stráně. Před domem jsme objevily|yly|ili bílé sněhuláky s černými uhlí|ýky místo očí. Kluci se pustily|i do by|itvy se sněhovými koulemi|y. Zimní radovánky začaly|i. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (23 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Letos přišla .. (klíč k řešení)


Letos přišla zyima pozdě. Ještě o Vvánocích nemrzlo a po sněhu nebyilo ani památky. Ale v půúlce ledna se vše výírazně zmněnilo. Nejdřív se přihnal siylný víýtr. Ten kácel stromiy, bral střechy a porážel automobilybylibyly. Když se viychřice uklyidnila, napadl bílý třpytivýbílí, třpytivýbílý, třpytivý sníh. Z něho mělyi radost hlavně děti. Hned vytáhlyi liyže, boby a sáňky a vidalivydalyvydali se na zasněžené kopce a stráně. Před domem jsme objevilyylyili bílé sněhuláky s černými uhlíýky místo očí. Kluci se pustilyi do byitvy se sněhovými koulemiy. Zimní radovánky začalyi. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019