Naše náměstí


Centrem starobi|ylého M|města h|Havlíčkův B|brod je malebné H|havlíčkovo náměstí. Patří k oblí|ýbeným mí|ýstům procházek obyvatel Brodu i turi|ystů. Náměstí obklopují pečly|i udržované domy, které byli|bily|byly|bili svědky méně známých i těch nejvýzna|mnějších událostí našich dějin. Některé památky jsou spojeny s místními pově|jestmi. Ot|dpradávna si li|y vy|iprávěly|i o pekaři k|Koudelovi|y a o kostliv|if|yv|yfci h|Hnátovi. Na náměstí i v přilehlí|ých uli|ycích se nachází řada obchodů|ú a obchúdkú|údků|ůdků, kde si můžeme koupi|yt potravi|yny, oděvy|i i pěkné suvenýry|íry|íri. Naše náměstí je hez|s v každém ročním období|ý. Obzvláště se všem líbí|líbý|lýbí o V|vánocích. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (32 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Naše náměstí (klíč k řešení)


Centrem starobiylého Mměsta hHavlíčkův Bbrod je malebné Hhavlíčkovo náměstí. Patří k oblíýbeným míýstům procházek obyvatel Brodu i turiystů. Náměstí obklopují pečlyi udržované domy, které bylibilybylybili svědky méně známých i těch nejvýznamnějších událostí našich dějin. Některé památky jsou spojeny s místními povějestmi. Otdpradávna si liy vyiprávělyi o pekaři kKoudeloviy a o kostlivifyvyfci hHnátovi. Na náměstí i v přilehlíých uliycích se nachází řada obchodůú a obchúdkúúdkůůdků, kde si můžeme koupiyt potraviyny, oděvyi i pěkné suvenýryíryíri. Naše náměstí je hezs v každém ročním obdobíý. Obzvláště se všem líbílíbýlýbí o Vvánocích. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019