Naše náměstí


Centrem starobi|ylého M|města H|havlíčkův B|brod je malebné h|Havlíčkovo náměstí. Patří k oblý|íbeným mý|ístům procházek obyvatel Brodu i tury|istů. Náměstí obklopují pečly|i udržované domy, které bily|byli|byly|bili svědky méně známých i těch nejvýznamně|jších událostí našich dějin. Některé památky jsou spojeny s místními pově|jestmi. Od|tpradávna si ly|i vi|yprávěly|i o pekaři k|Koudelovi|y a o kostliv|if|yv|yfci H|hnátovi. Na náměstí i v přilehlý|ích uly|icích se nachází řada obchodú|ů a obchúdkú|ůdků|údků, kde si můžeme koupi|yt potravy|iny, oděvy|i i pěkné suveníry|íri|ýry. Naše náměstí je hes|z v každém ročním období|ý. Obzvláště se všem líbý|lýbí|líbí o V|vánocích. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (32 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Naše náměstí (klíč k řešení)


Centrem starobiylého Mměsta Hhavlíčkův Bbrod je malebné hHavlíčkovo náměstí. Patří k oblýíbeným mýístům procházek obyvatel Brodu i turyistů. Náměstí obklopují pečlyi udržované domy, které bilybylibylybili svědky méně známých i těch nejvýznamnějších událostí našich dějin. Některé památky jsou spojeny s místními povějestmi. Odtpradávna si lyi viyprávělyi o pekaři kKoudeloviy a o kostlivifyvyfci Hhnátovi. Na náměstí i v přilehlýích ulyicích se nachází řada obchodúů a obchúdkúůdkůúdků, kde si můžeme koupiyt potravyiny, oděvyi i pěkné suveníryíriýry. Naše náměstí je hesz v každém ročním obdobíý. Obzvláště se všem líbýlýbílíbí o Vvánocích. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019