v?učování ?končilo..


Vi|yučování s|zkončilo ve dvanáct hodin. Zbý|ívalo dojít si na obě|jed, doma rozu|mně s|zbalit nejnutnější věci, a|věci a mohli|y jsme se vy|idat do přírody. sts|sc uli|yce byli|byly|bili|bily přeplněny spje|ěchajícími lydmy|lidmy|lidmi|lydmi a automobily|yli|yly. Ve vlaku se děti uvelebily|i na sedadlech, vy|ipravovali|y si a cesta jim rychle ubí|ýhala. Společně všichni prožili|y dva krásné dny. Při stavění stanú|ů pomohly|i s|zkušenosti z letního táboření. Všem se líbili|lýbyly|líbily sportovní soutěže a s|zpěv u táboráku. Les oma|mně voněl. Jen nedělní dopoledne překvapy|ilo krátkým deštěm. Celí|ý ví|ýlet se vy|idařil a f|všichni na něj budou dlouho vs|zpomínat. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (32 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

v?učování ?končilo.. (klíč k řešení)


Viyučování szkončilo ve dvanáct hodin. Zbýívalo dojít si na obějed, doma rozumně szbalit nejnutnější věci, avěci a mohliy jsme se vyidat do přírody. stssc uliyce bylibylybilibily přeplněny spjeěchajícími lydmylidmylidmilydmi a automobilyyliyly. Ve vlaku se děti uvelebilyi na sedadlech, vyipravovaliy si a cesta jim rychle ubíýhala. Společně všichni prožiliy dva krásné dny. Při stavění stanúů pomohlyi szkušenosti z letního táboření. Všem se líbililýbylylíbily sportovní soutěže a szpěv u táboráku. Les omamně voněl. Jen nedělní dopoledne překvapyilo krátkým deštěm. Celíý víýlet se vyidařil a fvšichni na něj budou dlouho vszpomínat. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019