v?učování ?končilo..


Vy|iučování z|skončilo ve dvanáct hodin. Zbí|ývalo dojít si na obje|ěd, doma rozumně| s|zbalit nejnutnější věci, a|věci a mohli|y jsme se vy|idat do přírody. sts|sc uli|yce byly|byli|bili|bily přeplněny spje|ěchajícími lidmy|lidmi|lydmy|lydmi a automobyli|ily|yly. Ve vlaku se děti uvelebili|y na sedadlech, vy|ipravovaly|i si a cesta jim rychle ubý|íhala. Společně všichni prožili|y dva krásné dny. Při stavění stanú|ů pomohly|i z|skušenosti z letního táboření. Všem se líbili|líbily|lýbyly sportovní soutěže a z|spěv u táboráku. Les oma|mně voněl. Jen nedělní dopoledne překvapy|ilo krátkým deštěm. Celý|í vý|ílet se vi|ydařil a f|všichni na něj budou dlouho vz|spomínat. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (32 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

v?učování ?končilo.. (klíč k řešení)


Vyiučování zskončilo ve dvanáct hodin. Zbíývalo dojít si na objeěd, doma rozumně szbalit nejnutnější věci, avěci a mohliy jsme se vyidat do přírody. stssc uliyce bylybylibilibily přeplněny spjeěchajícími lidmylidmilydmylydmi a automobyliilyyly. Ve vlaku se děti uvelebiliy na sedadlech, vyipravovalyi si a cesta jim rychle ubýíhala. Společně všichni prožiliy dva krásné dny. Při stavění stanúů pomohlyi zskušenosti z letního táboření. Všem se líbililíbilylýbyly sportovní soutěže a zspěv u táboráku. Les omamně voněl. Jen nedělní dopoledne překvapyilo krátkým deštěm. Celýí výílet se viydařil a fvšichni na něj budou dlouho vzspomínat. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019