Vaškov? prázdniny


Vašek prožil část letních prázdnin u baby|ičky na vsy|i. Bily|Bili|Byli|Byly to prázdniny plné neoby|ičejných zážitkú|ů a dobrodružství|ý. Probouzel se brzy|i ráno, protože ho kohouti budili|y hlasi|ytým kokrháním. Baby|ičkakrmi|yla králíky, sypala slepicím, vstávala|králíky sypala slepicím vstávala opravdu brzy|ičko. Po snídani musel V|vašek zalí|ýt kvě|jetiny v truhlý|ících. Potom pomáhal baby|ičce na zahrádce vy|itrhávat plevel ze zeleninoví|ých záhonů|ú. Odpoledne už čekaly|i v|Vaškovi|y kamarádi. Společně se šly|i koupat k ri|ybníku. F|Všude se ozí|ývalo hlasi|y vý|skání. Nad vodní hladinou se proháněli|y ž|šky, ve vzduchu poletovaly|i ptáci. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (33 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Vaškov? prázdniny (klíč k řešení)


Vašek prožil část letních prázdnin u babyičky na vsyi. BilyBiliByliByly to prázdniny plné neobyičejných zážitkúů a dobrodružstvíý. Probouzel se brzyi ráno, protože ho kohouti budiliy hlasiytým kokrháním. Babyičkakrmiyla králíky, sypala slepicím, vstávalakrálíky sypala slepicím vstávala opravdu brzyičko. Po snídani musel Vvašek zalíýt kvějetiny v truhlýících. Potom pomáhal babyičce na zahrádce vyitrhávat plevel ze zeleninovíých záhonůú. Odpoledne už čekalyi vVaškoviy kamarádi. Společně se šlyi koupat k riybníku. FVšude se ozíývalo hlasiy výskání. Nad vodní hladinou se proháněliy žšky, ve vzduchu poletovalyi ptáci. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019