Vaškov? prázdniny


Vašek prožil část letních prázdnin u babi|yčky na vsy|i. Bili|Bily|Byli|Byly to prázdniny plné neobi|yčejných zážitkú|ů a dobrodružství|ý. Probouzel se brzy|i ráno, protože ho kohouti budili|y hlasy|itým kokrháním. Babi|yčkakrmy|ila králíky, sypala slepicím, vstávala|králíky sypala slepicím vstávala opravdu brzi|yčko. Po snídani musel v|Vašek zalý|ít kvě|jetiny v truhlý|ících. Potom pomáhal babi|yčce na zahrádce vy|itrhávat plevel ze zeleninoví|ých záhonů|ú. Odpoledne už čekali|y V|vaškovy|i kamarádi. Společně se šly|i koupat k ry|ibníku. V|Fšude se ozí|ývalo hlasy|i vý|skání. Nad vodní hladinou se proháněli|y š|žky, ve vzduchu poletovaly|i ptáci. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (33 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Vaškov? prázdniny (klíč k řešení)


Vašek prožil část letních prázdnin u babiyčky na vsyi. BiliBilyByliByly to prázdniny plné neobiyčejných zážitkúů a dobrodružstvíý. Probouzel se brzyi ráno, protože ho kohouti budiliy hlasyitým kokrháním. Babiyčkakrmyila králíky, sypala slepicím, vstávalakrálíky sypala slepicím vstávala opravdu brziyčko. Po snídani musel vVašek zalýít kvějetiny v truhlýících. Potom pomáhal babiyčce na zahrádce vyitrhávat plevel ze zeleninovíých záhonůú. Odpoledne už čekaliy Vvaškovyi kamarádi. Společně se šlyi koupat k ryibníku. VFšude se ozíývalo hlasyi výskání. Nad vodní hladinou se proháněliy šžky, ve vzduchu poletovalyi ptáci. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019