V lese


Borový|í les roste desítky let. Starostlivý|í lesní hospodáři o něj dobře pečovali|y a hubili|hubyli|hubily|hubyly škodlivý|í hmi|yz. Stromy|i se jim odměnili|odmněnily|odměnily zdraví|ým dřevem. V prosinci lesníci viřezali|vyřezali|vyřezaly na mí|ýtině mladé stromky. Děti z nich měli|y radost, když je zdobili|y vánočními|y ozdobami|y. Lesní cesty zapadli|y sněhem a u krmelců se objevili|y stopy zvěře. Dělníci motorovými|ími|ýmy pilami|pylami|pilamy poráželi|y lesní velikány. Z jejich dřeva bude vy|iroben nábi|ytek, papí|ýr i hudební nástroje. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (23 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

V lese (klíč k řešení)


Borovýí les roste desítky let. Starostlivýí lesní hospodáři o něj dobře pečovaliy a hubilihubylihubilyhubyly škodlivýí hmiyz. Stromyi se jim odměniliodmněnilyodměnily zdravíým dřevem. V prosinci lesníci viřezalivyřezalivyřezaly na míýtině mladé stromky. Děti z nich měliy radost, když je zdobiliy vánočnímiy ozdobamiy. Lesní cesty zapadliy sněhem a u krmelců se objeviliy stopy zvěře. Dělníci motorovýmiímiýmy pilamipylamipilamy poráželiy lesní velikány. Z jejich dřeva bude vyiroben nábiytek, papíýr i hudební nástroje. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019