Jaro


Jaro začalo letos neobvy|ikle brzy|i. Stromi|y v nevelkém parku kolem zámku již rozkvetly|i. Jarní větřík pohupuje jejich větvemy|i, ve kterých se sh|schromažďují ptáci a staví|ý si svá hnízda. Věže blýs|ís|ýz|ízkého kostela se třpy|i jako ryzý|rizý|rizí|ryzí zlato. Cesty jsou udusané, kamen|nná dlažba mně|stí úplně vi|yschla. Teplé sluneční paprsky vnikají až do starobilích|ylých|ilých domů. Na |mněstí se zastavují překvapení obi|yvatelé a divý|í se té kráse. Na chvýly|íli|íly|ýli všichni zapomínají na své starosti a problémi|y a radují se s|z jarního sluníčka. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Jaro (klíč k řešení)


Jaro začalo letos neobvyikle brzyi. Stromiy v nevelkém parku kolem zámku již rozkvetlyi. Jarní větřík pohupuje jejich větvemyi, ve kterých se shschromažďují ptáci a stavíý si svá hnízda. Věže blýsísýzízkého kostela se třpyi jako ryzýrizýrizíryzí zlato. Cesty jsou udusané, kamennná dlažba mněstí úplně viyschla. Teplé sluneční paprsky vnikají až do starobilíchylýchilých domů. Na mněstí se zastavují překvapení obiyvatelé a divýí se té kráse. Na chvýlyíliílyýli všichni zapomínají na své starosti a problémiy a radují se sz jarního sluníčka. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019