Jaro


Jaro začalo letos neobvy|ikle brzy|i. Stromi|y v nevelkém parku kolem zámku již rozkvetli|y. Jarní větřík pohupuje jejich větvemi|y, ve kterých se sch|shromažďují ptáci a stavý|í si svá hnízda. Věže blís|ýs|ýz|ízkého kostela se třpy|i jako ryzý|ryzí|rizý|rizí zlato. Cesty jsou udusané, kamen|nná dlažba mně|stí úplně vi|yschla. Teplé sluneční paprsky vnikají až do starobilých|ylých|ilích domů. Na |mněstí se zastavují překvapení obi|yvatelé a diví|ý se té kráse. Na chvýli|íli|íly|ýly všichni zapomínají na své starosti a problémy|i a radují se z|s jarního sluníčka. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Jaro (klíč k řešení)


Jaro začalo letos neobvyikle brzyi. Stromiy v nevelkém parku kolem zámku již rozkvetliy. Jarní větřík pohupuje jejich větvemiy, ve kterých se schshromažďují ptáci a stavýí si svá hnízda. Věže blísýsýzízkého kostela se třpyi jako ryzýryzírizýrizí zlato. Cesty jsou udusané, kamennná dlažba mněstí úplně viyschla. Teplé sluneční paprsky vnikají až do starobilýchylýchilích domů. Na mněstí se zastavují překvapení obiyvatelé a divíý se té kráse. Na chvýliíliílyýly všichni zapomínají na své starosti a problémyi a radují se zs jarního sluníčka. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019