Vstávání


Každoden|nní ran|nní vstávání nám s|ztěžuje život po celí|ý školní rok. To dnešní by|ilo ale přece specifické|specifycké|specyfycké|specyfické. S hlavamy|i naby|itými vědomostmy|i se blý|ížíme k námi vi|yvolené škole, G|gymnáziu H|havlíčkův B|brod ve Š|štáflově U|ulici, s vědomí|ým, že právě dnešní s|zkouška z č|Českého J|jazyka či M|matematiky předznamená naši budoucnost. Věžní hodiny odbyli|odbily|odbili|odbyly osmou do|osmou, do třídy vstoupil učitel který|učitel, který vypadal, že je zběhlí|ý úplně ve všem, zjednal|všem zjednal si a začal|pořádek a začal di|yktovat. V di|yktátu se objevili|objevily|oběvili tak strašlivé věci, že|věci že jsme se mohli|y jen s|ztěží vi|yvarovat nemilích|nemylých|nemilých) pravopy|isných pochybení. Každá druhá věta se odehrávala ve s|Spišské n|Nové v|Vsi nebo m|Moravském K|krasu. Také si|yntakti|ycké rozbory a slovní úlohy z matematyky|iky nám připadaly|i z|scestné… Po z|skončení s|zkoušky jsme s|zklesle snědli svačiny které|svačiny, které nám připravili|y naše starostly|i maminky a|maminky, a vy|idali jsme se z|spět na své z|Základní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí či|přijetí, či nepřijetí. Konec dobrý, všechno|dobrý všechno dobré. Přijali|y všechny, kteří si to zasloužili|y. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (58 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Vstávání (klíč k řešení)


Každodennní rannní vstávání nám sztěžuje život po celíý školní rok. To dnešní byilo ale přece specifickéspecifyckéspecyfyckéspecyfické. S hlavamyi nabyitými vědomostmyi se blýížíme k námi viyvolené škole, Ggymnáziu Hhavlíčkův Bbrod ve Šštáflově Uulici, s vědomíým, že právě dnešní szkouška z čČeského Jjazyka či Mmatematiky předznamená naši budoucnost. Věžní hodiny odbyliodbilyodbiliodbyly osmou doosmou, do třídy vstoupil učitel kterýučitel, který vypadal, že je zběhlíý úplně ve všem, zjednalvšem zjednal si a začalpořádek a začal diyktovat. V diyktátu se objeviliobjevilyoběvili tak strašlivé věci, ževěci že jsme se mohliy jen sztěží viyvarovat nemilíchnemylýchnemilých) pravopyisných pochybení. Každá druhá věta se odehrávala ve sSpišské nNové vVsi nebo mMoravském Kkrasu. Také siyntaktiycké rozbory a slovní úlohy z matematykyiky nám připadalyi zscestné… Po zskončení szkoušky jsme szklesle snědli svačiny kterésvačiny, které nám připraviliy naše starostlyi maminky amaminky, a vyidali jsme se zspět na své zZákladní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí čipřijetí, či nepřijetí. Konec dobrý, všechnodobrý všechno dobré. Přijaliy všechny, kteří si to zasloužiliy. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019