Vstávání


Každoden|nní ran|nní vstávání nám s|ztěžuje život po celí|ý školní rok. To dnešní bi|ylo ale přece specyfycké|specifické|specyfické|specifycké. S hlavamy|i naby|itými vědomostmi|y se blí|ýžíme k námi vi|yvolené škole, G|gymnáziu h|Havlíčkův B|brod ve š|Štáflově U|ulici, s vědomí|ým, že právě dnešní z|skouška z č|Českého J|jazyka či M|matematiky předznamená naši budoucnost. Věžní hodiny odbyly|odbily|odbili|odbyli osmou do|osmou, do třídy vstoupil učitel, který|učitel který vypadal, že je zběhlí|ý úplně ve všem, zjednal|všem zjednal si pořádek a|a začal začal dy|iktovat. V di|yktátu se objevily|oběvili|objevili tak strašlivé věci že|věci, že jsme se mohli|y jen z|stěží vi|yvarovat nemilích|nemilých|nemylých) pravopi|ysných pochybení. Každá druhá věta se odehrávala ve S|spišské n|Nové V|vsi nebo M|moravském K|krasu. Také sy|intakty|ické rozbory a slovní úlohy z matematyky|iky nám připadali|y s|zcestné… Po z|skončení s|zkoušky jsme s|zklesle snědli svačiny které|svačiny, které nám připravily|i naše starostli|y maminky, a|maminky a vi|ydali jsme se z|spět na své z|Základní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí či|přijetí, či nepřijetí. Konec dobrý všechno|dobrý, všechno dobré. Přijali|y všechny, kteří si to zasloužili|y. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (58 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Vstávání (klíč k řešení)


Každodennní rannní vstávání nám sztěžuje život po celíý školní rok. To dnešní biylo ale přece specyfyckéspecifickéspecyfickéspecifycké. S hlavamyi nabyitými vědomostmiy se blíýžíme k námi viyvolené škole, Ggymnáziu hHavlíčkův Bbrod ve šŠtáflově Uulici, s vědomíým, že právě dnešní zskouška z čČeského Jjazyka či Mmatematiky předznamená naši budoucnost. Věžní hodiny odbylyodbilyodbiliodbyli osmou doosmou, do třídy vstoupil učitel, kterýučitel který vypadal, že je zběhlíý úplně ve všem, zjednalvšem zjednal si pořádek aa začal začal dyiktovat. V diyktátu se objevilyoběviliobjevili tak strašlivé věci ževěci, že jsme se mohliy jen zstěží viyvarovat nemilíchnemilýchnemylých) pravopiysných pochybení. Každá druhá věta se odehrávala ve Sspišské nNové Vvsi nebo Mmoravském Kkrasu. Také syintaktyické rozbory a slovní úlohy z matematykyiky nám připadaliy szcestné… Po zskončení szkoušky jsme szklesle snědli svačiny kterésvačiny, které nám připravilyi naše starostliy maminky, amaminky a viydali jsme se zspět na své zZákladní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí čipřijetí, či nepřijetí. Konec dobrý všechnodobrý, všechno dobré. Přijaliy všechny, kteří si to zasloužiliy. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019