Vstávání


Každodenn|ní rann|ní vstávání nám z|stěžuje život po celý|í školní rok. To dnešní bi|ylo ale přece specifycké|specifické|specyfycké|specyfické. S hlavamy|i naby|itými vědomostmi|y se blí|ýžíme k námi vy|ivolené škole, g|Gymnáziu h|Havlíčkův B|brod ve Š|štáflově U|ulici, s vědomí|ým, že právě dnešní s|zkouška z č|Českého j|Jazyka či m|Matematiky předznamená naši budoucnost. Věžní hodiny odbili|odbyly|odbyli|odbily osmou do|osmou, do třídy vstoupil učitel který|učitel, který vypadal, že je zběhlí|ý úplně ve všem zjednal|všem, zjednal si pořádek a|a začal začal di|yktovat. V dy|iktátu se objevily|objevili|oběvili tak strašlivé věci že|věci, že jsme se mohli|y jen s|ztěží vi|yvarovat nemilích|nemylých|nemilých) pravopy|isných pochybení. Každá druhá věta se odehrávala ve S|spišské N|nové v|Vsi nebo m|Moravském k|Krasu. Také sy|intakty|ické rozbory a slovní úlohy z matematiky|yky nám připadali|y z|scestné… Po z|skončení z|skoušky jsme z|sklesle snědli svačiny, které|svačiny které nám připravili|y naše starostly|i maminky, a|maminky a vy|idali jsme se z|spět na své Z|základní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí, či|přijetí či nepřijetí. Konec dobrý, všechno|dobrý všechno dobré. Přijali|y všechny, kteří si to zasloužily|i. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (58 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.02.2020

 

Vstávání (klíč k řešení)


Každodennní rannní vstávání nám zstěžuje život po celýí školní rok. To dnešní biylo ale přece specifyckéspecifickéspecyfyckéspecyfické. S hlavamyi nabyitými vědomostmiy se blíýžíme k námi vyivolené škole, gGymnáziu hHavlíčkův Bbrod ve Šštáflově Uulici, s vědomíým, že právě dnešní szkouška z čČeského jJazyka či mMatematiky předznamená naši budoucnost. Věžní hodiny odbiliodbylyodbyliodbily osmou doosmou, do třídy vstoupil učitel kterýučitel, který vypadal, že je zběhlíý úplně ve všem zjednalvšem, zjednal si pořádek aa začal začal diyktovat. V dyiktátu se objevilyobjevilioběvili tak strašlivé věci ževěci, že jsme se mohliy jen sztěží viyvarovat nemilíchnemylýchnemilých) pravopyisných pochybení. Každá druhá věta se odehrávala ve Sspišské Nnové vVsi nebo mMoravském kKrasu. Také syintaktyické rozbory a slovní úlohy z matematikyyky nám připadaliy zscestné… Po zskončení zskoušky jsme zsklesle snědli svačiny, kterésvačiny které nám připraviliy naše starostlyi maminky, amaminky a vyidali jsme se zspět na své Zzákladní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí, čipřijetí či nepřijetí. Konec dobrý, všechnodobrý všechno dobré. Přijaliy všechny, kteří si to zasloužilyi. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.02.2020