Vstávání


Každodenn|ní rann|ní vstávání nám z|stěžuje život po celý|í školní rok. To dnešní bi|ylo ale přece specyfycké|specifycké|specyfické|specifické. S hlavami|y nabi|ytými vědomostmi|y se blý|ížíme k námi vy|ivolené škole, g|Gymnáziu h|Havlíčkův B|brod ve Š|štáflově U|ulici, s vědomí|ým, že právě dnešní s|zkouška z Č|českého J|jazyka či M|matematiky předznamená naši budoucnost. Věžní hodiny odbyly|odbili|odbyli|odbily osmou do|osmou, do třídy vstoupil učitel který|učitel, který vypadal, že je zběhlí|ý úplně ve všem, zjednal|všem zjednal si pořádek a|a začal začal di|yktovat. V di|yktátu se objevily|objevili|oběvili tak strašlivé věci že|věci, že jsme se mohli|y jen z|stěží vy|ivarovat nemylých|nemilých|nemilích) pravopi|ysných pochybení. Každá druhá věta se odehrávala ve S|spišské n|Nové v|Vsi nebo m|Moravském k|Krasu. Také sy|intakti|ycké rozbory a slovní úlohy z matematyky|iky nám připadali|y s|zcestné… Po z|skončení z|skoušky jsme s|zklesle snědli svačiny které|svačiny, které nám připravily|i naše starostli|y maminky a|maminky, a vi|ydali jsme se z|spět na své z|Základní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí či|přijetí, či nepřijetí. Konec dobrý všechno|dobrý, všechno dobré. Přijaly|i všechny, kteří si to zasloužili|y. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (58 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  08.12.2019

 

Vstávání (klíč k řešení)


Každodennní rannní vstávání nám zstěžuje život po celýí školní rok. To dnešní biylo ale přece specyfyckéspecifyckéspecyfickéspecifické. S hlavamiy nabiytými vědomostmiy se blýížíme k námi vyivolené škole, gGymnáziu hHavlíčkův Bbrod ve Šštáflově Uulici, s vědomíým, že právě dnešní szkouška z Ččeského Jjazyka či Mmatematiky předznamená naši budoucnost. Věžní hodiny odbylyodbiliodbyliodbily osmou doosmou, do třídy vstoupil učitel kterýučitel, který vypadal, že je zběhlíý úplně ve všem, zjednalvšem zjednal si pořádek aa začal začal diyktovat. V diyktátu se objevilyobjevilioběvili tak strašlivé věci ževěci, že jsme se mohliy jen zstěží vyivarovat nemylýchnemilýchnemilích) pravopiysných pochybení. Každá druhá věta se odehrávala ve Sspišské nNové vVsi nebo mMoravském kKrasu. Také syintaktiycké rozbory a slovní úlohy z matematykyiky nám připadaliy szcestné… Po zskončení zskoušky jsme szklesle snědli svačiny kterésvačiny, které nám připravilyi naše starostliy maminky amaminky, a viydali jsme se zspět na své zZákladní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí čipřijetí, či nepřijetí. Konec dobrý všechnodobrý, všechno dobré. Přijalyi všechny, kteří si to zasloužiliy. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  08.12.2019