Prochá?ka


Cílem naší sváteční prochás|zky bylo s|Staroměstské N|náměstí a P|pražský h|Hrad. Zastavili|y jsme se před staroby|ilým o|Orlojem, o jehož minulosti pě|jekně vyprávě|je J|jiráskovi|y s|Staré P|pověsti č|České. Oběvy|ěvi|jevy|jevi a z|skumy však vyvrátily|i staré tvrzení že|tvrzení, že jeho tvůrcem byl M|mistr h|Hanuš. Odborníci vyslovili|y do|mněnku, že ho sestavi|yl již mnohem dříve M|mikuláš z k|Kadaně. Vy|iděli jsme jak|jsme, jak na chodníku před podloubí|ým vyčkávaly|i zvědavý|í P|pražané a cizý|í turisté a vzhlížely|i nahoru. Jakmile hodiny odbyly|ily|ili celou, objevili|y se v okénku postavi|y apoštolů. Pak zazněl zvonek který|zvonek, který rozhoupal kostlivec, a|kostlivec a uslyšeli jsme sí|ýpaví|ý kohoutí hlas. Když už se zástupi|y lidí rozcházeli|y, vydaly|i jsme se i my dál po P|pražských ulicích k h|Hradu.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (46 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Prochá?ka (klíč k řešení)


Cílem naší sváteční prochászky bylo sStaroměstské Nnáměstí a Ppražský hHrad. Zastaviliy jsme se před starobyilým oOrlojem, o jehož minulosti pějekně vyprávěje Jjiráskoviy sStaré Ppověsti čČeské. Oběvyěvijevyjevi a zskumy však vyvrátilyi staré tvrzení žetvrzení, že jeho tvůrcem byl Mmistr hHanuš. Odborníci vysloviliy domněnku, že ho sestaviyl již mnohem dříve Mmikuláš z kKadaně. Vyiděli jsme jakjsme, jak na chodníku před podloubíým vyčkávalyi zvědavýí Ppražané a cizýí turisté a vzhlíželyi nahoru. Jakmile hodiny odbylyilyili celou, objeviliy se v okénku postaviy apoštolů. Pak zazněl zvonek kterýzvonek, který rozhoupal kostlivec, akostlivec a uslyšeli jsme síýpavíý kohoutí hlas. Když už se zástupiy lidí rozcházeliy, vydalyi jsme se i my dál po Ppražských ulicích k hHradu.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019