Prochá?ka


Cílem naší sváteční procház|sky bylo S|staroměstské N|náměstí a p|Pražský h|Hrad. Zastavily|i jsme se před staroby|ilým o|Orlojem, o jehož minulosti pje|ěkně vyprávě|je j|Jiráskovi|y S|staré p|Pověsti Č|české. Objevy|jevi|ěvi|ěvy a s|zkumy však vyvrátili|y staré tvrzení, že|tvrzení že jeho tvůrcem byl m|Mistr H|hanuš. Odborníci vyslovily|i do|mněnku, že ho sestavi|yl již mnohem dříve M|mikuláš z k|Kadaně. Vy|iděli jsme, jak|jsme jak na chodníku před podloubí|ým vyčkávaly|i zvědavý|í p|Pražané a cizí|ý turisté a vzhlížely|i nahoru. Jakmile hodiny odbyly|ili|ily celou, objevili|y se v okénku postavi|y apoštolů. Pak zazněl zvonek, který|zvonek který rozhoupal kostlivec a|kostlivec, a uslyšeli jsme sí|ýpavý|í kohoutí hlas. Když už se zástupy|i lidí rozcházely|i, vydaly|i jsme se i my dál po P|pražských ulicích k h|Hradu.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (46 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Prochá?ka (klíč k řešení)


Cílem naší sváteční procházsky bylo Sstaroměstské Nnáměstí a pPražský hHrad. Zastavilyi jsme se před starobyilým oOrlojem, o jehož minulosti pjeěkně vyprávěje jJiráskoviy Sstaré pPověsti Ččeské. Objevyjeviěviěvy a szkumy však vyvrátiliy staré tvrzení, žetvrzení že jeho tvůrcem byl mMistr Hhanuš. Odborníci vyslovilyi domněnku, že ho sestaviyl již mnohem dříve Mmikuláš z kKadaně. Vyiděli jsme, jakjsme jak na chodníku před podloubíým vyčkávalyi zvědavýí pPražané a cizíý turisté a vzhlíželyi nahoru. Jakmile hodiny odbylyiliily celou, objeviliy se v okénku postaviy apoštolů. Pak zazněl zvonek, kterýzvonek který rozhoupal kostlivec akostlivec, a uslyšeli jsme síýpavýí kohoutí hlas. Když už se zástupyi lidí rozcházelyi, vydalyi jsme se i my dál po Ppražských ulicích k hHradu.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019