Celode?í výlet


V neděly|i jsme se vydaly|i na celodenn|ní ví|ýlet. Šli|y jsme silnicemi|y i pěšinami|y mezi poli|y. Před polednem jsme dorazili do vsy|i pod starobi|ylým hradem. Mezi korunami|y sli|yv a jabloní jsme vz|shlíželi k mohutné tvrzy|i, která jako by vi|yrůstala ze skály. Po chví|ýli příkrého stoupání jsme přišly|i k hradnímu vchodu, kde|vchodu kde jsme se připojili|y k jiným turistům. Prů|úvodce nám vypravoval, že|vypravoval že hrad pochází z doby P|přemysla o|Otakara II. Procházely|i jsme ůs|úz|ús|ůzkými chodbami, chladnými pokoji a komnatami. Navštívi|yli jsme i zbrojnici se středověkými zbraněmy|i. Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu nebylo|stavu, nebylo na nich ani stopy po rzi|y. Nakonec jsme si prohlédly|i i žalářní kob|pky a mučírnu pod zemí. Po prohlídce jsme byli rádi když|rádi, když jsme se opět dostali z|s hluboké tmi|y na slun|nné nádvoří. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Celode?í výlet (klíč k řešení)


V nedělyi jsme se vydalyi na celodennní víýlet. Šliy jsme silnicemiy i pěšinamiy mezi poliy. Před polednem jsme dorazili do vsyi pod starobiylým hradem. Mezi korunamiy sliyv a jabloní jsme vzshlíželi k mohutné tvrzyi, která jako by viyrůstala ze skály. Po chvíýli příkrého stoupání jsme přišlyi k hradnímu vchodu, kdevchodu kde jsme se připojiliy k jiným turistům. Průúvodce nám vypravoval, ževypravoval že hrad pochází z doby Ppřemysla oOtakara II. Procházelyi jsme ůsúzúsůzkými chodbami, chladnými pokoji a komnatami. Navštíviyli jsme i zbrojnici se středověkými zbraněmyi. Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu nebylostavu, nebylo na nich ani stopy po rziy. Nakonec jsme si prohlédlyi i žalářní kobpky a mučírnu pod zemí. Po prohlídce jsme byli rádi kdyžrádi, když jsme se opět dostali zs hluboké tmiy na slunnné nádvoří. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019