Celode?í výlet


V neděly|i jsme se vydali|y na celoden|nní ví|ýlet. Šli|y jsme silnicemi|y i pěšinami|y mezi poly|i. Před polednem jsme dorazili do vsi|y pod staroby|ilým hradem. Mezi korunami|y sli|yv a jabloní jsme vs|zhlíželi k mohutné tvrzi|y, která jako by vi|yrůstala ze skály. Po chví|ýli příkrého stoupání jsme přišly|i k hradnímu vchodu kde|vchodu, kde jsme se připojily|i k jiným turistům. Prů|úvodce nám vypravoval že|vypravoval, že hrad pochází z doby P|přemysla O|otakara II. Procházely|i jsme ús|ůs|úz|ůzkými chodbami, chladnými pokoji a komnatami. Navštívy|ili jsme i zbrojnici se středověkými zbraněmy|i. Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu nebylo|stavu, nebylo na nich ani stopy po rzi|y. Nakonec jsme si prohlédly|i i žalářní kob|pky a mučírnu pod zemí. Po prohlídce jsme byli rádi když|rádi, když jsme se opět dostali z|s hluboké tmy|i na slunn|né nádvoří. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Celode?í výlet (klíč k řešení)


V nedělyi jsme se vydaliy na celodennní víýlet. Šliy jsme silnicemiy i pěšinamiy mezi polyi. Před polednem jsme dorazili do vsiy pod starobyilým hradem. Mezi korunamiy sliyv a jabloní jsme vszhlíželi k mohutné tvrziy, která jako by viyrůstala ze skály. Po chvíýli příkrého stoupání jsme přišlyi k hradnímu vchodu kdevchodu, kde jsme se připojilyi k jiným turistům. Průúvodce nám vypravoval ževypravoval, že hrad pochází z doby Ppřemysla Ootakara II. Procházelyi jsme úsůsúzůzkými chodbami, chladnými pokoji a komnatami. Navštívyili jsme i zbrojnici se středověkými zbraněmyi. Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu nebylostavu, nebylo na nich ani stopy po rziy. Nakonec jsme si prohlédlyi i žalářní kobpky a mučírnu pod zemí. Po prohlídce jsme byli rádi kdyžrádi, když jsme se opět dostali zs hluboké tmyi na slunnné nádvoří. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019