Celode?í výlet


V neděly|i jsme se vydali|y na celodenn|ní vý|ílet. Šly|i jsme silnicemy|i i pěšinamy|i mezi poly|i. Před polednem jsme dorazili do vsi|y pod staroby|ilým hradem. Mezi korunamy|i sli|yv a jabloní jsme vs|zhlíželi k mohutné tvrzy|i, která jako by vi|yrůstala ze skály. Po chví|ýli příkrého stoupání jsme přišly|i k hradnímu vchodu kde|vchodu, kde jsme se připojili|y k jiným turistům. Prú|ůvodce nám vypravoval, že|vypravoval že hrad pochází z doby p|Přemysla O|otakara II. Procházeli|y jsme úz|ůz|ús|ůskými chodbami, chladnými pokoji a komnatami. Navštívy|ili jsme i zbrojnici se středověkými zbraněmy|i. Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu, nebylo|stavu nebylo na nich ani stopy po rzy|i. Nakonec jsme si prohlédly|i i žalářní kop|bky a mučírnu pod zemí. Po prohlídce jsme byli rádi, když|rádi když jsme se opět dostali z|s hluboké tmy|i na slun|nné nádvoří. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Celode?í výlet (klíč k řešení)


V nedělyi jsme se vydaliy na celodennní výílet. Šlyi jsme silnicemyi i pěšinamyi mezi polyi. Před polednem jsme dorazili do vsiy pod starobyilým hradem. Mezi korunamyi sliyv a jabloní jsme vszhlíželi k mohutné tvrzyi, která jako by viyrůstala ze skály. Po chvíýli příkrého stoupání jsme přišlyi k hradnímu vchodu kdevchodu, kde jsme se připojiliy k jiným turistům. Prúůvodce nám vypravoval, ževypravoval že hrad pochází z doby pPřemysla Ootakara II. Procházeliy jsme úzůzúsůskými chodbami, chladnými pokoji a komnatami. Navštívyili jsme i zbrojnici se středověkými zbraněmyi. Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu, nebylostavu nebylo na nich ani stopy po rzyi. Nakonec jsme si prohlédlyi i žalářní kopbky a mučírnu pod zemí. Po prohlídce jsme byli rádi, kdyžrádi když jsme se opět dostali zs hluboké tmyi na slunnné nádvoří. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020