Sv?nutý prapor


nestran|nný rozhodčí, osamnělý|osamnělí|osamělý|osamělí chodec, sc|sts kat, vymně|nily|i jsme zámek u dveří, rann|ní ptáče, lovi|yl lvy|i a anty|ilopy|i, v P|praze je čtvrť Kobilisi|Kobilysy|Kobilysi|Kobylisy|Kobylysy, z|sblednout, vly|isová podlaha, s|ztočit se do klubíčka, bý|ívalá mi|ysly|ivna, ply|iš, vý|ízdoba vyly|vyli|vily, pi|ytel pylin|pilin|pilyn|pylyn, roz|zs|sápat někoho, Tbilisi|Tbilysy|Tbylysy|Tbilisy je v Gruziji|Gruzii|gruzii, povin|nný zápis, pě|jenová lázeň, svi|ynutý prapor, pomně|nka, ran|nné brambory, s penězy|i, ros|zsáhlý park, litomyšl|Lytomyšl|Litomyšl|Litomišl|Lytomišl, špatné svje|ědomí|ý, bratrovy|i přátelé, vje|ězd do domu, vstup bez obuvy|i, obje|ěmný náklad,Malí|ý a rezavý|í psi|y, děti kreslí|ý, z|skrácenn|ný projev, v M|moravské k|Kroměříži, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (48 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Sv?nutý prapor (klíč k řešení)


nestrannný rozhodčí, osamnělýosamnělíosamělýosamělí chodec, scsts kat, vymněnilyi jsme zámek u dveří, rannní ptáče, loviyl lvyi a antyilopyi, v Ppraze je čtvrť KobilisiKobilysyKobilysiKobylisyKobylysy, zsblednout, vlyisová podlaha, sztočit se do klubíčka, býívalá miyslyivna, plyiš, výízdoba vylyvylivily, piytel pylinpilinpilynpylyn, rozzssápat někoho, TbilisiTbilysyTbylysyTbilisy je v GruzijiGruziigruzii, povinnný zápis, pějenová lázeň, sviynutý prapor, pomněnka, rannné brambory, s penězyi, roszsáhlý park, litomyšlLytomyšlLitomyšlLitomišlLytomišl, špatné svjeědomíý, bratrovyi přátelé, vjeězd do domu, vstup bez obuvyi, objeěmný náklad,Malíý a rezavýí psiy, děti kreslíý, zskrácennný projev, v Mmoravské kKroměříži, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019