Sv?nutý prapor


rann|né brambory, v M|moravské K|kroměříži, vly|isová podlaha, vstup bez obuvi|y, rann|ní ptáče, bratrovy|i přátelé, lovi|yl lvy|i a anty|ilopi|y, sts|sc kat, z|sblednout, špatné svje|ědomí|ý, nestran|nný rozhodčí, osamělý|osamnělý|osamělí|osamnělí chodec, vy|mněnili|y jsme zámek u dveří, pi|ytel pylin|pylyn|pilin|pilyn, svy|inutý prapor, s|ztočit se do klubíčka, v p|Praze je čtvrť Kobilysi|Kobylisy|Kobilisi|Kobylysy|Kobilysy,Malí|ý a rezavý|í psy|i, vý|ízdoba vyly|vyli|vily, roz|s|zsápat někoho, pě|jenová lázeň, s penězi|y, děti kreslí|ý, rozs|sáhlý park, Tbilisi|Tbilisy|Tbylysy|Tbilysy je v Gruziji|Gruzii|gruzii, povin|nný zápis, vě|jezd do domu, litomyšl|Lytomišl|Litomyšl|Lytomyšl|Litomišl, pli|yš, obje|ěmný náklad, pomně|nka, bí|ývalá mi|ysly|ivna, z|skrácen|nný projev, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (48 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019

 

Sv?nutý prapor (klíč k řešení)


rannné brambory, v Mmoravské Kkroměříži, vlyisová podlaha, vstup bez obuviy, rannní ptáče, bratrovyi přátelé, loviyl lvyi a antyilopiy, stssc kat, zsblednout, špatné svjeědomíý, nestrannný rozhodčí, osamělýosamnělýosamělíosamnělí chodec, vymněniliy jsme zámek u dveří, piytel pylinpylynpilinpilyn, svyinutý prapor, sztočit se do klubíčka, v pPraze je čtvrť KobilysiKobylisyKobilisiKobylysyKobilysy,Malíý a rezavýí psyi, výízdoba vylyvylivily, rozszsápat někoho, pějenová lázeň, s peněziy, děti kreslíý, rozssáhlý park, TbilisiTbilisyTbylysyTbilysy je v GruzijiGruziigruzii, povinnný zápis, vějezd do domu, litomyšlLytomišlLitomyšlLytomyšlLitomišl, pliyš, objeěmný náklad, pomněnka, bíývalá miyslyivna, zskrácennný projev, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019