Skauti


Skauti vystoupyly|yli|ily|ili z vlaku a vydali|y se pěšky k lesu. S|Z javoru s|zpadl první žlutý ly|ist. Sníh|ch v nížinách pomalu roz|stál a voda proudem od|ttékala. „Les s|ztárne,“ byl otcúf|ův|úv|ůf častý vý|írok. Ze|mnětřesení si vi|yžádalo mnoho obje|ětí. Ly|iška vi|ystrčila hlavu s|z doupje|ěte. Setmně|lo se a z|spustil se li|yják. Vy|iskočil odtamtud na vě|jetev stromu. Počasí se nečeka|nně zmně|nilo. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (25 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Skauti (klíč k řešení)


Skauti vystoupylyyliilyili z vlaku a vydaliy se pěšky k lesu. SZ javoru szpadl první žlutý lyist. Sníhch v nížinách pomalu rozstál a voda proudem odttékala. „Les sztárne,“ byl otcúfůvúvůf častý výírok. Zemnětřesení si viyžádalo mnoho objeětí. Lyiška viystrčila hlavu sz doupjeěte. Setmnělo se a zspustil se liyják. Vyiskočil odtamtud na vějetev stromu. Počasí se nečekanně zmněnilo. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019