Skauti


Skauti vystoupili|yly|ily|yli z vlaku a vydali|y se pěšky k lesu. S|Z javoru s|zpadl první žlutý ly|ist. Sních|h v nížinách pomalu roz|stál a voda proudem ot|dtékala. „Les z|stárne,“ byl otcůf|úv|ův|úf častý ví|ýrok. Zemně|třesení si vi|yžádalo mnoho obě|jetí. Li|yška vy|istrčila hlavu s|z doupě|jete. Setmně|lo se a z|spustil se li|yják. Vy|iskočil odtamtud na vě|jetev stromu. Počasí se nečeka|nně zmně|nilo. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (25 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019

 

Skauti (klíč k řešení)


Skauti vystoupiliylyilyyli z vlaku a vydaliy se pěšky k lesu. SZ javoru szpadl první žlutý lyist. Sníchh v nížinách pomalu rozstál a voda proudem otdtékala. „Les zstárne,“ byl otcůfúvůvúf častý víýrok. Zemnětřesení si viyžádalo mnoho obějetí. Liyška vyistrčila hlavu sz doupějete. Setmnělo se a zspustil se liyják. Vyiskočil odtamtud na vějetev stromu. Počasí se nečekanně zmněnilo. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019