V?roba léči?


tropy|ické pralesi|y, způ|spú|zpú|spůsobit ekology|ickou katastrofu, vy|ikácet a vy|ipály|it zby|itky e|Evropských lesů, kly|ikaté řečiš|s potoka,Ví|ýroba léčiv|f, ekology|ické prohřešky mi|ynulé doby|i pravi|ydelné záplavi|y, ly|istí a jehli|yčí zadržuje v lesí|ých vodu, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (21 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

V?roba léči? (klíč k řešení)


tropyické pralesiy, způspúzpúspůsobit ekologyickou katastrofu, vyikácet a vyipályit zbyitky eEvropských lesů, klyikaté řečišs potoka,Víýroba léčivf, ekologyické prohřešky miynulé dobyi praviydelné záplaviy, lyistí a jehliyčí zadržuje v lesíých vodu, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019