V?roba léči?


pravi|ydelné záplavi|y, ekology|ické prohřešky my|inulé dobi|y kli|ykaté řečis|š potoka, tropi|ycké pralesi|y, vi|ykácet a vy|ipáli|yt zbi|ytky e|Evropských lesů,Vý|íroba léčif|v, li|ystí a jehly|ičí zadržuje v lesý|ích vodu, spú|způ|zpú|spůsobit ekology|ickou katastrofu, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (21 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

V?roba léči? (klíč k řešení)


praviydelné záplaviy, ekologyické prohřešky myinulé dobiy kliykaté řečisš potoka, tropiycké pralesiy, viykácet a vyipáliyt zbiytky eEvropských lesů,Výíroba léčifv, liystí a jehlyičí zadržuje v lesýích vodu, spúzpůzpúspůsobit ekologyickou katastrofu, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019