Deštný prales


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství geneti|yckého materi|yálu, který má pro tento výz|íz|ýs|ískum obrovský víz|ýz|ýs|ísnam. Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství chrání půdu zadržuje|bohatství, chrání půdu zadržuje|bohatství, chrání půdu, zadržuje|bohatství chrání půdu, zadržuje nadměrné srážky a|srážky, a přes rozmanitost a bohatst|ct vzájemných vztahú|ů sví|ých nesčetných prvkú|ů je prostředím s udivující stabili|ily|yly|ylitou. Zapomíná se na to že|to, že má celosvětový význam protože|význam, protože zasahuje do klimatické, a vodní|klimatické a vodní|klimatické a, vodní rovnováhy. Desetina všech léků které používáme |léků, které používáme |léků, které používáme, |léků které používáme, pochází z deštného pralesa. Ještě důležitější je, že|je že atmosféra na, které|atmosféra na které|atmosféra, na které jsme všichni závislí vzniká|závislí, vzniká výměnou kysličníku uhly|ičitého při metabolis|lys|liz|lyzmu rostlin, a za účasti|rostlin a za účasti slunečního záření se promění v energii|iji|iy|yi. Deštné pralesy|i obsahují rostliny v takovém množství a hustotě že|hustotě, že je můžeme nazý|ívat plý|ícemi Z|země. Kromně| toho lesy|i normálně ap|absorbují sluneční energiy|ii|iji|yi. Nyní, když|Nyní když tyto pralesy mizí dochází|mizí, dochází ke zmně| počasí na celém S|světě. V roce 1987 bylo v Brazílii|Brazíliji|Brasílii vypáleno 200tisíc|200 tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa a|pralesa, a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milionů|milijonů|milionú tun kysličníku uhelnatého. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Deštný prales (klíč k řešení)


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genetiyckého materiyálu, který má pro tento výzízýsískum obrovský vízýzýsísnam. Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství chrání půdu zadržujebohatství, chrání půdu zadržujebohatství, chrání půdu, zadržujebohatství chrání půdu, zadržuje nadměrné srážky asrážky, a přes rozmanitost a bohatstct vzájemných vztahúů svíých nesčetných prvkúů je prostředím s udivující stabiliilyylyylitou. Zapomíná se na to žeto, že má celosvětový význam protoževýznam, protože zasahuje do klimatické, a vodníklimatické a vodníklimatické a, vodní rovnováhy. Desetina všech léků které používáme léků, které používáme léků, které používáme, léků které používáme, pochází z deštného pralesa. Ještě důležitější je, žeje že atmosféra na, kteréatmosféra na kteréatmosféra, na které jsme všichni závislí vznikázávislí, vzniká výměnou kysličníku uhlyičitého při metabolislyslizlyzmu rostlin, a za účastirostlin a za účasti slunečního záření se promění v energiiijiiyyi. Deštné pralesyi obsahují rostliny v takovém množství a hustotě žehustotě, že je můžeme nazýívat plýícemi Zzemě. Kromně toho lesyi normálně apabsorbují sluneční energiyiiijiyi. Nyní, kdyžNyní když tyto pralesy mizí docházímizí, dochází ke zmně počasí na celém Ssvětě. V roce 1987 bylo v BrazíliiBrazílijiBrasílii vypáleno 200tisíc200 tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa apralesa, a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milionůmilijonůmilionú tun kysličníku uhelnatého. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018