Deštný prales


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství geneti|yckého matery|iálu, který má pro tento výs|íz|ýz|ískum obrovský víz|ís|ýz|ýsnam. Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství chrání půdu zadržuje|bohatství chrání půdu, zadržuje|bohatství, chrání půdu zadržuje|bohatství, chrání půdu, zadržuje nadměrné srážky a|srážky, a přes rozmanitost a bohatst|ct vzájemných vztahů|ú svý|ích nesčetných prvkú|ů je prostředím s udivující stabili|ily|yly|ylitou. Zapomíná se na to že|to, že má celosvětový význam, protože|význam protože zasahuje do klimatické, a vodní|klimatické a vodní|klimatické a, vodní rovnováhy. Desetina všech léků, které používáme, |léků které používáme, |léků, které používáme |léků které používáme pochází z deštného pralesa. Ještě důležitější je že|je, že atmosféra, na které|atmosféra na které|atmosféra na, které jsme všichni závislí vzniká|závislí, vzniká výměnou kysličníku uhly|ičitého při metabolyz|lis|liz|lysmu rostlin, a za účasti|rostlin a za účasti slunečního záření se promění v energyi|ii|iji|iy. Deštné pralesy|i obsahují rostliny v takovém množství a hustotě, že|hustotě že je můžeme nazí|ývat plý|ícemi z|Země. Kro|mně toho lesi|y normálně ap|absorbují sluneční energii|iji|iy|yi. Nyní když|Nyní, když tyto pralesy mizí dochází|mizí, dochází ke zmně| počasí na celém S|světě. V roce 1987 bylo v Brazíliji|Brasílii|Brazílii vypáleno 200 tisíc|200tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa, a|pralesa a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milionů|milijonů|milionú tun kysličníku uhelnatého. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Deštný prales (klíč k řešení)


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genetiyckého materyiálu, který má pro tento výsízýzískum obrovský vízísýzýsnam. Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství chrání půdu zadržujebohatství chrání půdu, zadržujebohatství, chrání půdu zadržujebohatství, chrání půdu, zadržuje nadměrné srážky asrážky, a přes rozmanitost a bohatstct vzájemných vztahůú svýích nesčetných prvkúů je prostředím s udivující stabiliilyylyylitou. Zapomíná se na to žeto, že má celosvětový význam, protoževýznam protože zasahuje do klimatické, a vodníklimatické a vodníklimatické a, vodní rovnováhy. Desetina všech léků, které používáme, léků které používáme, léků, které používáme léků které používáme pochází z deštného pralesa. Ještě důležitější je žeje, že atmosféra, na kteréatmosféra na kteréatmosféra na, které jsme všichni závislí vznikázávislí, vzniká výměnou kysličníku uhlyičitého při metabolyzlislizlysmu rostlin, a za účastirostlin a za účasti slunečního záření se promění v energyiiiijiiy. Deštné pralesyi obsahují rostliny v takovém množství a hustotě, žehustotě že je můžeme nazíývat plýícemi zZemě. Kromně toho lesiy normálně apabsorbují sluneční energiiijiiyyi. Nyní kdyžNyní, když tyto pralesy mizí docházímizí, dochází ke zmně počasí na celém Ssvětě. V roce 1987 bylo v BrazílijiBrasíliiBrazílii vypáleno 200 tisíc200tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa, apralesa a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milionůmilijonůmilionú tun kysličníku uhelnatého. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018