Deštný prales


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genety|ického matery|iálu, který má pro tento výs|ýz|ís|ízkum obrovský vís|ýs|íz|ýznam. Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství, chrání půdu zadržuje|bohatství chrání půdu zadržuje|bohatství, chrání půdu, zadržuje|bohatství chrání půdu, zadržuje nadměrné srážky, a|srážky a přes rozmanitost a bohact|tst vzájemných vztahú|ů sví|ých nesčetných prvků|ú je prostředím s udivující stabyly|ily|yli|ilitou. Zapomíná se na to, že|to že má celosvětový význam, protože|význam protože zasahuje do klimatické, a vodní|klimatické a, vodní|klimatické a vodní rovnováhy. Desetina všech léků, které používáme, |léků, které používáme |léků které používáme |léků které používáme, pochází z deštného pralesa. Ještě důležitější je, že|je že atmosféra na, které|atmosféra, na které|atmosféra na které jsme všichni závislí, vzniká|závislí vzniká výměnou kysličníku uhly|ičitého při metaboliz|lys|lis|lyzmu rostlin, a za účasti|rostlin a za účasti slunečního záření se promění v energii|iy|yi|iji. Deštné pralesi|y obsahují rostliny v takovém množství a hustotě že|hustotě, že je můžeme nazý|ívat plý|ícemi z|Země. Kro|mně toho lesi|y normálně ab|apsorbují sluneční energii|yi|iji|iy. Nyní když|Nyní, když tyto pralesy mizí dochází|mizí, dochází ke zmně| počasí na celém S|světě. V roce 1987 bylo v Brazíliji|Brazílii|Brasílii vypáleno 200 tisíc|200tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa a|pralesa, a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milijonů|milionů|milionú tun kysličníku uhelnatého. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Deštný prales (klíč k řešení)


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genetyického materyiálu, který má pro tento výsýzísízkum obrovský vísýsízýznam. Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství, chrání půdu zadržujebohatství chrání půdu zadržujebohatství, chrání půdu, zadržujebohatství chrání půdu, zadržuje nadměrné srážky, asrážky a přes rozmanitost a bohacttst vzájemných vztahúů svíých nesčetných prvkůú je prostředím s udivující stabylyilyyliilitou. Zapomíná se na to, žeto že má celosvětový význam, protoževýznam protože zasahuje do klimatické, a vodníklimatické a, vodníklimatické a vodní rovnováhy. Desetina všech léků, které používáme, léků, které používáme léků které používáme léků které používáme, pochází z deštného pralesa. Ještě důležitější je, žeje že atmosféra na, kteréatmosféra, na kteréatmosféra na které jsme všichni závislí, vznikázávislí vzniká výměnou kysličníku uhlyičitého při metabolizlyslislyzmu rostlin, a za účastirostlin a za účasti slunečního záření se promění v energiiiyyiiji. Deštné pralesiy obsahují rostliny v takovém množství a hustotě žehustotě, že je můžeme nazýívat plýícemi zZemě. Kromně toho lesiy normálně abapsorbují sluneční energiiyiijiiy. Nyní kdyžNyní, když tyto pralesy mizí docházímizí, dochází ke zmně počasí na celém Ssvětě. V roce 1987 bylo v BrazílijiBrazíliiBrasílii vypáleno 200 tisíc200tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa apralesa, a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milijonůmilionůmilionú tun kysličníku uhelnatého. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018