Deštný prales


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství geneti|yckého matery|iálu, který má pro tento výs|ís|íz|ýzkum obrovský víz|ýz|ís|ýsnam. Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství chrání půdu zadržuje|bohatství chrání půdu, zadržuje|bohatství, chrání půdu, zadržuje|bohatství, chrání půdu zadržuje nadměrné srážky a|srážky, a přes rozmanitost a bohact|tst vzájemných vztahú|ů svý|ích nesčetných prvkú|ů je prostředím s udivující stabyly|yli|ili|ilytou. Zapomíná se na to že|to, že má celosvětový význam protože|význam, protože zasahuje do klimatické a, vodní|klimatické, a vodní|klimatické a vodní rovnováhy. Desetina všech léků které používáme, |léků, které používáme, |léků které používáme |léků, které používáme pochází z deštného pralesa. Ještě důležitější je, že|je že atmosféra na, které|atmosféra na které|atmosféra, na které jsme všichni závislí, vzniká|závislí vzniká výměnou kysličníku uhly|ičitého při metabolyz|lis|lys|lizmu rostlin, a za účasti|rostlin a za účasti slunečního záření se promění v energii|iy|yi|iji. Deštné pralesy|i obsahují rostliny v takovém množství a hustotě že|hustotě, že je můžeme nazí|ývat plí|ýcemi Z|země. Kromně| toho lesy|i normálně ab|apsorbují sluneční energii|yi|iji|iy. Nyní když|Nyní, když tyto pralesy mizí, dochází|mizí dochází ke z|mně počasí na celém S|světě. V roce 1987 bylo v Brazílii|Brazíliji|Brasílii vypáleno 200 tisíc|200tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa a|pralesa, a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milionů|milionú|milijonů tun kysličníku uhelnatého. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

Deštný prales (klíč k řešení)


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genetiyckého materyiálu, který má pro tento výsísízýzkum obrovský vízýzísýsnam. Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství chrání půdu zadržujebohatství chrání půdu, zadržujebohatství, chrání půdu, zadržujebohatství, chrání půdu zadržuje nadměrné srážky asrážky, a přes rozmanitost a bohacttst vzájemných vztahúů svýích nesčetných prvkúů je prostředím s udivující stabylyyliiliilytou. Zapomíná se na to žeto, že má celosvětový význam protoževýznam, protože zasahuje do klimatické a, vodníklimatické, a vodníklimatické a vodní rovnováhy. Desetina všech léků které používáme, léků, které používáme, léků které používáme léků, které používáme pochází z deštného pralesa. Ještě důležitější je, žeje že atmosféra na, kteréatmosféra na kteréatmosféra, na které jsme všichni závislí, vznikázávislí vzniká výměnou kysličníku uhlyičitého při metabolyzlislyslizmu rostlin, a za účastirostlin a za účasti slunečního záření se promění v energiiiyyiiji. Deštné pralesyi obsahují rostliny v takovém množství a hustotě žehustotě, že je můžeme nazíývat plíýcemi Zzemě. Kromně toho lesyi normálně abapsorbují sluneční energiiyiijiiy. Nyní kdyžNyní, když tyto pralesy mizí, docházímizí dochází ke zmně počasí na celém Ssvětě. V roce 1987 bylo v BrazíliiBrazílijiBrasílii vypáleno 200 tisíc200tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa apralesa, a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milionůmilionúmilijonů tun kysličníku uhelnatého. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018