Živelné katastrof?


Jistě jste si všimly, že|všimly že|všimli, že|všimli že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof které|katastrof, které jsou způsobeny vodou. Geologové a archeologové zjistili, že|zjistili že ještě asi před 1000 lety|1000lety nebyli|y na našem ú|ůzemí |mněř žádné velké povodně mimo pravy|idelných záplav. Tehdy totiš|ž pokrývalo naši zemi velké množství lesú|ů. Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí listech, avšak|jehličí, listech, avšak|jehličí, listech avšak hlavně tím že|tím, že se pára v lesním stínu sráží dostává|sráží, dostává se ihned do půdy a odtud|půdy, a odtud|půdy a, odtud přechází zpět do kmenů|ú a listů|ú stromů z nichž|stromú, z nichž|stromů, z nichž se odpařuje a|odpařuje, a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven. V bezlesé, suché, krajině|bezlesé, suché krajině|bezlesé suché krajině voda okamžitě z|steče do údolí a nic|ůdolí, a nic|údolí, a nic ji nezadrží. Svou roli|y při zadržování vody hrají také neregulované člověkem neusměrňované vodní toky|neregulované, člověkem neusměrňované, vodní toky|neregulované, člověkem neusměrňované vodní toky|neregulované člověkem neusměrňované, vodní toky. Takové byly|i naše řeky a potoky v my|inulosti. Přirozeně se klykatily|klikatili|klikatily na rozdíl od dnešních rovných struh. Přecházíli|zí-li|zí-ly neregulovaný potok přez|s louku svým klikatým řečištěm, zadrží|řečištěm zadrží se v něm mnohem víc vody než|vody, než v krátké rovné|krátké, rovné strouze. Kácení lesú|ů znamená velkou, a|velkou a vážnou hrozbu, neboť|hrozbu neboť každý den se na světě vykácí, nebo vypálí|vykácí nebo vypálí 500 km čtverečních lesa, aniž|lesa aniž by stromy byly|i nahrazeny novou vý|ísadbou. Nejvý|íce je v současné době ohrožen prales v l|Latinské Americe kácí|americe, kácí|Americe, kácí se však i ros|zsáhlé s|Severské lesy v K|kanadě a v Rusku pralesy v Asii, pustoší|Rusku, pralesy v Asii, pustoší|Rusku, pralesy v asii, pustoší|Rusku pralesy v Asii pustoší se i zbytky E|evropských lesů. Hlavním dů|úvodem je těžba dřeva. Tropy|ické lesi|y jsou však významným přírodním bohatstvím protože|bohatstvím, protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (50 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Živelné katastrof? (klíč k řešení)


Jistě jste si všimly, ževšimly ževšimli, ževšimli že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof kterékatastrof, které jsou způsobeny vodou. Geologové a archeologové zjistili, žezjistili že ještě asi před 1000 lety1000lety nebyliy na našem úůzemí mněř žádné velké povodně mimo pravyidelných záplav. Tehdy totišž pokrývalo naši zemi velké množství lesúů. Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí listech, avšakjehličí, listech, avšakjehličí, listech avšak hlavně tím žetím, že se pára v lesním stínu sráží dostávásráží, dostává se ihned do půdy a odtudpůdy, a odtudpůdy a, odtud přechází zpět do kmenůú a listůú stromů z nichžstromú, z nichžstromů, z nichž se odpařuje aodpařuje, a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven. V bezlesé, suché, krajiněbezlesé, suché krajiněbezlesé suché krajině voda okamžitě zsteče do údolí a nicůdolí, a nicúdolí, a nic ji nezadrží. Svou roliy při zadržování vody hrají také neregulované člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované, vodní toky. Takové bylyi naše řeky a potoky v myinulosti. Přirozeně se klykatilyklikatiliklikatily na rozdíl od dnešních rovných struh. Přecházílizí-lizí-ly neregulovaný potok přezs louku svým klikatým řečištěm, zadržířečištěm zadrží se v něm mnohem víc vody nežvody, než v krátké rovnékrátké, rovné strouze. Kácení lesúů znamená velkou, avelkou a vážnou hrozbu, neboťhrozbu neboť každý den se na světě vykácí, nebo vypálívykácí nebo vypálí 500 km čtverečních lesa, anižlesa aniž by stromy bylyi nahrazeny novou výísadbou. Nejvýíce je v současné době ohrožen prales v lLatinské Americe kácíamerice, kácíAmerice, kácí se však i roszsáhlé sSeverské lesy v Kkanadě a v Rusku pralesy v Asii, pustošíRusku, pralesy v Asii, pustošíRusku, pralesy v asii, pustošíRusku pralesy v Asii pustoší se i zbytky Eevropských lesů. Hlavním důúvodem je těžba dřeva. Tropyické lesiy jsou však významným přírodním bohatstvím protožebohatstvím, protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018