Živelné katastrof?


Jistě jste si všimli, že|všimly, že|všimly že|všimli že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof které|katastrof, které jsou způsobeny vodou. Geologové a archeologové zjistili, že|zjistili že ještě asi před 1000lety|1000 lety nebyli|y na našem ů|území mně|ř žádné velké povodně mimo pravy|idelných záplav. Tehdy totiš|ž pokrývalo naši zemi velké množství lesů|ú. Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech, avšak|jehličí listech, avšak|jehličí, listech avšak hlavně tím, že|tím že se pára v lesním stínu sráží, dostává|sráží dostává se ihned do půdy a, odtud|půdy a odtud|půdy, a odtud přechází zpět do kmenů|ú a listú|ů stromú, z nichž|stromů, z nichž|stromů z nichž se odpařuje a|odpařuje, a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven. V bezlesé suché krajině|bezlesé, suché krajině|bezlesé, suché, krajině voda okamžitě s|zteče do údolí, a nic|údolí a nic|ůdolí, a nic ji nezadrží. Svou roly|i při zadržování vody hrají také neregulované člověkem neusměrňované, vodní toky|neregulované, člověkem neusměrňované, vodní toky|neregulované člověkem neusměrňované vodní toky|neregulované, člověkem neusměrňované vodní toky. Takové byly|i naše řeky a potoky v mi|ynulosti. Přirozeně se klikatily|klykatily|klikatili na rozdíl od dnešních rovných struh. Přecházíli|zí-ly|zí-li neregulovaný potok přes|z louku svým klikatým řečištěm zadrží|řečištěm, zadrží se v něm mnohem víc vody než|vody, než v krátké, rovné|krátké rovné strouze. Kácení lesú|ů znamená velkou, a|velkou a vážnou hrozbu, neboť|hrozbu neboť každý den se na světě vykácí nebo vypálí|vykácí, nebo vypálí 500 km čtverečních lesa aniž|lesa, aniž by stromy byli|y nahrazeny novou ví|ýsadbou. Nejví|ýce je v současné době ohrožen prales v L|latinské Americe kácí|americe, kácí|Americe, kácí se však i rozs|sáhlé s|Severské lesy v K|kanadě a v Rusku, pralesy v Asii, pustoší|Rusku pralesy v Asii, pustoší|Rusku pralesy v Asii pustoší|Rusku, pralesy v asii, pustoší se i zbytky e|Evropských lesů. Hlavním dů|úvodem je těžba dřeva. Tropy|ické lesi|y jsou však významným přírodním bohatstvím, protože|bohatstvím protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (50 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

Živelné katastrof? (klíč k řešení)


Jistě jste si všimli, ževšimly, ževšimly ževšimli že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof kterékatastrof, které jsou způsobeny vodou. Geologové a archeologové zjistili, žezjistili že ještě asi před 1000lety1000 lety nebyliy na našem ůúzemí mněř žádné velké povodně mimo pravyidelných záplav. Tehdy totišž pokrývalo naši zemi velké množství lesůú. Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech, avšakjehličí listech, avšakjehličí, listech avšak hlavně tím, žetím že se pára v lesním stínu sráží, dostávásráží dostává se ihned do půdy a, odtudpůdy a odtudpůdy, a odtud přechází zpět do kmenůú a listúů stromú, z nichžstromů, z nichžstromů z nichž se odpařuje aodpařuje, a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven. V bezlesé suché krajiněbezlesé, suché krajiněbezlesé, suché, krajině voda okamžitě szteče do údolí, a nicúdolí a nicůdolí, a nic ji nezadrží. Svou rolyi při zadržování vody hrají také neregulované člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované vodní toky. Takové bylyi naše řeky a potoky v miynulosti. Přirozeně se klikatilyklykatilyklikatili na rozdíl od dnešních rovných struh. Přecházílizí-lyzí-li neregulovaný potok přesz louku svým klikatým řečištěm zadržířečištěm, zadrží se v něm mnohem víc vody nežvody, než v krátké, rovnékrátké rovné strouze. Kácení lesúů znamená velkou, avelkou a vážnou hrozbu, neboťhrozbu neboť každý den se na světě vykácí nebo vypálívykácí, nebo vypálí 500 km čtverečních lesa anižlesa, aniž by stromy byliy nahrazeny novou víýsadbou. Nejvíýce je v současné době ohrožen prales v Llatinské Americe kácíamerice, kácíAmerice, kácí se však i rozssáhlé sSeverské lesy v Kkanadě a v Rusku, pralesy v Asii, pustošíRusku pralesy v Asii, pustošíRusku pralesy v Asii pustošíRusku, pralesy v asii, pustoší se i zbytky eEvropských lesů. Hlavním důúvodem je těžba dřeva. Tropyické lesiy jsou však významným přírodním bohatstvím, protožebohatstvím protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018