Živelné katastrof?


Jistě jste si všimli, že|všimly, že|všimly že|všimli že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof které|katastrof, které jsou způsobeny vodou. Geologové a archeologové zjistili, že|zjistili že ještě asi před 1000lety|1000 lety nebyli|y na našem ú|ůzemí |mněř žádné velké povodně mimo pravy|idelných záplav. Tehdy totiš|ž pokrývalo naši zemi velké množství lesů|ú. Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech, avšak|jehličí listech, avšak|jehličí, listech avšak hlavně tím, že|tím že se pára v lesním stínu sráží, dostává|sráží dostává se ihned do půdy a, odtud|půdy, a odtud|půdy a odtud přechází zpět do kmenú|ů a listů|ú stromů z nichž|stromú, z nichž|stromů, z nichž se odpařuje, a|odpařuje a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven. V bezlesé, suché, krajině|bezlesé, suché krajině|bezlesé suché krajině voda okamžitě s|zteče do ůdolí, a nic|údolí, a nic|údolí a nic ji nezadrží. Svou roli|y při zadržování vody hrají také neregulované člověkem neusměrňované, vodní toky|neregulované, člověkem neusměrňované, vodní toky|neregulované, člověkem neusměrňované vodní toky|neregulované člověkem neusměrňované vodní toky. Takové byli|y naše řeky a potoky v my|inulosti. Přirozeně se klikatily|klykatily|klikatili na rozdíl od dnešních rovných struh. Přecházíli|zí-ly|zí-li neregulovaný potok přez|s louku svým klikatým řečištěm zadrží|řečištěm, zadrží se v něm mnohem víc vody, než|vody než v krátké, rovné|krátké rovné strouze. Kácení lesů|ú znamená velkou, a|velkou a vážnou hrozbu neboť|hrozbu, neboť každý den se na světě vykácí nebo vypálí|vykácí, nebo vypálí 500 km čtverečních lesa, aniž|lesa aniž by stromy byli|y nahrazeny novou vý|ísadbou. Nejvý|íce je v současné době ohrožen prales v l|Latinské Americe kácí|Americe, kácí|americe, kácí se však i rozs|sáhlé s|Severské lesy v K|kanadě a v Rusku, pralesy v Asii, pustoší|Rusku pralesy v Asii, pustoší|Rusku, pralesy v asii, pustoší|Rusku pralesy v Asii pustoší se i zbytky E|evropských lesů. Hlavním dú|ůvodem je těžba dřeva. Tropi|ycké lesy|i jsou však významným přírodním bohatstvím protože|bohatstvím, protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (50 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Živelné katastrof? (klíč k řešení)


Jistě jste si všimli, ževšimly, ževšimly ževšimli že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof kterékatastrof, které jsou způsobeny vodou. Geologové a archeologové zjistili, žezjistili že ještě asi před 1000lety1000 lety nebyliy na našem úůzemí mněř žádné velké povodně mimo pravyidelných záplav. Tehdy totišž pokrývalo naši zemi velké množství lesůú. Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech, avšakjehličí listech, avšakjehličí, listech avšak hlavně tím, žetím že se pára v lesním stínu sráží, dostávásráží dostává se ihned do půdy a, odtudpůdy, a odtudpůdy a odtud přechází zpět do kmenúů a listůú stromů z nichžstromú, z nichžstromů, z nichž se odpařuje, aodpařuje a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven. V bezlesé, suché, krajiněbezlesé, suché krajiněbezlesé suché krajině voda okamžitě szteče do ůdolí, a nicúdolí, a nicúdolí a nic ji nezadrží. Svou roliy při zadržování vody hrají také neregulované člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované vodní toky. Takové byliy naše řeky a potoky v myinulosti. Přirozeně se klikatilyklykatilyklikatili na rozdíl od dnešních rovných struh. Přecházílizí-lyzí-li neregulovaný potok přezs louku svým klikatým řečištěm zadržířečištěm, zadrží se v něm mnohem víc vody, nežvody než v krátké, rovnékrátké rovné strouze. Kácení lesůú znamená velkou, avelkou a vážnou hrozbu neboťhrozbu, neboť každý den se na světě vykácí nebo vypálívykácí, nebo vypálí 500 km čtverečních lesa, anižlesa aniž by stromy byliy nahrazeny novou výísadbou. Nejvýíce je v současné době ohrožen prales v lLatinské Americe kácíAmerice, kácíamerice, kácí se však i rozssáhlé sSeverské lesy v Kkanadě a v Rusku, pralesy v Asii, pustošíRusku pralesy v Asii, pustošíRusku, pralesy v asii, pustošíRusku pralesy v Asii pustoší se i zbytky Eevropských lesů. Hlavním dúůvodem je těžba dřeva. Tropiycké lesyi jsou však významným přírodním bohatstvím protožebohatstvím, protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018