Živelné katastrof?


Jistě jste si všimli, že|všimly že|všimli že|všimly, že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof, které|katastrof které jsou způsobeny vodou. Geologové a archeologové zjistili, že|zjistili že ještě asi před 1000lety|1000 lety nebyly|i na našem ú|ůzemí |mněř žádné velké povodně mimo pravy|idelných záplav. Tehdy totiš|ž pokrývalo naši zemi velké množství lesů|ú. Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech avšak|jehličí listech, avšak|jehličí, listech, avšak hlavně tím, že|tím že se pára v lesním stínu sráží dostává|sráží, dostává se ihned do půdy a, odtud|půdy a odtud|půdy, a odtud přechází zpět do kmenů|ú a listú|ů stromů, z nichž|stromú, z nichž|stromů z nichž se odpařuje a|odpařuje, a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven. V bezlesé, suché, krajině|bezlesé, suché krajině|bezlesé suché krajině voda okamžitě s|zteče do údolí a nic|ůdolí, a nic|údolí, a nic ji nezadrží. Svou roly|i při zadržování vody hrají také neregulované, člověkem neusměrňované vodní toky|neregulované, člověkem neusměrňované, vodní toky|neregulované člověkem neusměrňované, vodní toky|neregulované člověkem neusměrňované vodní toky. Takové byli|y naše řeky a potoky v my|inulosti. Přirozeně se klikatili|klykatily|klikatily na rozdíl od dnešních rovných struh. Přechází-ly|zíli|zí-li neregulovaný potok přez|s louku svým klikatým řečištěm, zadrží|řečištěm zadrží se v něm mnohem víc vody než|vody, než v krátké rovné|krátké, rovné strouze. Kácení lesů|ú znamená velkou a|velkou, a vážnou hrozbu neboť|hrozbu, neboť každý den se na světě vykácí nebo vypálí|vykácí, nebo vypálí 500 km čtverečních lesa aniž|lesa, aniž by stromy byly|i nahrazeny novou vý|ísadbou. Nejví|ýce je v současné době ohrožen prales v l|Latinské Americe, kácí|Americe kácí|americe, kácí se však i ros|zsáhlé s|Severské lesy v k|Kanadě a v Rusku pralesy v Asii, pustoší|Rusku pralesy v Asii pustoší|Rusku, pralesy v Asii, pustoší|Rusku, pralesy v asii, pustoší se i zbytky E|evropských lesů. Hlavním dů|úvodem je těžba dřeva. Tropi|ycké lesi|y jsou však významným přírodním bohatstvím, protože|bohatstvím protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (50 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Živelné katastrof? (klíč k řešení)


Jistě jste si všimli, ževšimly ževšimli ževšimly, že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof, kterékatastrof které jsou způsobeny vodou. Geologové a archeologové zjistili, žezjistili že ještě asi před 1000lety1000 lety nebylyi na našem úůzemí mněř žádné velké povodně mimo pravyidelných záplav. Tehdy totišž pokrývalo naši zemi velké množství lesůú. Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech avšakjehličí listech, avšakjehličí, listech, avšak hlavně tím, žetím že se pára v lesním stínu sráží dostávásráží, dostává se ihned do půdy a, odtudpůdy a odtudpůdy, a odtud přechází zpět do kmenůú a listúů stromů, z nichžstromú, z nichžstromů z nichž se odpařuje aodpařuje, a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven. V bezlesé, suché, krajiněbezlesé, suché krajiněbezlesé suché krajině voda okamžitě szteče do údolí a nicůdolí, a nicúdolí, a nic ji nezadrží. Svou rolyi při zadržování vody hrají také neregulované, člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované vodní toky. Takové byliy naše řeky a potoky v myinulosti. Přirozeně se klikatiliklykatilyklikatily na rozdíl od dnešních rovných struh. Přechází-lyzílizí-li neregulovaný potok přezs louku svým klikatým řečištěm, zadržířečištěm zadrží se v něm mnohem víc vody nežvody, než v krátké rovnékrátké, rovné strouze. Kácení lesůú znamená velkou avelkou, a vážnou hrozbu neboťhrozbu, neboť každý den se na světě vykácí nebo vypálívykácí, nebo vypálí 500 km čtverečních lesa anižlesa, aniž by stromy bylyi nahrazeny novou výísadbou. Nejvíýce je v současné době ohrožen prales v lLatinské Americe, kácíAmerice kácíamerice, kácí se však i roszsáhlé sSeverské lesy v kKanadě a v Rusku pralesy v Asii, pustošíRusku pralesy v Asii pustošíRusku, pralesy v Asii, pustošíRusku, pralesy v asii, pustoší se i zbytky Eevropských lesů. Hlavním důúvodem je těžba dřeva. Tropiycké lesiy jsou však významným přírodním bohatstvím, protožebohatstvím protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018