Lhostejní l?dé


Také lesi|y začaly|i strádat.V č|České R|republice zřej|mně ly|i zůstaly|i lhostejní ke svému okolí|ý. Nejen ovzduší ale|ovzduší, ale i voda dostává od lidí co proto|coproto. Není vidět, že|vidět že by jim vadilo jak|vadilo, jak se celý svět snaží aby|snaží, aby právě jejich Z|země byla čistá. Už i živočichové kteří|živočichové, kteří dříve žili|y v lesích se|lesích, se rozutekli|y neznámo kam. Také bychom se měly|i zamy|islet nad tím, zda|tím zda by se auta neměli|y|a vymně|nit za kola. Cy|ikly|istických ztezek|stesek|stezek|ztesek stále přibývá ale|přibývá, ale kola se stále ještě nestala|i|y těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky. Továrny sice začali|y omezovat vypouštění škodliví|ých zplodin ale|splodin, ale|splodin ale|zplodin, ale smogu a výparů se obje|ěvuje v ovzduší stále dost. Lidé by je měli|y přestat znečišťovat a lesníci by je neměli|y zbi|ytečně kácet. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Lhostejní l?dé (klíč k řešení)


Také lesiy začalyi strádat.V čČeské Rrepublice zřejmně lyi zůstalyi lhostejní ke svému okolíý. Nejen ovzduší aleovzduší, ale i voda dostává od lidí co protocoproto. Není vidět, ževidět že by jim vadilo jakvadilo, jak se celý svět snaží abysnaží, aby právě jejich Zzemě byla čistá. Už i živočichové kteříživočichové, kteří dříve žiliy v lesích selesích, se rozutekliy neznámo kam. Také bychom se mělyi zamyislet nad tím, zdatím zda by se auta neměliya vymněnit za kola. Cyiklyistických ztezekstesekstezekztesek stále přibývá alepřibývá, ale kola se stále ještě nestalaiy těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky. Továrny sice začaliy omezovat vypouštění škodlivíých zplodin alesplodin, alesplodin alezplodin, ale smogu a výparů se objeěvuje v ovzduší stále dost. Lidé by je měliy přestat znečišťovat a lesníci by je neměliy zbiytečně kácet. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018