Lhostejní l?dé


Také lesi|y začali|y strádat. Už i živočichové, kteří|živočichové kteří dříve žily|i v lesích, se|lesích se rozutekli|y neznámo kam. Také bychom se měli|y zamy|islet nad tím zda|tím, zda by se auta neměly|i|a vymně|nit za kola. Lidé by je měly|i přestat znečišťovat a lesníci by je neměly|i zby|itečně kácet. Nejen ovzduší, ale|ovzduší ale i voda dostává od lidí coproto|co proto.V č|České R|republice zřejmně| li|y zůstaly|i lhostejní ke svému okolí|ý. Není vidět že|vidět, že by jim vadilo jak|vadilo, jak se celý svět snaží, aby|snaží aby právě jejich Z|země byla čistá. Továrny sice začali|y omezovat vypouštění škodlivý|ích splodin, ale|zplodin ale|zplodin, ale|splodin ale smogu a výparů se obě|jevuje v ovzduší stále dost. Cy|ikly|istických stezek|stesek|ztezek|ztesek stále přibývá, ale|přibývá ale kola se stále ještě nestaly|a|i těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Lhostejní l?dé (klíč k řešení)


Také lesiy začaliy strádat. Už i živočichové, kteříživočichové kteří dříve žilyi v lesích, selesích se rozutekliy neznámo kam. Také bychom se měliy zamyislet nad tím zdatím, zda by se auta nemělyia vymněnit za kola. Lidé by je mělyi přestat znečišťovat a lesníci by je nemělyi zbyitečně kácet. Nejen ovzduší, aleovzduší ale i voda dostává od lidí coprotoco proto.V čČeské Rrepublice zřejmně liy zůstalyi lhostejní ke svému okolíý. Není vidět ževidět, že by jim vadilo jakvadilo, jak se celý svět snaží, abysnaží aby právě jejich Zzemě byla čistá. Továrny sice začaliy omezovat vypouštění škodlivýích splodin, alezplodin alezplodin, alesplodin ale smogu a výparů se obějevuje v ovzduší stále dost. Cyiklyistických stezekstesekztezekztesek stále přibývá, alepřibývá ale kola se stále ještě nestalyai těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018