Lhostejní l?dé


Lidé by je měli|y přestat znečišťovat a lesníci by je neměli|y zby|itečně kácet.V Č|české r|Republice zřejmně| li|y zůstali|y lhostejní ke svému okolí|ý. Není vidět že|vidět, že by jim vadilo, jak|vadilo jak se celý svět snaží, aby|snaží aby právě jejich z|Země byla čistá. Už i živočichové, kteří|živočichové kteří dříve žili|y v lesích se|lesích, se rozutekly|i neznámo kam. Ci|ykly|istických ztezek|stesek|ztesek|stezek stále přibývá, ale|přibývá ale kola se stále ještě nestaly|a|i těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky. Továrny sice začali|y omezovat vypouštění škodlivý|ích zplodin ale|zplodin, ale|splodin ale|splodin, ale smogu a výparů se obě|jevuje v ovzduší stále dost. Také lesi|y začali|y strádat. Nejen ovzduší, ale|ovzduší ale i voda dostává od lidí coproto|co proto. Také bychom se měly|i zamy|islet nad tím, zda|tím zda by se auta neměla|y|i vy|mněnit za kola. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

Lhostejní l?dé (klíč k řešení)


Lidé by je měliy přestat znečišťovat a lesníci by je neměliy zbyitečně kácet.V Ččeské rRepublice zřejmně liy zůstaliy lhostejní ke svému okolíý. Není vidět ževidět, že by jim vadilo, jakvadilo jak se celý svět snaží, abysnaží aby právě jejich zZemě byla čistá. Už i živočichové, kteříživočichové kteří dříve žiliy v lesích selesích, se rozuteklyi neznámo kam. Ciyklyistických ztezekstesekztesekstezek stále přibývá, alepřibývá ale kola se stále ještě nestalyai těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky. Továrny sice začaliy omezovat vypouštění škodlivýích zplodin alezplodin, alesplodin alesplodin, ale smogu a výparů se obějevuje v ovzduší stále dost. Také lesiy začaliy strádat. Nejen ovzduší, aleovzduší ale i voda dostává od lidí coprotoco proto. Také bychom se mělyi zamyislet nad tím, zdatím zda by se auta nemělayi vymněnit za kola. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018