Lhostejní l?dé


Nejen ovzduší ale|ovzduší, ale i voda dostává od lidí coproto|co proto.V č|České r|Republice zřej|mně ly|i zůstali|y lhostejní ke svému okolý|í. Ci|ykly|istických ztezek|ztesek|stesek|stezek stále přibývá ale|přibývá, ale kola se stále ještě nestaly|a|i těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky. Lidé by je měli|y přestat znečišťovat a lesníci by je neměli|y zbi|ytečně kácet. Také bychom se měli|y zamy|islet nad tím, zda|tím zda by se auta neměla|y|i vymně|nit za kola. Také lesi|y začaly|i strádat. Už i živočichové, kteří|živočichové kteří dříve žili|y v lesích se|lesích, se rozutekly|i neznámo kam. Není vidět, že|vidět že by jim vadilo jak|vadilo, jak se celý svět snaží, aby|snaží aby právě jejich z|Země byla čistá. Továrny sice začali|y omezovat vypouštění škodlivý|ích zplodin, ale|splodin ale|zplodin ale|splodin, ale smogu a výparů se obje|ěvuje v ovzduší stále dost. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Lhostejní l?dé (klíč k řešení)


Nejen ovzduší aleovzduší, ale i voda dostává od lidí coprotoco proto.V čČeské rRepublice zřejmně lyi zůstaliy lhostejní ke svému okolýí. Ciyklyistických ztezekztesekstesekstezek stále přibývá alepřibývá, ale kola se stále ještě nestalyai těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky. Lidé by je měliy přestat znečišťovat a lesníci by je neměliy zbiytečně kácet. Také bychom se měliy zamyislet nad tím, zdatím zda by se auta nemělayi vymněnit za kola. Také lesiy začalyi strádat. Už i živočichové, kteříživočichové kteří dříve žiliy v lesích selesích, se rozuteklyi neznámo kam. Není vidět, ževidět že by jim vadilo jakvadilo, jak se celý svět snaží, abysnaží aby právě jejich zZemě byla čistá. Továrny sice začaliy omezovat vypouštění škodlivýích zplodin, alesplodin alezplodin alesplodin, ale smogu a výparů se objeěvuje v ovzduší stále dost. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018