Zemědělstv? a lesnictv?


Zemědělství|ý a lesnictví|ý v největší mí|ýře utvářejí naši kůltůrní|kůlturní|kultůrní|kulturní krajinu. Negati|yvní vlivi|y přináší zejména zemědělská velkovýroba, pokud|velkovýroba pokud je spojována s plí|ýtváním chemy|ickými prostředky, a|prostředky a velkou koncentrací zvířat. Používání ž|š mechaniz|sace ví|ýrazně ovly|ivňuje život živočichú|ů a strukturu púdy, jejíž|púdy jejíž|půdy, jejíž|půdy jejíž částečky snadno podléhají větrné nebo|větrné nebo vodní erozi|y. Dú|ůsledkem používání velkého množství|ý průmyslovích|prúmyslových|průmyslových|průmislových hnojiv a pesticidů|pestycidů|pesticydů je vnášení cy|izorodých látek do potravních řetězců|ú. To se projeví nejen v kvaly|i zemědělské produkce, ale|produkce ale také hi|ynutím volně žijících živočichú|ů. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (28 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

Zemědělstv? a lesnictv? (klíč k řešení)


Zemědělstvíý a lesnictvíý v největší míýře utvářejí naši kůltůrníkůlturníkultůrníkulturní krajinu. Negatiyvní vliviy přináší zejména zemědělská velkovýroba, pokudvelkovýroba pokud je spojována s plíýtváním chemyickými prostředky, aprostředky a velkou koncentrací zvířat. Používání žš mechanizsace víýrazně ovlyivňuje život živočichúů a strukturu púdy, jejížpúdy jejížpůdy, jejížpůdy jejíž částečky snadno podléhají větrné nebovětrné nebo vodní eroziy. Dúůsledkem používání velkého množstvíý průmyslovíchprúmyslovýchprůmyslovýchprůmislových hnojiv a pesticidůpestycidůpesticydů je vnášení cyizorodých látek do potravních řetězcůú. To se projeví nejen v kvalyi zemědělské produkce, aleprodukce ale také hiynutím volně žijících živočichúů. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018