Zemědělstv? a lesnictv?


Zemědělstvý|í a lesnictví|ý v největší mí|ýře utvářejí naši kůltůrní|kultůrní|kulturní|kůlturní krajinu. Negaty|ivní vlivy|i přináší zejména zemědělská velkovýroba pokud|velkovýroba, pokud je spojována s plí|ýtváním chemi|yckými prostředky, a|prostředky a velkou koncentrací zvířat. Používání ž|š mechanis|zace vý|írazně ovli|yvňuje život živočichů|ú a strukturu púdy jejíž|púdy, jejíž|půdy jejíž|půdy, jejíž částečky snadno podléhají větrné nebo|větrné nebo vodní erozi|y. Dú|ůsledkem používání velkého množství|ý průmyslovích|průmislových|průmyslových|prúmyslových hnojiv a pestycidů|pesticydů|pesticidů je vnášení cy|izorodých látek do potravních řetězcú|ů. To se projeví nejen v kvali|y zemědělské produkce, ale|produkce ale také hy|inutím volně žijících živočichú|ů. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (28 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Zemědělstv? a lesnictv? (klíč k řešení)


Zemědělstvýí a lesnictvíý v největší míýře utvářejí naši kůltůrníkultůrníkulturníkůlturní krajinu. Negatyivní vlivyi přináší zejména zemědělská velkovýroba pokudvelkovýroba, pokud je spojována s plíýtváním chemiyckými prostředky, aprostředky a velkou koncentrací zvířat. Používání žš mechaniszace výírazně ovliyvňuje život živočichůú a strukturu púdy jejížpúdy, jejížpůdy jejížpůdy, jejíž částečky snadno podléhají větrné nebovětrné nebo vodní eroziy. Dúůsledkem používání velkého množstvíý průmyslovíchprůmislovýchprůmyslovýchprúmyslových hnojiv a pestycidůpesticydůpesticidů je vnášení cyizorodých látek do potravních řetězcúů. To se projeví nejen v kvaliy zemědělské produkce, aleprodukce ale také hyinutím volně žijících živočichúů. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018