Zemědělstv? a lesnictv?


Zemědělství|ý a lesnictvý|í v největší mý|íře utvářejí naši kůltůrní|kulturní|kultůrní|kůlturní krajinu. Negati|yvní vlivy|i přináší zejména zemědělská velkovýroba pokud|velkovýroba, pokud je spojována s plý|ítváním chemi|yckými prostředky a|prostředky, a velkou koncentrací zvířat. Používání š|ž mechanis|zace vý|írazně ovly|ivňuje život živočichů|ú a strukturu půdy jejíž|púdy, jejíž|půdy, jejíž|púdy jejíž částečky snadno podléhají větrné nebo|větrné nebo vodní erozi|y. Dú|ůsledkem používání velkého množství|ý průmyslovích|průmislových|průmyslových|prúmyslových hnojiv a pesticidů|pesticydů|pestycidů je vnášení cy|izorodých látek do potravních řetězcú|ů. To se projeví nejen v kvaly|i zemědělské produkce, ale|produkce ale také hi|ynutím volně žijících živočichů|ú. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (28 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Zemědělstv? a lesnictv? (klíč k řešení)


Zemědělstvíý a lesnictvýí v největší mýíře utvářejí naši kůltůrníkulturníkultůrníkůlturní krajinu. Negatiyvní vlivyi přináší zejména zemědělská velkovýroba pokudvelkovýroba, pokud je spojována s plýítváním chemiyckými prostředky aprostředky, a velkou koncentrací zvířat. Používání šž mechaniszace výírazně ovlyivňuje život živočichůú a strukturu půdy jejížpúdy, jejížpůdy, jejížpúdy jejíž částečky snadno podléhají větrné nebovětrné nebo vodní eroziy. Dúůsledkem používání velkého množstvíý průmyslovíchprůmislovýchprůmyslovýchprúmyslových hnojiv a pesticidůpesticydůpestycidů je vnášení cyizorodých látek do potravních řetězcúů. To se projeví nejen v kvalyi zemědělské produkce, aleprodukce ale také hiynutím volně žijících živočichůú. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018