Zemědělstv? a lesnictv?


Zemědělství|ý a lesnictví|ý v největší mý|íře utvářejí naši kultůrní|kůltůrní|kulturní|kůlturní krajinu. Negati|yvní vlivy|i přináší zejména zemědělská velkovýroba, pokud|velkovýroba pokud je spojována s plí|ýtváním chemi|yckými prostředky a|prostředky, a velkou koncentrací zvířat. Používání ž|š mechanis|zace ví|ýrazně ovli|yvňuje život živočichů|ú a strukturu púdy jejíž|půdy jejíž|půdy, jejíž|púdy, jejíž částečky snadno podléhají větrné nebo|větrné nebo vodní erozy|i. Dú|ůsledkem používání velkého množství|ý průmislových|prúmyslových|průmyslovích|průmyslových hnojiv a pesticydů|pestycidů|pesticidů je vnášení ci|yzorodých látek do potravních řetězcú|ů. To se projeví nejen v kvaly|i zemědělské produkce ale|produkce, ale také hy|inutím volně žijících živočichú|ů. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (28 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Zemědělstv? a lesnictv? (klíč k řešení)


Zemědělstvíý a lesnictvíý v největší mýíře utvářejí naši kultůrníkůltůrníkulturníkůlturní krajinu. Negatiyvní vlivyi přináší zejména zemědělská velkovýroba, pokudvelkovýroba pokud je spojována s plíýtváním chemiyckými prostředky aprostředky, a velkou koncentrací zvířat. Používání žš mechaniszace víýrazně ovliyvňuje život živočichůú a strukturu púdy jejížpůdy jejížpůdy, jejížpúdy, jejíž částečky snadno podléhají větrné nebovětrné nebo vodní erozyi. Dúůsledkem používání velkého množstvíý průmislovýchprúmyslovýchprůmyslovíchprůmyslových hnojiv a pesticydůpestycidůpesticidů je vnášení ciyzorodých látek do potravních řetězcúů. To se projeví nejen v kvalyi zemědělské produkce aleprodukce, ale také hyinutím volně žijících živočichúů. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018