Jižní ?merika


mně| se to netýká, vý|íla A|amálka, obloha byla te|mně modrá, donedávna jsem to nevje|ěděl, připlý|ížil se potajmu, nemluf|v tak nahlas, kontinent j|Jižní A|amerika, z|shluboka si povz|sdechl, zná|mnější operní s|zpěvák, bránil mi|y v odchodu, z|spaměti to neumím, vi|ykroč s|mněleji, mami|ynka by|ila člen|nnkou s|Sokola, zatočte do prava|doprava, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (22 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 7. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.04.2019

 

Jižní ?merika (klíč k řešení)


mně se to netýká, výíla Aamálka, obloha byla temně modrá, donedávna jsem to nevjeěděl, připlýížil se potajmu, nemlufv tak nahlas, kontinent jJižní Aamerika, zshluboka si povzsdechl, známnější operní szpěvák, bránil miy v odchodu, zspaměti to neumím, viykroč smněleji, mamiynka byila člennnkou sSokola, zatočte do pravadoprava, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 7. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.04.2019