Jižní ?merika


zatočte do prava|doprava, z|shluboka si povz|sdechl, obloha byla te|mně modrá, z|spaměti to neumím, mami|ynka by|ila členn|nkou S|sokola, vi|ykroč smně|leji, známně|jší operní z|spěvák, donedávna jsem to nevje|ěděl, |mně se to netýká, nemluv|f tak nahlas, bránil my|i v odchodu, kontinent J|jižní A|amerika, vý|íla a|Amálka, připlý|ížil se potajmu, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (22 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 7. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019

 

Jižní ?merika (klíč k řešení)


zatočte do pravadoprava, zshluboka si povzsdechl, obloha byla temně modrá, zspaměti to neumím, mamiynka byila člennnkou Ssokola, viykroč smněleji, známnější operní zspěvák, donedávna jsem to nevjeěděl, mně se to netýká, nemluvf tak nahlas, bránil myi v odchodu, kontinent Jjižní Aamerika, výíla aAmálka, připlýížil se potajmu, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 7. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019