Oke?í rám


spokojen|nný zákazník rovnoramenn|ný trojúhelnn|ník, sen|nná rýma, cen|nný drahokam, splněné povinn|nosti, na vinn|nicích, kamenn|ný džbánek, plann|ná hrušeň, ran|nní rozcvička, dřevěn|nný oken|nní rám, pod stinn|ným stromem, slonn|ní kly|i, spořádaný rodinn|ný život, nástěn|nný kalendář, klokanní|ní mládě, zručný kamenn|ník, jiskrnn|né oči, starý palubní denn|ník, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (21 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 6. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Oke?í rám (klíč k řešení)


spokojennný zákazník rovnoramennný trojúhelnnník, sennná rýma, cennný drahokam, splněné povinnnosti, na vinnnicích, kamennný džbánek, plannná hrušeň, rannní rozcvička, dřevěnnný okennní rám, pod stinnným stromem, slonnní klyi, spořádaný rodinnný život, nástěnnný kalendář, klokanníní mládě, zručný kamennník, jiskrnnné oči, starý palubní dennník, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 6. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019