Oke?í rám


zručný kamenn|ník, sen|nná rýma, starý palubní den|nník, pod stinn|ným stromem, klokanní|ní mládě, splněné povinn|nosti, rovnoramen|nný trojúheln|nník, kamen|nný džbánek, jiskrnn|né oči, ran|nní rozcvička, plann|ná hrušeň, spokojenn|ný zákazník na vinn|nicích, cenn|ný drahokam, spořádaný rodin|nný život, nástěnn|ný kalendář, slonn|ní kli|y, dřevěnn|ný okenn|ní rám, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (21 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 6. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Oke?í rám (klíč k řešení)


zručný kamennník, sennná rýma, starý palubní dennník, pod stinnným stromem, klokanníní mládě, splněné povinnnosti, rovnoramennný trojúhelnnník, kamennný džbánek, jiskrnnné oči, rannní rozcvička, plannná hrušeň, spokojennný zákazník na vinnnicích, cennný drahokam, spořádaný rodinnný život, nástěnnný kalendář, slonnní kliy, dřevěnnný okennní rám, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 6. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019