V ulici..


V ulici kde|V ulici, kde bi|ydlím, bylo vloni otevřeno nové knihkupectví. Jeho ví|ýloha je plná lákavých knich|h, vi|y v ní i portréty nejznámně|jších spi|ysovatelů, a tak není divu že|divu, že vy|ivolává zájem kolemjdoucích|kolem jdoucích. Každoden|nně před ní postávají skupi|ynky dětí a dospělý|ích, aby se seznámili|y s nabý|ídkou nových knich|h. Kdo se rozhodne ke koupi vejde|koupi, vejde dovnitř. I já jsem tady chtěl koupi|yt V|vánoční dárky pro své mladš|čí sourozence. Bratrovy|i a sestřiny úsměvy|i při rozbalování dárků|úpřesvědčili|y, že jsem koupy|il rozumně|. Sestru zaujaly|i E|erbenovy|i pohádky, protože jsou plné fantazie, a bratrovy|i se velmi líbili|y příběhy hrdinných I|indiánských náčelníků. Mně darovaly|i rodiče velmi pěkný obrázkový atlas S|světa. Způsobil mi radost a proto|radost, a proto jsem si jej hned začal s bratrem prohlížet. Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví,dívám se jaké|se, jaké novinky se tam zase objevily|i. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (37 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

V ulici.. (klíč k řešení)


V ulici kdeV ulici, kde biydlím, bylo vloni otevřeno nové knihkupectví. Jeho víýloha je plná lákavých knichh, viy v ní i portréty nejznámnějších spiysovatelů, a tak není divu žedivu, že vyivolává zájem kolemjdoucíchkolem jdoucích. Každodennně před ní postávají skupiynky dětí a dospělýích, aby se seznámiliy s nabýídkou nových knichh. Kdo se rozhodne ke koupi vejdekoupi, vejde dovnitř. I já jsem tady chtěl koupiyt Vvánoční dárky pro své mladščí sourozence. Bratrovyi a sestřiny úsměvyi při rozbalování dárkůúpřesvědčiliy, že jsem koupyil rozumně. Sestru zaujalyi Eerbenovyi pohádky, protože jsou plné fantazie, a bratrovyi se velmi líbiliy příběhy hrdinných Iindiánských náčelníků. Mně darovalyi rodiče velmi pěkný obrázkový atlas Ssvěta. Způsobil mi radost a protoradost, a proto jsem si jej hned začal s bratrem prohlížet. Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví,dívám se jakése, jaké novinky se tam zase objevilyi. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019