V ulici..


V ulici kde|V ulici, kde bi|ydlím, bylo vloni otevřeno nové knihkupectví. Jeho ví|ýloha je plná lákavých knich|h, vy|i v ní i portréty nejznámně|jších spy|isovatelů, a tak není divu, že|divu že vi|yvolává zájem kolem jdoucích|kolemjdoucích. Každodenn|ně před ní postávají skupy|inky dětí a dospělý|ích, aby se seznámili|y s nabý|ídkou nových knih|ch. Kdo se rozhodne ke koupi vejde|koupi, vejde dovnitř. I já jsem tady chtěl koupy|it v|Vánoční dárky pro své mladč|ší sourozence. Bratrovi|y a sestřiny úsměvi|y při rozbalování dárkú|ůpřesvědčili|y, že jsem koupi|yl rozumně|. Sestru zaujali|y e|Erbenovi|y pohádky, protože jsou plné fantazie, a bratrovi|y se velmi líbily|i příběhy hrdinných I|indiánských náčelníků. Mně darovaly|i rodiče velmi pěkný obrázkový atlas s|Světa. Způsobil mi radost a proto|radost, a proto jsem si jej hned začal s bratrem prohlížet. Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví,dívám se, jaké|se jaké novinky se tam zase objevili|y. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (37 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

V ulici.. (klíč k řešení)


V ulici kdeV ulici, kde biydlím, bylo vloni otevřeno nové knihkupectví. Jeho víýloha je plná lákavých knichh, vyi v ní i portréty nejznámnějších spyisovatelů, a tak není divu, žedivu že viyvolává zájem kolem jdoucíchkolemjdoucích. Každodennně před ní postávají skupyinky dětí a dospělýích, aby se seznámiliy s nabýídkou nových knihch. Kdo se rozhodne ke koupi vejdekoupi, vejde dovnitř. I já jsem tady chtěl koupyit vVánoční dárky pro své mladčší sourozence. Bratroviy a sestřiny úsměviy při rozbalování dárkúůpřesvědčiliy, že jsem koupiyl rozumně. Sestru zaujaliy eErbenoviy pohádky, protože jsou plné fantazie, a bratroviy se velmi líbilyi příběhy hrdinných Iindiánských náčelníků. Mně darovalyi rodiče velmi pěkný obrázkový atlas sSvěta. Způsobil mi radost a protoradost, a proto jsem si jej hned začal s bratrem prohlížet. Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví,dívám se, jakése jaké novinky se tam zase objeviliy. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019